Jump to content

Wp/tzm/ⵎⵓⵏⵉⵔ ⵍⵃⵎⴷⴰⵡⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵎⵓⵏⵉⵔ ⵍⵃⵎⴷⴰⵡⵉ
El Hamdaoui avec l'AZ
El Hamdaoui avec ajax

ⵎⵓⵏⵉⵔ ⵍⵃⴰⵎⴷⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1984 ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵔⵓⵜⵔⴷⴰⵎ ⴷⵉ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ, ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ. ⵙⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2007 ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴷⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴰⵣ ⴰⵍⴽⵎⴰⵔ (Az alkmar) . ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2001 ⵜⴻⴱⴷⴰ ⴽⴰⵔⵉⴻⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⴻⵅⵛⴻⵍⵙⵉⵓⵔ ⵔⵓⵜⵔⴷⴰⵎ. ⴷⵉ ⵜ ⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ (ⵙⴰⵉⵙⵓⵏ) ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴻⴰⴰⴻⴷ ⴰⴽ ⴽⵉⵃⵃⵓ ⵏⵏⵙ ⵖⴰ ⴷⵉⵖⵉⵙⵉⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ (1). ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵀⵡⴰⵏⴷⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏⵏⵉ ⴰ ⵡⴰⵔⵏⴰⵙ ⴰⵄⵡⴷ, ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⵎⵓⵏⵉⵔ ⵍⵃⴰⵎⴷⴰⵡⵉ ⴷⴰ ⵎⴻⴽⴷⵉ (Fidèle) ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⴰⴳⵔⵙⵜ ( hiver) ⵏ 2004/05. ⴰ ⵡⴰⵔⵏⴰⵙ ⵜⵓⵖⴰ ⵢⴻⵅⵙ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⴼⵓⵖ ⵖⵔ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ, ⵓⵛⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵏⵀⴰⵎ ⵀⵓⵜⵙⴱⵓⵔ ⴰ ⴰⵏⴳⵏⵉⵣⵉ, ⵉⵜ-ⵢⴻⵙⵖⵉⵏ ⵙ 750.000 ⴻⵓⵔⵓ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷⵉⵏⵉ ⵡⴰ ⵢⴻⴳⴳⵉ ⵛⴰ ⴰⵎⵛⴰⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵢⴻⵙⵙⵉⵔⴰⵔⵉⵜ ⵓⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵃⴻⴰⵛⴻ ⵛⵓⵃ ⴷⵉ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ 2005 ⴷⵉ ⵀⴰⵔⵜⵉⴷⴰⵜ ⵏ ⵙⵓⵡⵊⴻⴷ ⵎⵖⴰⵔ ⵉ ⵏⵓⵔⵜⵀⴰⵎⵃⵜⵓⵏ ⵜⵓⵡⵏ ⴷ ⴰⵍⴷⴻⵔⵙⵀⵓⵜ ⵜⵓⵡⵏ. ⴳ ⵙⵉⵏ (2) ⵏ ⵃⴰⵔⵜⵉⴷⵀⴰⵜⵀ ⵢⴻⴳⴳⴰ ⵉ ⴳⵓⴰⵍⴰⵏ. ⴷⵉ ⵢⵓⵡⵔ ⵏ 9 ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2006 ⵢⴰⴷⵀⵔⵉⵜ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵀⵓⵜⵙⴱⵓⵔ ⵉ ⴷⵔⴱⵢ ⵛⵓⵓⵏⵜⵔⵢ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵢⴰⵡ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ (ⴻⵅⵃéⵔⵉⴻⵏⵛⴻ). ⴰ ⵡⴰⵔⵏⵉ ⵙⴹⵉⵙ (6) ⵏ ⵃⴰⵔⵜⵉⴷⴰⵜ ⵢⴻⵣⵣⴻⵎ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ, ⵎⵉⵏ ⵉⵜⵀ-ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⵡⵔ ⵖⴰ ⵜⵓⵜⵏⵀⴰⵎ ⵀⵓⵜⵙⴱⵓⵔ. ⵔⴰⵎⵉ ⵖⴰ ⵢⴻⵣⵢⴻⵏⴼⴰ ⵡⴰ ⴽⵉⴷⵀⴻⵙ ⵜⴰⵏⵉ ⵛⴰ ⴷⴻⵔⴱⵢ ⵛⵓⵓⵏⵜⵔⵢ ⴽⵓⵏⵜⵔⴰⵜⴰ ⵏ ⵡⴰ ⵔⴷⴰⵔ. ⵓⵛⴰ ⵢⴻⴷⵀⵡⴻⵔ ⴷⵉ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ2006 ⵖⴰ ⵃⵔⵉⴷⴻ ⵃⴰⵔⴽ, ⵎⴰⵏⵉ ⵢⴻⵛⵛⴰ ⵜⵉⵢⵢⵉⵜⴰ ⵏⵏⵖⵏⵉ ⵉ ⵡⴰⵜ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵛⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵎⴻⵔ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ. ⴷⵉ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ 2006 ⵢⴻⴷⵡⴻⵔ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⴻⵔ ⵉⵉ ⵜⵉⵍⴱⵓⵔⴳ. ⴰ ⵡⴰⵔⵏⵉ ⵉⵊⴻⵏ ⴱⴻⴷⴷⵓ ⵢⴻⵛⵏⴰ ⵏ ⵜⵀⴰ ⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵙ ⴽⵔⴰⴹ (3) ⵉ ⴳⵓⴰⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⴽⵓⵣ (4) ⵏ ⵃⴰⵔⵜⵉⴷⴰⵜ, ⵉ ⴰⴰⵡⴻⴷ ⵢⴻⵣⵣⴻⵎ, ⵎⵉⵏ ⵉⵜⵀ-ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵡⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔ, ⵛⴰ ⵏ ⵙⴹⵉⵙ (6) ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ. ⴰ ⵡⴰⵔⵏⵉ ⵉⵊⴻⵏ ⵜⴰ ⵙⵎⵀⵓⵢⵜ (ⵙⴰⵉⵙⵓⵏ) ⴰⴽ ⵜⵉⵍⴱⵓⵔⴳ ⵢⵓⵢⴰⵔ ⵎⵓⵏⵉⵔ ⵍⵃⴰⵎⴷⴰⵡⵉ ⴷⵉ ⴰⵣ ⴰⵍⴽⵎⴰⵔ, ⵉⵊⴻⵏ ⴽⵉⵃⵃⵉ ⵣⵉ ⵢⴻⵏⵏⵉ ⵉ ⵜⴻⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵏ ⵅ ⴽⵓⵃⵃⴰ. ⴽⵓⵏⵜⵔⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴻⴳⵡⴰⵔ ⴰⵔ 2012. ⵔⵓⴳⴻⵔ ⵍⴻⵎⴻⵔⵔⴻ ⵉ ⵢⴻⴷⵊⴰⵏ ⵔⴻⵅⵅⵓ ⴷ ⵜⵔⴰⵉⵏⴻⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉ ⵔⴰⵖⴰⵢⴰⵣⴷ ⵉ ⵎⵓⵏⵉⵔ ⵍⵃⴰⵎⴷⴰⵡⵉ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵉⵔⴰⵏ ⴷⵉ ⴽⵓⵃⵃⴰⵜⵉⴷ ⵢⴻⴳⵡⴰⵏ ⵖⴰ ⵍⵎⵓⵏⵜⴰⵅⴰⴱ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ