Wp/tzm/ⵙⴰⵍⵎ ⵛⴰⴽⵉⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵙⴰⵍⵎ ⵛⴰⴽⵉⵔ

ⵙⴰⵍⵎ ⵛⴰⴽⵉⵔ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 1950 ⴷⵉ ⵉⵄⵣⵣⵓⵣⵏ, ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵔⴰⵜⵏ, ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⴷ ⴰⵎⵙⵏⵉⵍⵙ (Linguiste) ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ,ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. ⵛⴰⴽⵉⵔ ⵉⵙⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⴳⵎⵉⴹⵉⵏ (INALCO) ⴷⵉ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵙⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1989, ⴷⵉ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⴰⵏⴷⵔⵉ ⴱⴰⵙⵙⵓⵜ (André Bassot) ⴷ ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⴳⴰⵍⴰⵏⴷ (Liounel Galand]]. ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1973 ⵢⵓⵡⴻⵢ ⴷ ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⴷⵉ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵜ. ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⵙⴳ 1973 ⴷ 1981,ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ. ⴳ 1978, ⵢⵓⵡⴻⵢ ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⵏⵉⴹⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵍⵙⵉⵢⵉⵏ. ⴳⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1981 ⴷ 1989, ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ Aix-en-Provence ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ Provence ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ [Cnrs]). ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⴷⵉ 1990, ⵢⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ "André Basset" ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵍⴽⵓ (INLACO) ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2008, ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⴰⵏⵓⵙⵍⵎ ⵏ Aix-Provence. ⵛⴰⴽⵉⵔ ⵢⵓⵔⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴷⴰⵖⴻⵏ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵙⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (Encyclopédie Amazigh) ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⴼⴼⵖⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. ⴳⵔ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵙⵓⴼⴼⵖ: ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1989, ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⴷ Linguistique Amazigh (ⴰⵡⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ 1991).


ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ[edit | edit source]