Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ
ⴰⴳⵏⵙⴻⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ ⵏ ⵓⵀⵉⵍⵢⵓⵎ 4 ⵙ ⵓⵖⵢⴰⵢ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵉⴳⵏⵓ ⴰⵡⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⴽⵍⵓ ⴰⵎⵖⴷⴻⴷⴷⵉ ⵉⵙⵙⵓⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ. ⴰⵖⵢⴰⵢ ⵏ ⵓⵀⵉⵍⵢⵓⵎ 4, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔⵏ ⵖⴼ ⵓⵢⴼⴼⴰⵙ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵍⵖ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴱⵔⵓⵜⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵓⵜⵔⵓⵏⴻⵏ.
ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⴱⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵓⵜⵜⵓⵙⴽⴰⴷⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⴽⵔⵓⴽⵓⴱ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⴹ ⴰⵡⵜⵓⵏⵉⵍ.

ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ ⴷ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ ⵉⵖⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵙⵏⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⴻⵏ. ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵔⴰ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵇⵓⵔⴰⵔⵉⵏ, ⵜⵓⵏⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⵔⵉⴳⵉⵏ. ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵉⵣⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴽⵔⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵏⵜ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵙ ⵎⵍⵏ ⵜⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴽⵔⵙⴽⵜⴰⵡⵏ (tridimensionel) ⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ.

ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵜ

ⴰⵙⵙⵎⵉⵍ

ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵉⵍⵖ ⴷ ⵓⵎⵎⵔⵏⵉ ⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵉⴹⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ

ⴰⵖⵢⴰⵢ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ

ⵜⵉⵔⵔⴰ

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ