Wp/zgh/ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵙ, ⴰⵔ ⵜⵙⵎⴷⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵛⴰⵀⵀⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ, ⵜⴰⵏⴹⴹⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⵯⴳⴳⴰⵙ 1962 ⴷⴳ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵎⵥⵥⵉⵏ, ⵜⵜⵢⵓⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴼ ⵡⵓⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵜⴰⵎⵥⵉ ⵏⵙ

ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵚⵍⵉ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵛⴰⵀⵀⵓ ⵉⵙⵙⴼⵍⵙ ⵏⵏⵙ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ, ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⵯⴳⴳⴰⵙ 1962 ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⴰⵅⵚⴰⵚ, ⵜⵏⴽⵔⴷ ⴳ ⵉⴼⵔⴰⵏ (ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ) , ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵙⴰⵍⵎ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵛⴽⵕⴰ. ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴳⵍⵍⵉⵏⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵉⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵃⵕⴰ ⵜⵟⵟⴰⴼ 3 ⵉⵙⵓⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵖⴰⵏ ⴰⴼ ⵓⵔ ⵜⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵍⵉⵖ ⵜⵣⴷⴰⵖ ⴷⴰⵔ ⵅⴰⵍⵜⵉⵙ ⵎⵎⵍⵄⵉⴷ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵜⵍⵎⴷ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵙ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ. ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⵍⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴳ

ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴳ 1983 ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵕⵕⴰⵢⵚ ⵊⴰⵎⵄ ⵍⵃⵎⵉⴷⵉ, ⵉⵍⵎⴰ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴰⵛⵜⵓⴽ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵓⵙⵔ ⵏ ⵜⵏⴹⴹⴰⵎⵜ (ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ) ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1984 ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵍⵍⴼⵇⵉⵀ, ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵕⵕⴰⵢⵚⵜ ⵜⵉⵃⵉⵃⵉⵜ ⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴷ ⵕⵇⵇⵉⵢⵢⴰ ⵜⴰⴷⵎⵙⵉⵔⵜ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1988 ⵜⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴷⵎⵙⵉⵔ, ⴷⴳ 1990 ⵜⵙⴽⵔ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ, ⵓⵔ ⵜⵎⵓⵟⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⴰⴹⵖⴰⵕ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵜⵉⵙⵙⴼⵉⴼⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵣⴰⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⴰⵎⴰⴽⵜ ⵉⴱⵓⵔⵣⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵙ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵉⵏⵓ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ, ⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵓⵏⴰⵏ. ⵜⵣⵎⵔ ⵓⴹⴼⵉⵕ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵎⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵣⵔⵉⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴳ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵕⴰⵊⴰ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ: ⵎⵉⵍⴰⵏ , ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⵓⵜⵕⵉⵅⵜ, ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⵟ.

ⵜⵉⵙⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ

ⴰⵍⴱⵓⵎ ⵜⴰⵖⵍⴰⵖⴰⵍⵜ (2007)
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵜⵣⵍⵉⵜ
1 "(ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ)"
2 "ⵙⵙⵍⴰⵎ"
3 "ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵍⵙ"
4 "ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ ⵏ ⵍⵡⵕⴹ"
5 "ⴰ ⴱⵓ ⵏⵏⵉⵢⵢⵜ"
6 "ⴰⵢⵜ ⵍⵄⴰⵇⵇⵍ"
7 "ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵢⴳⴳⵔⴰⵏ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⴰ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ" (2010), ⴳⵓⵍⴼ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ (ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ)
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⵣⵡⵍ
1 "ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏⵏⵓⵏ ⴰ ⵢⴰⵎⴰⵔⴳ"
2 "ⴰ ⵜⴰⴷⴷⵡⴰⵜ ⴰⵎⵉⵏ"
3 "ⵉⴽⵓⵏ ⴰ ⵢⴰⴹⵕⴹⵓⵕ ⴼⴰⵖ ⵃⵔⵔⴽⵏ ⴰⴽⴰⵍⵏ"
4 "ⵍⵀⵎⵎ ⵓ ⵍⵀⵎⵎ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⵡⴰⵔⴷ ⵉⵃⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ" (ⵢⵓⵍⵢⵓ 2009), ⴰⴼⵔⴰⵡ ⵜⴰⵙⵙⴼⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵙⴼⵓⵖⵜ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), (ⴰⴼⵔⴰⵡ)
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⵣⵡⵍ
1 "ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵕⵕⵡⴰ ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ"
2 "ⵉⵣⴰⵎ ⴰⴽⵔⴽⴰⴷ"
3 "ⵢⴰⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⵊⵊⵏⴱ ⵍⵍⵉⵎⴰⵎ"
4 "ⴰⵙⵇⵇⵙⵉ ⴷ ⵍⵊⴰⵡⴰⴱ"
5 "ⴼⵕⵃ ⵏⵉⵜ ⵜⴰⵣⵄⴰⵎⵜ"
6 "ⵡⴰⵔⴷ ⵉⵃⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵃⵏⵏⴰ" (ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵔ 2008), ⴰⴼⵔⴰⵡ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵙⴼⵓⵖⵜ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), (ⴰⴼⵔⴰⵡ)
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⵣⵡⵍ
1 "ⴰ ⵎⵓⵏⴷ ⴷⵉⵖ ⴰⵢⴰⵎⴰⵔⴳ"
2 "ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ"
3 "ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵡⴰⴷⴰ"
4 "ⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵃⵏⵏⴰ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⴱⴰⴱⴰ ⵢⵓⴱⴰ" (ⵢⵓⵍⵢⵓ 2007), ⴰⴼⵔⴰⵡ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵙⴼⵓⵖⵜ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), (ⴰⴼⵔⴰⵡ)
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⵣⵡⵍ
1 "ⵓⵔⵔⵉⴷ ⴰ ⵏⵎⵓⵏ ⴰ ⵜⴰⵡⵏⵣⴰ"
2 "ⴱⴰⴱⴰ ⵢⵓⴱⴰ"
3 "ⴰⴳⴰⵖ ⵓⵔ ⵜⵎⴰⵍⴰⵜ"
4 "ⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵃⴰⴷⴰⵏ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⵉⵣⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ" (ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2007), ⴰⴼⵔⴰⵡ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵙⴼⵓⵖⵜ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), (ⴰⴼⵔⴰⵡ)
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⵣⵡⵍ
1 "ⵉⵣⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ"
2 "ⴰⴼⵔⴰⴽ"
3 "ⴰⵖⵣⵉⴼ ⴰⴷ ⴰ ⵢⴳⴰⵏ"
4 "ⴱⴷⵉⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴽ ⵙ ⵍⵅⵉⵔ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⵜⵓⴼ ⴷⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵉⵎⵉ ⵍⵡⴰⵔⴷ" (2006), ⴰⴼⵔⴰⵡ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵙⴼⵓⵖⵜ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), (ⴰⴼⵔⴰⵡ)
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⵣⵡⵍ
1 "ⵓⵔ ⴰⴽ ⴰⵡⴷⴷⵉ ⵏⵏⵉⵖ ⵢⴰⵜ"
2 "ⵜⵓⴼ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵉⵎⵎⵉ ⵍⵡⵕⴹ"
3 "ⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵜ"
4 "ⴼⵉⵖ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⴱⵔⵉⴷⴰ"

ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵙⵏⴼⵍ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴳ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵡⵡⴰⵍ ⴱⴷⴷⴰ ⴼ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵡⵡⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⴼ ⵓⴳⵓⵊⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴳⵉⴳⵉⵍⵜ ⵙⴳ ⵉⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵡⵡⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⴼ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⵣⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵏⵣⵎⵔ ⴰ ⵙⵉⵙ ⵏⵙⵢⴰⴼⴰ ⴳ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰⵢⴰⵙ ⵜⵓⵙⵙⵓⵙⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⴰⵏⴻⵏ ⴳ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⵙ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2011, ⵉⴳ ⴰⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴹⴼⴰⵕ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⴰⵏⵏ, ⵍⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ. ⵜⵖⵍⵉ ⵖ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ, ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⵙⵉⵎⵏ ⵉⵖⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⵕⴰⵏ ⵉⵙ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴷ ⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ.

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴷⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ