Jump to content

Wp/zgh/ⵜⵉⵏⴱⵓⴽⵜⵓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵉⵏⴱⵓⴽⵜⵓ
ⵉⴹⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ
ⵜⵉⵏ ⴱⵓⴽⵜⵓ

ⵜⵉⵏⴱⵓⴽⵜⵓ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 54.453 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2009 ، ⵣⴷⴷⵖⵏ ⴷⴳⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⵎⵎ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵙⵓⵏⴳⴰⵢ ⴷ ⴼⵓⵍⴰⵏ . ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⵜⵉⵏⴱⵓⴽⵜⵓ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⴷⴷⵉⵏ. ⵜⵏⴱⴹ ⵜⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵙⵏⵀⴰⵊⴰ. ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴱⵓⴽⵜⵓ, ⴱⵏⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵜⵜⵍⵎⴰⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1000 ⵏ ⵓⵎⵃⴹⴰⵔ , ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⵎ: ⵜⴰⵊⵏⵢⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ .

ⴷⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴱⵓⴽⵜⵓ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵍⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1991 . ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2012 ⵢⴱⵕⵕⵃ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⵔⴼⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵙⵉⵙ ⵜⵄⵜⴰⵔⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ .