Wp/tzm/ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⴹⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ .

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ
[[{{{ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ}}}|100px|Bandiere]] [[{{{ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ}}}|100px|Emblem]]
[[File:|240px]]
{{{informeso}}}
ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ {{{ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ}}}
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 419.614
ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ 293 ⴽⵎ²
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ
ⴰⵏⵣⵡⵉ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ {{{ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ}}}
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ {{{ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ}}}
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ
ISO 3166-2 {{{ISO 3166-2}}}
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ HASC {{{ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ HASC}}}
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉ[edit | edit source]

ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵉⵥⵥⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ , ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ , ⵖ ⵍⵇⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ , ⵖ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵉⵍⵍ ⴰⵜⵍⴰⵏⵜⵉⴽ .

ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ[edit | edit source]

ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2004) ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ
ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ 273.01.15. ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ 23،459 112،753 47 112،706
ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ 273.01.05. ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ 27،502 130،370 69 130،301
ⴷⴷⵛⴰⵢⵔⴰ ⴰⵍⵊⵉⵀⴰⴷⵢⵢⴰ 273.01.13. ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ 19،621 89،367 65 89،302
ⵍⵇⵇⵍⵉⵄⴰ 273.05.17. ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ 9،606 47،837 19 47،818
ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ 273.05.27. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ 5،224 26،385 10 26،375
ⵓⵍⴰⴷ ⴷⴰⵃⵃⵓ 273.05.19. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ 2،374 12،902 1 12،901

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ[edit | edit source]

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
(2 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1994)
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
(2 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2004)
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
(2 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2014)
ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ 92.485 112.753 °°°
ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ 82.764 130.370 °°°
ⴷⴷⵛⴰⵢⵔⴰ ⴰⵍⵊⵉⵀⴰⴷⵢⵢⴰ 72.182 89.367 °°°
ⵍⵇⵇⵍⵉⵄⴰ 17.917 47.837 °°°
ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ 15.756 26.385 °°°
ⵓⵍⴰⴷ ⴷⴰⵃⵃⵓ 11.276 12.902 °°°