Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ
ⵎⴰⵕⵛⴰⵍ ⵔⵓⵣⵏⴱⵉⵔⴳ (2005)

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ (ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙ ⵎⴰⵕⵛⴰⵍ ⵔⵓⵣⵏⴱⵉⵔⴳ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵜⵉⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡⵜ. ⵜⴱⴷⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵖⴼ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ: ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵢⵉⵎⴰⵏⵜ (ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⴰⵏⴼⵛⴰⴷ ⵉⵖⵣⵣⵏ ⴳ ⵜⵓⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵜⴰⵥⵉⵍⴰⵍⵜ), ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵏⴼⵛⴰⴷⵜ ( ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵙ ⵡⵓⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵕⵕⴰⵏ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ), ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵉⵏⵉ ⴰⵢⵉⵎⴰⵏ ⵉⵖⵥⴰⵏⵏ (ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵙⵉⵏⵉ ⴰⵢⵉⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⴷⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵖⵥⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵙⴷⵔⴰⵡⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵓⵏⵛⴼⴰⴷ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ).

ⵚⴽⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵖⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵍⵍⴰ ⵏⴳⴰⵔⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⴰⵍⴰⴷ ⵉ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⵉⴳ ⵓⵔ ⵙⵙⵏⵏ ⵜⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ. ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵍⵎⴰⴷ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⴽⵕⴹⵉ (ⵜⵉⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏ) ⴷ ⵜⵜⵕⴰⴹ ⴷ ⵉⵎⴰⵖⵏ ⵣⵖ ⴷⴰⵔ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⴽⵓⵍ ⴰⵎⵓⵏ).[1]

ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵖⴰⵡⴰⵍⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⴼⵏⵜ ⵜⵉⵏⵢⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵔⴰⵏⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ. ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵏⵎⵔⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ. ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵉⴳ ⵎⵏⴰⴳⴳⴰⵔⵏⵜ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵏⵎⵔⴰⵏⵏ.

ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⴳ ⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵉⵏⵎⵔⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⴼⵔⴽⵏ ⵉ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵔⴰⵏⵏ ⴰⴷ, ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⵔⴰⴷ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳⵔⴰⵙⵏ ⴱⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵜⵜⵕⴰⴹ ⴳⵔⴰⵙⵏ.

ⵉⵔⵉⵎⵏ

ⵉⵜⵜⵓⵔⵎ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ, ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⴷ ⵜⵏⴳⵔⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⵊⵊⵉ ⴰⵢⵉⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴷ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉ, ⴷ ⵉⴱⵏⵉⵇⵏ, ⵉⴳ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ, ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵉⵏⵏⴰ ⵔⵓⵣⵏⴱⵉⵔⴳ ⵎⴰⵙ ⵢⵓⵔⵎ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵎⵏⵖⵉ, ⴰⵎ ⵕⵡⴰⵏⴷⴰⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰⵙⵔⵉⵍⴰⵏⴽⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰⵚⵉⵕⴱⵢⴰⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ ⴷ ⵉⵎⵉⵏⴳ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵣⵖ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ.

ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ

  1. (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ) Center of Nonviolent Communication