Wp/tzm/ⴰⵢⵍⵉⵎⴰⵙ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⵢⵍⵉⵎⴰⵙ

ⴰⵢⵍⵉⵎⴰⵙ ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵢⵍⵉⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵜⵓⵙⵓⵜ ⵏ s ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (IVè / IIIè s. av. J.-C ) s ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (tusutin n tis III / II urta illa εisa). ⵉⵏⴱṭ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵏⴳ s ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Nomiedie oriontale ). ⴰⴼⵓⵙ ⵖ ⵓⴼⵓⵙ ⴷ ⴰⵒⴰⵜⵓⵛⵍ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ s ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Agathocle )ⴷ ⴳⴰⵔ ⴰⵣⴷⵉ ⴷⵉⵙ ⵏⵉⵜ ɣ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ. ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴱⵉⴷⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ s ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ((dynastie) ) ⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵎⴰⵙⵉⵍⵏ ⵏⵉɣ ⵉⵎⴰⵙⵉⵍⵉⵙⵏ (ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⵖ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ). ⵉⴳ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ Iⵍⵉⵙ s ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Ilès ) ⵏ ⵏⴰⵔⵡⴰⵙⴰ s ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Narwas ) ⵍⵍⵉ ⵎⵎⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰẓⵓⵏⵜ ⵏⵙ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⴷⴷⵓⴳⴰ s ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Ilès ).

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ[edit | edit source]

Encyclopedie-Amazighe/Encyclo/Ailymas

 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ