Jump to content

Wp/zgh/ⵜⵉⵀⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵉⵀⵢⴰ
ⵜⵉⵀⵢⴰ
ⵜⵉⵀⵢⴰ

ⵜⵉⵀⵢⴰ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Tihya),ⴷⴰ ⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⴽⴰⵀⵉⵏⴰ (كاهنة), ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷⵉⴱⵓⵔⴰ ,ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⴱⴷⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ, ⵜⵎⴰⵖ ⴰⵜⵏⵉⵏ ⵜⵙⵙⵉⵜⵉ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ. ⴳⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 695 ⴷ 705. ⴱⵏ ⵡⴰⵍⴷⵓⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵉⵀⵢⴰ ⵜⴷⴷⵔ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⴷ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (127) ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵜⵉⵀⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎⵉ ⴱⵔⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴼ ⵄⵓⵇⴱⴰ ⴱⵏⵓ ⵏⴰⴼⵉⵄ ⵜⴳ ⵜⵎⵉⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⵎⵙⵙⵎⵓⵏⵙ. ⵎⴰⵅⵅ ⵜⵉⵀⵢⴰ ⵜⴼⵍⵏ ⴳⵉⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵉⵖ ⵜⵓⵙⵙⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵜⵙⵏⴽⵔⵜⵉⴷ. ⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⴼ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵉⵀⵢⴰ ⵢⴰⵣⵏ ⵉⵖⵡⴰⵖⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵔⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⵀⵢⴰ. ⵔⴰⵙ ⵉⵙ ⵖⵍⵉⵏ ⴰⵔ. 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ