Wp/zgh/ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ
ⴰⴳⵏⵙⴻⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ ⵏ ⵓⵀⵉⵍⵢⵓⵎ 4 ⵙ ⵓⵖⵢⴰⵢ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵉⴳⵏⵓ ⴰⵡⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⴽⵍⵓ ⴰⵎⵖⴷⴻⴷⴷⵉ ⵉⵙⵙⵓⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ. ⴰⵖⵢⴰⵢ ⵏ ⵓⵀⵉⵍⵢⵓⵎ 4, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔⵏ ⵖⴼ ⵓⵢⴼⴼⴰⵙ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵍⵖ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴱⵔⵓⵜⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵓⵜⵔⵓⵏⴻⵏ.
ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⴱⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵓⵜⵜⵓⵙⴽⴰⴷⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⴽⵔⵓⴽⵓⴱ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⴹ ⴰⵡⵜⵓⵏⵉⵍ.

ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ ⴷ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ ⵉⵖⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵙⵏⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⴻⵏ. ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵔⴰ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵇⵓⵔⴰⵔⵉⵏ, ⵜⵓⵏⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⵔⵉⴳⵉⵏ. ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵉⵣⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴽⵔⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵏⵜ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵙ ⵎⵍⵏ ⵜⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴽⵔⵙⴽⵜⴰⵡⵏ (tridimensionel) ⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ.

ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵜ[edit | edit source]

ⴰⵙⵙⵎⵉⵍ[edit | edit source]

ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ[edit | edit source]

ⵉⵍⵖ ⴷ ⵓⵎⵎⵔⵏⵉ ⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ[edit | edit source]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵉⴹⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ[edit | edit source]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ[edit | edit source]

ⴰⵖⵢⴰⵢ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ[edit | edit source]

ⵜⵉⵔⵔⴰ[edit | edit source]

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[edit | edit source]

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ[edit | edit source]