Wp/zgh/ⵉⵙⵎ (ⵜⴰⵊⵔⵔⵓⵎⵜ)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵉⵙⵎ (ⵜⴰⵊⵔⵔⵓⵎⵜ)
Jump to navigation Jump to search

ⵜⵊⵔⵔⵓⵎⵜ, ⵉⵙⵎ ⵏⵖ ⴰⵖⵔⵉⴽⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵔⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵜⵓⵙⴻⵙⵎⴰⵍⵏ ⵡⴰⵍⵉⵎⴰⵜⵏ (ⵜⵉⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ "lemmes") ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⵉⵔⵥⵎⵏ ⵉⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴱⵓⵖⵍⴰ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ. ⴰⵎⵎ ⵜⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍ ⵢⵉⵙⵎ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⴼⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⴰⵎⴽⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵙⴰⵍⵖⴰⵏⴻⵏⵉⵙⵏⴰⵢⴰⵏⴻⵏ, ⵙ ⵜⵙⴽⴼⴰⵍ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵔⵎⵜ[edit]

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ[edit]

ⴰⵙⵔⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ[edit]

ⵉⵙⵎⵡⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⵓⵏⵜⵉⵢⵏ[edit]

ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵙⵓⵟⵟⵉⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵎⴰⵏ ⵉⵔⵙⵓⵟⵟⵉⵏⴻⵏ[edit]

ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⴷⵡⴰⵏⴻⵏ[edit]

ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵔⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵔⵎⴰⴷⴷⴰⵔⵏ[edit]

ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⵙⵓⴼⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵏⴻⵏ[edit]

ⵜⴰⵙⵏⴰⵍⵖⴰ[edit]

ⵜⴰⵙⵏⴰⵢⵜ/ⵜⴰⵙⴰⴷⴷⵙⵜ[edit]

ⴰⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[edit]

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit]