Wp/zgh/ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ
Jump to navigation Jump to search

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵛⴰⵀⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴹⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ , ⵜⵍⵓⵍ ⵓⵙⵯⴳⴳⴰⵙ 1962 ⴷⴳ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵜⵢⵓⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵉⵍⴰⵡ ⴼ ⵉⴳⵔ ⵓⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵜⴳⴰ ⵣ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉ .

ⵉⵎⵣⵉⵏ ⵏⵏⵙ[edit | edit source]

ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵛⴰⵀⵓ ⵉⵙⵙⴼⵍⵙ ⵏⵏⵙ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ, ⵜⵍⵓⵍ ⵓⵙⵯⴳⴳⴰⵙ 1962 ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⴰⵅⵚⴰⵚ, ⵜⵏⴽⵔ ⴳ ⵉⴼⵔⴰⵏ (ⴰⵟⵍⴰⵙ ⵉⵎⵣⵉⵏ) , ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵉⴷ ⵙⴰⵍⵎ ⵖⵉⵏ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵓⵛⴽⵔⴰ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵍⵉⵎⵜ ⵍⵉⵖ ⵜⵎⵓⵜ ⵉⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵃⵔⴰ ⵟⴰⴼ 3 ⵉⵙⵓⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵖⴰⵏ ⴰⴼ ⵓⵔ ⵜⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵍⵉⵖ ⵜⵣⴷⴰⵖ ⴷⴰⵔ ⵅⴰⵍⵜⵉⵙ ⵎⵍⵄⵉⴷ. ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵙⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵜⵍⵎⴷ ⵙ ⵉⵅⴼⵏⵙ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵉⵙⵙⴰⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⵍⴰⵙⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ .

ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰⵔ[edit | edit source]

ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴳ 1983 ⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵕⴰⵢⵙ ⵊⴰⵎⵄ ⵍⵃⵎⵉⴷⵉ , ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⴰⵛⵜⵓⴽ ⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵓⵙⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴹⴰⵎⵜ (ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ) ⵓⵙⵯⴳⴳⴰⵙ 1984 ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵎⵓⵃⴰⵎⴰⴷ ⴱⵍⴼⵇⵉⵀ , ⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵏ ⵕⴰⵢⵙⴰ ⵜⵉⵃⵉⵃⵉⵜ ⵜⵎⵇⵓⵕⵏ ⴷ ⵕⵇⵉⵢⴰ ⵜⴰⴷⵎⵙⵉⵔⵜ . ⴳ ⵓⵙⵯⴳⴳⴰⵙ 1988 ⵜⵎⵎⵓⵜⵉ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵃⴰⵊ ⵎⵓⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⴷⵎⵙⵉⵔ , ⴷⴳ 1990 ⵜⵙⴽⵔ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵜⵎⵓⵟⵍ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰ ⵜⵜ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙ , ⴷ ⵜⵉⵙⴼⵉⴼ ⵏⵏⵙ ⵏⵣⴰⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵣⴹⴰⵔ ⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⴰⵎⴰⴽⵜ ⵜⴱⵓⵔⵣ ⵙⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ , ⵙ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵉⵏⵓ ⵖⵉⴽⵍⵉ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ , ⵜⵢⵓⵙⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵓⵏⴰⵏ . ⵜⵣⵎⵔ ⵓⴹⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰⵢ ⴰⴷ ⵎⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵣⵔⵉⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ . ⴷ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵏⵙⵡⵓⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵏⴱⴷⵓ ⴷ ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵕⴰⵊⴰ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ , ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴰⵔⵏ ⴳ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ wp/zgh/ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ ⵓⵍⴰ ⴱⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ : ⵎⵉⵍⴰⵏ , ⴱⴰⵔⵉⵣ , ⵓⵜⵔⵉⵅⵜ , ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ...

ⵜⵉⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ[edit | edit source]

ⴰⵍⴱⵓⵎ ⵜⴰⵖⵍⴰⵖⴰⵍⵜ (2007)
Track Listing ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ
1 "(ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ)"
2 "ⵙⵙⵍⵍⴰⵎ"
3 "ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵙ"
4 "ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ ⵏ ⵍⵡⵔⴷ"
5 "ⴰ ⴱⵓ ⵏⵏⵉⵢⵜ"
6 "ⴰⵢⵜ ⵍ ⵄⴰⵇⵍ"
7 "ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ ⵢⴳⵓⵔⴰⵏ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⴰⵟⴰⵍⴱ ⵉⵜⴰⵔⴰⵏ Atalb Itarane" (2010), ⴳⵓⵍⴼ ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ (ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ)
Track Listing ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ
1 "ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢⴰⵎⴰⵔⴳ"
2 "ⴰⵜⴰⴷⴷⴰⵡⴰⵜ ⴰⵎⵉⵏ"
3 "ⵉⴽⵓⵏ ⴰⵢ ⴰⴷⵔⴷⵓⵔ ⴼⴰⵖ ⵃⴰⵔⴽⵏ ⴰⴽⴰⵍⵏ"
4 "ⵍⵀⵎ ⵓⵡ ⵍⵀⵎ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⵡⴰⵔⴷ ⵉⵃⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ" (ⵢⵓⵍⵢⵓ 2009), ⴰⴼⵔⴰⵡ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵙⴼⵓⵖⵜ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), (ⴰⴼⵔⴰⵡ)
Track Listing ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ
1 "ⵓⵔⵉⴳⵉⵡⵉ ⵕⵡⴰ ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ"
2 "ⵉⵣⴰⵎ ⴰⴽⵔⴽⴰⴷ"
3 "ⵢⴰⵢⵔⴰⵏ ⵊⵏⴱ ⵍⵉⵎⴰⵎ"
4 "ⴰⵙⴰⵇⵙⵉ ⴷ ⵍⵊⴰⵡⴰⴱ"
5 "ⴼⵔⴰⵃⵏⵉⵜ ⵜⴰⵣⵄⴰⵎⵜ"
6 "ⵡⴰⵔⴷ ⵉⵃⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵃⵏⵏⴰ" (ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵔ 2008), ⴰⴼⵔⴰⵡ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵙⴼⵓⵖⵜ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), (ⴰⴼⵔⴰⵡ)
Track Listing ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ
1 "ⴰⵎⵓⵏⴷ ⴷⵉⵖ ⴰⵢⴰⵎⴰⵔⴳ"
2 "ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ"
3 "ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵍⴽⴰⵎ ⵜⵡⴰⴷⴰ"
4 "ⴰⵣⵓⵍ ⵍⵃⵏⵏⴰ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⴱⴰⴱⴰ ⵢⵓⴱⴰ" (ⵢⵓⵍⵢⵓ 2007), ⴰⴼⵔⴰⵡ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵙⴼⵓⵖⵜ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), (ⴰⴼⵔⴰⵡ)
Track Listing ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ
1 "ⵓⵔⵉⴷ ⴰⵏⵎⵓⵏ ⴰⵜⴰⵡⵏⵣⴰ"
2 "ⴱⴰⴱⴰ ⵢⵓⴱⴰ"
3 "ⴰⴳⴰⵖ ⵓⵔ ⵜⵎⴰⵍⴰⵜ"
4 "ⴰⵢⴰⵏ ⵉⵃⴰⴷⴰⵏ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⵉⵣⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ" (ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2007), ⴰⴼⵔⴰⵡ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵙⴼⵓⵖⵜ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), (ⴰⴼⵔⴰⵡ)
Track Listing ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ
1 "ⵉⵣⴷ ⴰⴽⵇⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ"
2 "ⴰⴼⵔⴰⴽ"
3 "ⴰⵖⵣⵉⴼ ⴰⴷ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ"
4 "ⴱⴷⵉⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴽ ⵙ ⵍⵅⵉⵔ"
ⴰⵍⴱⵓⵎ "ⵜⵓⴼ ⴷⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵉⵎⵉ ⵍⵡⴰⵔⴷ" (2006), ⴰⴼⵔⴰⵡ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵙⴼⵓⵖⵜ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), (ⴰⴼⵔⴰⵡ)
Track Listing ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ
1 "ⵓⵔⴰⴽⴰ ⴰⵡⴷⵉ ⵏⵉⵖ ⵢⴰⵜ"
2 "ⵜⵓⴼ ⴷⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵉⵎⵉ ⵍⵡⴰⵔⴷ"
3 "ⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴰⵔⵜⵉⵔⵉⵔⵜ"
4 "ⴼⵉⵖ ⴰⴷⴰⵔ ⵉⵜⴱⵔⵉⴷⴰ"

ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[edit | edit source]

ⵜⵙⵏⴼⵍ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵥⵍⵉⵜ, ⴷⴳ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴱⴷⵉⵔ ⵣⵉ ⵕⴱⴷⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵉⴳⵓⵊⵍ ⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵉⴳⵍⵜ ⵙⴳ ⵉⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ , ⵔⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ , ⴰⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏⵏⵙ, ⵍⵉ ⵏⵣⵎⵔ ⴰ ⵙⵉⵙ ⵏ ⵙⵢⴰⴼⴰ ⵣ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ . ⵎⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵜⵓⵙⵙⵓⵙⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⴰⵏⴻⵏ ⴳ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

ⵓⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ[edit | edit source]

ⵜⴽⵛⵎ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⵙ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2011 , ⵉⴳ ⴷ ⴰⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⵏⵥⵓⵡⵢ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⴹⴼⴰⵕ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⴰⵏⴻⵏ , ⵍⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵍⵍⴰⴷ  ⴳ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵟⵟⵓⵟⵏ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ .ⵜⵖⵍⵉ ⵖ ⴱⴰⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ , ⴰⵖⵡⵙ ⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵉⵖⵔⵉⵎⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ , ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵉ ⵢⵥⵕⴰⵏ ⵉⵙ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⴷ ⵓⵔⵉ ⵉⴽⴽⵉ ⴼ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ.

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴷⴳ ⴱⴰⵔⵍⴰⵎⴰⵏ[edit | edit source]