Wp/tzm/ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ
ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ
ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ

ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ[edit | edit source]

ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Apuleus) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵎⴰⴷⵓⵔ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵣⵍⵎⴹ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 125 Template:Wp/shi/Asggas amaziɣ/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ. ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⵎ ⵜⴰⴼⵍⵙⵓⴼⵜ, ⵜⴰⵙⵜⵔⵓⵏⵓⵎⵉⵜ, ⴰⵙⵓⵊⵊⵉ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ. ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ. ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 170 Template:Wp/shi/Asggas amaziɣ/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⴼⵓⵍⴰⵢ ⵙ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵣⵓⵏⴷ: "ⴰⵙⵏⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ" ⴷ "ⵎⵉⴷⵉⵙⵉⵏⵉⵍⵎⴰ" ⴷ "ⴰⵙⵜⵔⴰⵏⵓⵎⵉⴽⴰ"

ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ[edit | edit source]

ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵔⴽⴰⵏⵜⵉⵜ. ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵔⵓⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ, ⵢⵔ ⵢⴻⵜⵜⵓ ⴰⵔⴰ ⵉⵣⵓⵔⴰⵏ ⵉⵙ ⵉⴼⵔⵉⴽⴻⵏ ⴰⵍⵎⵉ ⵉ ⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉγ. ⴷ ⴰⵛⴰⵡⵉ 'ⵏⵓⵎⵉⴷ'

ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ[edit | edit source]

  • ⴰⵙⵏⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ
  • ⵎⵉⴷⵉⵙⵉⵏⵉⵍⵎⴰ
  • ⴰⵙⵜⵔⴰⵏⵓⵎⵉⴽⴰ

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵏⵙ[edit | edit source]

  • ⵜⴰⵇⵙⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ
  • ⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⵍ ⴰⵣⴰⵀⵉⵔ
  • ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵅ ⵓⵍⵍⵎⵓⴷ ⵏ ⴰⴼⵍⴰⵟⵓⵏⵉ
  • ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵅ ⵙⵓⵇⵔⴰⵟ
  • ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵅ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ