Jump to content

Wp/tzm/ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⵛⵉⴽⵔⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⵛⵉⴽⵔⵉ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵓⴽⵔⵉ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: محمد شكري , ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Mohamed Choukri) ⴷ ⴰⵎⵢⴰⵔⵓ (ⴰⵎⴰⵔⴰ) ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵓⵔⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ. ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵓⴽⵔⵉ ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1935 ⴷⵉ ⴰⵢⵜ ⵛⵉⴽⵔ, ⴷⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ (ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ) ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵔ, ⴷⵉ ⵔⵔⵉⴼ. ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2003. ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵍⴰⵥ ⴷⵉ ⵔⵔⵉⴼ, ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵔⵡⵍ ⵖⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵟⴰⵏⵊⴰ .ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵓⴽⵔⵉ ⵉⵍⵓⵍ ⴳⵔ ⵍⴰⵥ, ⵓⵎⵉ ⵉⵥⵕⴰ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⵔⵡⵍ ⵣⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⴱⴷⴰ ⵉⴽⴽⴰⵍ ⵉⵜⵏⵓⵙ ⴷⵉ ⵣⵣⴻⵏⵇⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵜⵓⵖⴰ ⵉ ⵜⴰⵛⴻⵔ ⵎⵉⵏ ⵖⴰ ⵢⴻⵛⵛ, ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵜⴻⵜⵜⴰⵔ ⵏⵉⵖ ⵉⵣⵏⵓⵣⴰ ⵜⴰⵃⵛⵉⵛⵜ. ⴰⵔⴰⵎⵉ ⵉⵜⵡⴰⵟⵟⴻⴼ ⴷⵉ ⵓⴱⵏⵉⵇ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵓⵖⴰ ⵖⴰⵔ-ⵙ 20 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵉⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⴰⵙ ⵉⵊⵏ ⵓⵏⴻⵃⴱⵓⵙ ⵜⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ. ⵢⵓⵔⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵣⴰⴳ-ⵙⴻⵏ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⵃⴰⴼⵉ. ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵡⴰⵙⵓⵖⵍ ⵖⴰⵔ 40 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ. ⴰⵖⵔⵓⵎ ⵃⴰⴼⵉ ⵉⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ. ⴷⵉ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2003, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵛⵓⴽⵔⵉ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴰⵏⴼⵓ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙ ⴷⵉ ⴰⵕⴱⴰⴹ.