Wp/zgh/ⵓⵥⵎ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵓⵥⵎ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ

ⵓⵥⵎ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ ⵉⵙⵙⵓⵎⴽ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵓⵏ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ, ⵢⵓⵍⵖ ⵙ ⵉⴱⵔⵓⵜⵓⵏⴻⵏⵉⵏⵓⵜⵔⵓⵏⴻⵏ. ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⵓⵥⵎ ⵜⵍⴰ 10^(-15) ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵜⵎⵥⵉⵢ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 100 000 ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵖⴼ ⵜⵉⵏ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ ⵉⵍⴰⵏ 10^(-10) ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⴰⴽⴽ ⵉⵙⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵥⴰⵥⴰ ⵏⵏⵙ. ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵔ ⵜⵉⵎⵙⵓⵥⵎⵉⵏ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵡⵓⵥⵎⵉⵏ ⵓⴳⵔⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳⵔ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵍⵉⴽⵓⵍⵏ. ⵓⵥⵎ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵎⵣⴳⵉ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵓⵔⵎⵉⴷⵥⵏⵥⴰⵔ (radioactif), ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵢⵓⵏ ⵓⵎⵎⵙⴽⵍ ⴰⵎⵙⵓⵥⵎ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵏⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵢⵉⵡⴹ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵔⴷⵉⵙⵜ ⵜⵓⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏⵖ ⵏ ⵓⵥⵥⵏⵥⵔ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵎⴰⴳⵏⵉⵜ.

ⵓⵥⵎ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ ⵏ ⵓⵀⵉⵍⵢⵓⵎ