Wp/tzm/ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ
ⴰⵥⵖⵥⵏ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽ ⵖⴼ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⵡⴰⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵥⵖⵥⴰⵏ ⵉⵎⵥⵥⵓⵍⵏ ⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵖⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ, ⵓⵏⵓⵖⵏ, ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⴰⵡⴷ, ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ, ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵜⵏⵜ ⵉⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏ.

ⵜⴱⴹⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵖⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⴰⵎⵎ : ⵜⴰⵙⵏⵎⴹⴰⵏⵜ, ⵍⵊⴰⴱⵕ, ⵜⴰⵙⵍⴹⵜ, ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜ, ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⴰⵜⴳ. ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⴹⵉⵜ ⴳⵔ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵜⴰⵣⴷⴷⴰⴳⵜⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵜⴰⵎⵙⵏⵙⵉⵜ.

ⵜⵎⵢⴰⵍⵍⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴷⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵎ ⵖⴼ ⵜⵖⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴰⵎⵉⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⵡⴰⵏⵜ (ⵜⵉⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ) ⵙ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏⵏⵙ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵉⴳⵊⴷⴰ ⵎⵉ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵉⵎⴷⴷⴰⵜⵉⵏ (ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵣⵔⵉⵏⵜ ⵜⴳⵊⴷⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵔⴰⵎ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴰⵀⴰ ⵜⵜⵢⴰⴼⵔⴰⴽⵏⵜ) ⵏⵖ ⵖⴼ ⵜⵏⴷⴰⴳⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴷⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴹⵏ. ⴷⴰ ⵜⵣⵔⵔⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜ - ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ, ⴰⴷⴷⴰⴳ ⵉⵣⵔⵉ, ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ, ⴰⵙⵓⵎⵔ, ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵉⵎⴳⴳⵉ,…- ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⴰⵔ ⵉⵏⴰⵡ ⵜ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵥⵏⴰⵏⵜ ⵎⵉ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙⵉⵙⴽⵏ, ⵏⵖ ⴰⵥⵖⵥⵏ ⴰⵎⵥⵥⵓⵍ ⴰⵙⵉⴼⵖⴰⵏ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ , ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵜⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵉⵖ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴷⵜ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴷⴰ.

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵜⵉⵎⴷⴷⴰⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴰ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⵇⵏⵉⵜ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵓⴽⵍⵉⴷ

ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ. ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵖⴼ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴳⴰⵏⵜⵏⵜ ⵉⵖⵔⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ, ⴰⵎⵎ ⵉⵖⵙⵙ ⵏ ⵉⵛⴰⵏⴳⵓ (ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ) ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵙ 20 000 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵉⵜⵜⵢⴰⵖⴰⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴷⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⵎⴰⵎ: ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ, ⴰⵙⵖⵉⵍ ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵚⵟⵕⵓⵏⵓⵎⵜ, ⴷ ⵉⴷⵙⵏⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵏ.

ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵜⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵉⵎⴽⴽⵓⵥⵏ, ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵉⴳⴰⵙⴰⵙⴰⵏ, ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴳⴷⴰ ⵜⵉⴳⵜⴼⵓⵍⵉⵏ, ⴰⵎⴽⵕⴰⴹⴰⴽⵜ, ⴰⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⵕⵥⵓ, ⵜⴰⵙⵏⵎⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵏ...ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴷⵢⴰⵏⵏ, ⵉⴱⴰⴱⵉⵍⵉⵢⵏ, ⵉⵇⵉⴱⵟⵉⵢⵏ, ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵜⵏ ⵏⵖ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵀⵉⵏⴷⵓⵙ.

ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵔⵣⵣⵓ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⵏⵏⴰ ⴹⵓⵚⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷⴷⴰ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵏ ⵉⴼⵍⵙⴰⴼⵏ, ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵡⴰⵏⵜ. ⵓⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⴽⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵜⵜⵢⴰⵙⵔⴰⵙⵏ. ⴼⴼⵖⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ, ⵜⴰⵙⵏⵎⴹⴰⵏⵜⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ. ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ III ⵓⵔ ⵜⴰ ⵉⵍⵓⵍ ⵄ., ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⵉⴷ ⵜⴰⴳⴹⵡⵉⵜ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⵉⴽ ⵙⵙⴰⴷⵙⵏ ⵜⵏⵜ.

ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵍ-ⵅⴰⵡⴰⵔⵉⵣⵎⵉ.


ⵜⵉⵡⵙ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵏⵙⵍⵎⵜ ⴳ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⴽⴽⵓⵙⵓ ⴰⴳⵔⵉⴽⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⴽⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵀⵉⵏⴷⵉⵢⵉⵏ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ. ⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵎⴽⵕⴰⴹⴰⴽⵜ (ⴰⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴽⵕⴰⴹⴰⴽⵜⴰⵏⵉⵏ) ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴹⴰⵏⵜ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⴷⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔ ⵜⵙⵍⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵜ, ⵜⴰⵙⵍⴹⵜ ⵜⴰⵣⵡⵉⵍⴰⵏⵍⵊⴰⴱⵕ ⴰⴳⵜⴼⵓⵍ.

ⴳ «ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ XII », ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴽⴰⵔ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⵉⵜⵏ ⴷ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵜⴰⵏⵜ. ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰ ⵉⵏⵏⵓⵎⵎⵙ ⵏⵏ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ. ⴳ [[ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ XVI ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴱⵓⵖⵍⴰ, ⵙ ⵓⵏⴳⵎⴹ ⴷ ⴱⵢⵉⵔ ⵏ ⵍⴰ-ⵕⴰⵎⵉ (Pierre de La Ramée), ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵏ ⵉⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⵓⴼⴰ ⴰⴷ ⵖⵉⴼⵙ ⵏⵙⴱⴷⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ. ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏⵏ ⴷⵉⴽⴰⵕⵜ ⵙⴳ 1629, ⴳ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵍⵍⵉ, ⴰⵍⵍⴼⵓⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⴰⵏⵏ. ⵢⵓⵡⵉ ⴷ ⴷⵉⴽⴰⵕⵜ, ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ, ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, «ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵥⵉⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ». ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵍⵊⴰⵕ ⴹⴼⵕⵏ ⵜⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵢⵉⵜⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷⵉⴽⴰⵕⵜ. ⴷⴰⵢ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⵏⵢⵓⵟⵓⵏⵍⵉⴱⵏⵉⵣ ⴰⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⵣⵉⵔⵢⴰⵏ ⴰⵔⴳⴰⵔⴰⵏ.

ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ XVII, ⵉⵖⴹⴼ ⴳⴰⵍⵉⵍⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵢⴰ ⵏⵓⴼⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵙⵙⴳⵣⵍ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜ. ⵉⵀⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰⵎⵜ, ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵖⵣⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ.

ⴷⴰⴼⵉⴷ ⵀⵉⵍⴱⵉⵔⵜ, ⴰⴽⴰⵜⵓⵙⵏⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵍⵉⵎⴰⵏⴳ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ XVIIIⵜⵉⵙⵙ XIX , ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴳⴰⵍⵡⴰ ⵅⴼ ⵜⵉⴳⴷⴰ ⵜⵉⴳⵜⴼⵓⵍⵉⵏ, ⴷ ⵉⵣⴱⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⴷⵉⴷⴽⵉⵏⴷ.

ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ XIX ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵥⵕⵉ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ, ⵖⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⵓⵣⵔⴰⵡⵏⵉⵏ, ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⴰⵏⵜⵓⵕⵀⵉⵍⴱⵉⵕⵜ, ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⴹⴼⴼⵕⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ XX ⴼⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵔⵣⵓⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⵎⵍⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵉⵡⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ, ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜ.

ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ XX ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ, ⴷ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ (ⵣⵓⵏ ⴷ : ⵜⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜ, ⵜⵉⵥⵕⵉ ⵜⴰⵏⵡⵍⴰⴼⵜ, ⵜⵓⵙⵏⴷⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⵕⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⵕ). ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴹⵉⵚ ⵖⴼ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ. ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ, ⵉⵙⵙⵔⵅⴰ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵉ ⵓⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵙ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ. ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⵓⴷⵎⵓⵙⵣⵡⵍ.

ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ[edit | edit source]

ⴷⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵖⴼ ⵙⵉⵏ, ⴽⵕⴰⴹ ⴰⵔ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ : ⵍⵊⴰⴱⵕ ⴷ ⵜⵙⵍⴹⵜ, ⵏⵖ ⵍⵊⴰⴱⵕ, ⵜⴰⵙⵍⴹⵜ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ, ⵏⵖ ⵍⵊⴰⴱⵕ, ⵜⴰⵙⵍⴹⵜ, ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜⵜⵙⵇⵇⴰⵔ. ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵓⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⵓⵙⵓⵜⵜⴰⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉⴱⴹⴹⵓⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ. ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⴰⵔ ⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ. ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⵉⵍⵚ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵖⵙⵔⵏ ⴳ 1994. ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⵎⴹⴰⵏⵜ, ⴰⵙ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⵙⵉⵙⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵍⴹⵜ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ.

ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ[edit | edit source]

ⵍⵊⴰⴱⵕ ⵜⴳⴰ ⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⵕ ⴷ ⵉ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ. ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⴳⴷⴰ ⵜⵉⴳⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵍⴹⵜ ⴰⵙⴰⵍⴰ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⵕ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴰⵜⵔⴰⵔ: ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵛⵓⵏⵛⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵜⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ, ⵏ ⵜⵥⵕⵉ ⵏ ⴳⴰⵍⵡⴰ ⵏⵖ ⴰⵡⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ.

ⵙ ⵓⵙⵏⴽⵎⵓ, ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵍⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽ ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⴳⵏⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵍⴰⵡ ⵏⵖ ⴰⵙⵎⵍⴰⵍ : ⴰⵔ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵙ ⵎⴽⴰ, ⵖⴼ ⵜⵙⵍⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵡⵜⵜⵙⵍⴹⵜ ⵜⴰⵙⵎⵍⴰⵍⵜ. ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ, ⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵙⵍⴹⵜ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⴼⴼⵖⵏ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵙⵍⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ.

ⴷⴰ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵔⵎⵙ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ, ⴹⴰⵕ ⴰⵙ ⵜⵉⵔⵉⵡ ⵙ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⵡⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵜⵉⵡⵉⵏ , ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴷⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ, ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⵍⴹⵜ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵙⴳ ⵍⵊⴰⴱⵕ.

ⴷⴰ ⴽⴽⴰⵜⵏⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵔ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⴰⴷ ⵙⵓⵙⴽⵜⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ ⴰⴷⴷ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵓⵔⴰⵏ. ⵙⵙⵏⴻⵏⵜ ⵜⵢⵙⵏⵥⵉⵜⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵜⵥⵕⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜ. ⵉⵙⴽⵔ ⴷ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵉⴳⵓⵔⴰⵏⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵉⴹⵏ.

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴳⴷⵉⵙⵉⵏ[edit | edit source]

ⵛⴰⵕⵍ ⴳⵓⵚⵜⴰⴼ ⵊⴰⴽⵓⴱ ⵊⴰⴽⵓⴱⵉ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵥⵕⵉ ⵜⴰⵙⵍⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ, ⴳⵔ ⵜⵙⵍⴹⵜ ⵜⴰⵙⵎⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵎⴹⴰⵏⵜ

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵜⴰⵎⵙⵏⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⴰⴳⵜ[edit | edit source]

ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ[edit | edit source]

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ[edit | edit source]

ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ[edit | edit source]

ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ[edit | edit source]

ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⵎⴰ[edit | edit source]

ⵜⴰⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⵜ[edit | edit source]