Wp/tzm/ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ

ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵊⴷⴰⵏⵜ (ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵣⵢⴽⵓⵜ αξιωμα/axioma/ⴰⴽⵙⵢⵓⵎⴰ ,"ⴳⴰⵏ ⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵔⵜ, ⵜⴰⵎⵢⴰⵛⴽⵜ, ⵜⴰⵣⵔⵢⴰⵏⵜ ⵙ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ"-ⴰⴽⵙⵢⵓⵎⴰ ⵜⴷⴷⴰ ⴷ ⵙⴳ αξιος (axios), ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⴰⵏⴰⵎⴽ "ⵓⴷⴷⵉⵔ".ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵜⴷⴷⴰ ⴷ ⴳ ⴰⴳⵊⴷⵉ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⴳⵊⴷⵉ ⵉ ⵓⵢ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴰⵙⴽⵓⵜⴰⵏ)ⵜⴳⴰ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵉ ⵜⵎⴷⵓⴷⴷⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵙⵓⵙⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵅⵙⵙⴰ ⴰⴷ ⴳⵏⵜ ⵜⵉⵏⵙⵣⵔⴰⵢ. ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵖⵓⵔ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⴼⵍⵙⴰⴼⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⴰⵏⵏ ⵏ ⵣⵉⴽ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⵢⴰⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵙⴽⵏ. ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⴽⵍⵉⴷⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ.