Jump to content

Wp/tzm/ⵓⵔⵉⵍⵓⵙ ⴰⴳⵓⵙⵜⵉⵏⵓⵙ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵓⵔⵉⵍⵓⵙ ⴰⴳⵓⵙⵜⵉⵏⵓⵙ
ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵔⵓⵎⵉⵜ ⵓⵔⵢⵓⵙ ⴰⴳⵓⵙⵜⵉⵏ

ⵓⴳⵓⵙⵜⵉⵏ ⵏ ⵀⵉⵒⵓⵏ ⵏⵖ ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ (Aurelius Aogustinos) ⵏⵖ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Saint Augustin). ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⵍⵙⵓⵙⴼⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ. ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵙⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ (ⵖⵉⵍⴰ ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ) ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 354 (ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ: ⴰⵙⵙ 31 ⴽⵟⵓⴱⵔ 1304) ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ ⴰⵙⵙ 28 ⵖⵓⵛⵜ 430 ⴷⵉ (ⵀⵉⵒⵓⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ) ⴷⵉ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵉⴹⴼⵔ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⵏⵖ (ⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵢ ⴰⵔⵓⵎⵉ), ⵢⵎⵎⴰⵙ ⵓⵀⵓ (ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵢⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ). ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵏⵉⵜ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵔⵓⵎⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ. ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵕⵕⴰⵎ ⴰⵔⵓⵎⵉ (ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Saint Ugustin), ⴰⴳⵕⵕⴰⵎ ⵓⵎⴱⵔⵡⴰⵙ , ⴰⴳⵕⵕⴰⵎ ⵊⵉⵔⵓⵎ (ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Saint Jérôme), ⴰⴳⵕⵕⴰⵎ ⴳⵔⵉⴳⵡⴰⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Goéguire Ier ) ⴷ 33 ⵟⴰⵍⴱ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵔⵓⵎⵉⵜ. ⵉⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽⵉⵢⵏ ⴷⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵟⵟⴰⵍⵜ ⵏⵙ ⴽⵓ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵖⵓⵛⵜ (15 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ). ⴰⵢⵜ ⵓⵔⵜⵓⴷⵓⴽⵙ ⵏⵜⵜⵏⵉⵏ ⴷⴰⵙ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓ (2 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ). Template:Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ