Wp/tzm/ⴼⴻⵔⵔⵓⴳⵯⴰ ⵙⵓⵄⴰⴷ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴼⴻⵔⵔⵓⴳⵯⴰ ⵙⵓⵄⴰⴷ

ⴼⴻⵔⵔⵓǧⴰ ⵙⵓⴷⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ), ⴷ ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⴰⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵍⵓⵍ ⴷⵉ 17 ⵎⴰⵕⵙ 1934 ⴷⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵜ ⵍⵇⴰⵢⴷ, ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴳⵯⴻⵔⴳⵯⴻⵔ ⴷⵉ ⵍⵄⴻⵔⵛ ⴰⵜ ⵙⴻⴷⵇⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵉⵡⴰⴹⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴻⴳⵏⵉ ⴳⴻⴳⵯⵔⴰⵏ. ⴰⵎ ⵜⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵜ ⵉⵔⵓⵎⵢⵏ, ⵓⵔ ⵉ ⵜⵜⵉⴷⵉⵚⴰⵃ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⴻⵎ ⵖⵔ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ. ⵍⴰⵎⴰⵏⴰ ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⴷⵓⵏⵉⵜ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵎⵉ ⵜⵉⵍⵓⴼⴰ ⵉⴽ ⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵎⴰⵛⵛⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ : ⵜⴰⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴳⵎⴰⵙ ⵔⴰⵎⴹⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵔⴰⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ (1954-1962), ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴳⵎⴰⵙ ⵡⴰⵢⴻⵜ ⴰⵎⴰⵔ ⴷⵉ ⵢⴰⵜ ⵍⴽⵙⵉⴷⴰ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⵕⵓⵙⵜ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1993, ⵍⴻⵀⵍⴰⴽ ⵏ ⵡⵔⴳⴰⵣ-ⵉⵙ ⴷ ⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⵏ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ 1985. ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵢⴰⴽⵡ ⵉⴳ ⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⴼⴻⵔⵔⵓⴳⵯⴰ ⵙⵓⴷⴰⴷ ⵜⵙⵓⵇⵍⵉⵜ-ⵉⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵔⴰ. ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵉⵙⴻⵏⵜⴰⵍ (ⵙⵓⵊⴻⵜⵙ) ⴰⴼ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ-ⵜ-ⵉⵙⴼⵔⴰ, ⴳⴰⵔ ⴰⵙⴻⵏ: ⵜⵔⴰⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵔⵓⵎⵢⵏ, ⴰⴼ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ, ⴰⴼ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⴱⴰⵕⴽⴰⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ (2001), ⴰⴼ ⵉⵏⵉⴳ (ⵍⵖⵡⴻⵔⴱⴰ) ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ, ⵜⵉⵍⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴰⵙⵎⵉ ⵜⴻⵙⵄⴰ 24 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵎⵉ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴽⴰⵏ ⴳⵎⴰⵙ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1958. ⴷ ⵜⵉⵍⵓⴼⴰ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ, ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵖⵉ ⴰⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵢⴰⴽⵡ ⵉⴷ ⵢⵉⴱⵡⵉⵏ ⴼⴻⵔⵔⵓⴳⵯⴰ ⵙⵓⴷⴰⴷ ⵙ ⴰⵏⴰⵔ ⵉⵙⴼⵔⴰ.