Wp/zgh/ⴰⵢⵜ ⵎⵉⵍⴽ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵢⵜ ⵎⵉⵍⴽ

Template:Wp/zgh/ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵍⴷⵉⵏⵜ ⴰⵢⵜ ⵎⵉⵍⴽ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: أيت ميلك, ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: AIT MILK) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵙⵓⵏⴰⵏⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ. ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵏⵛⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2004 ⵎⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 11414 ⵣⴷⵖⵏ ⴳ 2112 ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ.

ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵢⵉⵍⵙ "ⴷⴰⵔⵉⵊⴰ", ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ.

ⴰⵢⵜ ⵎⵉⵍⴽ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵙⵙⵉ ⵜⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⴰⵡⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵙⵙⵉ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵏⴳⴹⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.