Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ
ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ
ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ

ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Apuleus) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵓⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⴷⵓⵔ ⴳ ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 125 . ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⵎ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ, ⵜⴰⵙⵜⵔⵓⵏⵓⵎⵉⵜ, ⴰⵙⵓⵊⵊⵉ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ. ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ. ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 170 . ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⴼⵓⵍⴰⵢ ⵙ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵎ: "ⴰⵙⵏⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ" ⴷ "ⵎⵉⴷⵉⵙⵉⵏⵉⵍⵎⴰ" ⴷ "ⴰⵙⵜⵔⴰⵏⵓⵎⵉⴽⴰ"

ⴰⵙⵏⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ: Asinus aureus)، ⵜⴳⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴽⵓⵎⵉⴷⵉ ⵢⴰⵔⵔⴰⵜ ⵓⴼⵓⵍⴰⵢ، ⵜⴳⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ , - ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⴰⵙⵏⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ 11 ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⵢⵏ .


ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ
  • ⴰⵙⵏⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ
  • ⵎⵉⴷⵉⵙⵉⵏⵉⵍⵎⴰ
  • ⴰⵙⵜⵔⴰⵏⵓⵎⵉⴽⴰ


ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ
  • ⵜⴰⵇⵙⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ
  • ⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⵍ ⴰⵣⴰⵀⵉⵔ
  • ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵅ ⵓⵍⵍⵎⵓⴷ ⵏ ⴰⴼⵍⴰⵟⵓⵏⵉ
  • ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵅ ⵙⵓⵇⵔⴰⵟ
  • ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵅ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ