Wp/syl/ꠛꠋꠉ ꠇꠣꠝꠞꠥꠙꠤ ꠜꠣꠡꠣꠁꠘ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | syl
Wp > syl > ꠛꠋꠉ ꠇꠣꠝꠞꠥꠙꠤ ꠜꠣꠡꠣꠁꠘ

w:WP:STUB ꠁ ꠙꠣꠔꠣ ꠁꠈꠣꠘ ꠀꠛꠧ ꠇꠥꠠꠤ ꠞꠂꠍꠦ ⁕ ꠈꠣꠟꠤ ꠝꠣꠔ ꠃꠑꠣꠘꠤꠞ ꠟꠣꠉꠤ ꠀꠞꠝ꠆ꠛ ꠇꠞꠣ ꠅꠁꠍꠦ ⁕ ꠁꠟꠣꠘ ꠀꠞꠅ ꠘꠄꠀ ꠇꠥꠠꠤꠘ꠆ꠔꠞ ꠙꠣꠔꠣꠁꠘ ꠖꠦꠈꠂꠘ ⁕ ꠁ ꠛꠦꠙꠣꠞꠦ ꠀꠙꠘꠣꠁꠘ꠆ꠔꠞ ꠇꠥꠘꠔꠣ ꠙꠥꠞꠣꠘꠤꠞ ꠕꠣꠇ꠆ꠟꠦ ꠟꠇ꠆ꠖꠤ ꠟꠦꠈꠤꠀ ꠙꠣꠔꠣ ꠁꠈꠣꠘ ꠀꠞꠧ ꠛꠟꠣꠁꠔꠣ ꠙꠣꠞꠂꠘ ⁕

ꠛꠋꠉ ꠇꠣꠝꠞꠥꠙꠤ ꠜꠣꠡꠣꠁꠘ /bɔŋɔ xamɾufi báʃain/

ꠜꠣꠡꠣꠁꠘ꠆ꠔꠞ ꠔꠚꠣꠔ ꠖꠦꠈꠣꠘꠤ ꠅꠁꠟꠅ[edit | edit source]

* = borrowed terms (including tatsamas, ardhatatsamas and other borrowings)

ꠀꠋꠞꠦꠎ ꠝꠣꠔ ꠀꠡꠣꠝꠤ ꠝꠣꠔ ꠛꠦꠋꠉꠟꠤ ꠝꠣꠔ ꠌꠣꠇꠝꠣ ꠝꠣꠔ ꠌꠤꠐꠣꠉꠣꠋꠉꠤ ꠝꠣꠔ ꠢꠣꠎꠋ ꠝꠣꠔ ꠖꠦꠡꠤ ꠜꠣꠡꠣ ꠞꠥꠁꠋꠉꠣ ꠝꠣꠔ ꠍꠤꠟꠐꠤ ꠝꠣꠔ
beautiful dhunia, xundor shundor dol khubsurôt,šundor cúndor*, hásin* šundor*
big daṅor/daṅar, bor boṛo, ḍagor, ḍaṅor đôñr boro, daṅar boro, ákbor*, kobira* boṛo
blood tez, rokto* rôkto*, khun*, lohu lo lou, rôktô lou, hún*, kún* lou, roxto*, kun*
bread ruti (flat), pau*ruti, luf*, bred* pão*ruṭi, ruṭi (flat) fõruţi fiçá, luthi ruṭi (flat), luf*, bereḍ*
brother bhai (younger), kokai/kaka (elder), dada (elder)* bhai, dada, bhaiya bái, bôdda bhai bái bái, báiya*
cat mekuri, birali, biral biṛal, beṛal, billi, bilai, biṛali bilai,bilei bilai mekur, bilai
dark andhar, endhar ãdhar, andhar, ondhokar* ãdár añdár, miyonda andáir
daughter zi, mai, zhia meye, konna*, jhi zee, maifuā beti futúni, zíi zi, fuṛi
day din, rüz*, bela din, bêla, roz*, dibôš* din din din din, ruz*
dog kukur kukur, kutta kutto kuñr kutta
door duar*, dorza*, dar dôrza*, duar, doja*, dôroza*, dôrwaza* duōr, kebar duar* duar* dorza*, doroza*, duar*
earth bhũi, p(r)ithiwi/p(r)ithibi*, dunia* duniya*, prithibi*, dhora, jahan* duniye,fithibi, duniyai* dunuai*, dunya*, zahan*
egg koni, dima ḍim, anḍa, boida* boda* đim,anḍa ḍima andha, dhim ḍim, enḍa, boida*
elephant hati hati áti hati áñti, háñtih átti
eye soku, sokhu, noyon* chokh, chokkhu*, ãkhi, noyon* sóg suk souk, soku, noyon*
father deuta*, bap, büpai/bapa, baba*, aba/abba/abu/abbu* bap, abba, baba, waled*, abbu*, babaji, pita* baf, ba,abba abbá* abba*, baf, baba*, abbu*, bazi
fear bhoy, dor bhôy*, ḍor đôr ḍor ḍor
finger aṅuli aṅgul, onguli* ôuñl ouñl aṅguil
fire zui, aguni*, ogni* agun*, ogni*, nar*, atosh*, anol*, pabok*, dahon* ôin* ooin* aguin*, nar*, atosh*
fish mas machh mas mas mas mas
food khüabostu*, ahar*, khayddo*, khaüni, khana* khabar, khaon, khana*, khani*, khaddo*, ahar* hána hána, háñna xani*, xana*
god bhogowan*, issôr*, deu, khüda* Khoda*, isshôr*, bhagôban*,allah* ,shrishtikarta*, Ishôr khúda*,rôb, ūôr ôla ila*, rob*, ixor* rob*, xuda*, bhogoban*
good bhal bhalo bála, gôm bhala bhal gom bála
grass ghah, kher (hay) ghaš, khôṛ (hay) kér ghaṣ kérr ga, gaš
hand hat hat át hat árt át
hand fan bisoni hat-pakha, biuni, bijoni bisôin, bisein bisoin, faxa
head mur, matha, math matha, shir*, kolla* mata, hôlla matá mata, xolla*
heart (emotion) hia, ontor*, koliza/koilza, hidoy* hridôy*, ôntor*, hiya, dil*, kolob*, kolija dil*, hôilze, ridôy, ôntôr dil* dil*, ontor*, xolob*
heart (organ) dil, amothu hritpindo*,dil*, kolija dil* dil*
horse ghüra ghoṛa gúṛa gúñra, gúra gúṛa
house ghor ghôr, baṛi, basha, khana* gór gor, bari gór, bari, basha, khana
hunger bhük khudha*, khida*, khide*, bhuk búk búk buk, feṭo(r) buk
language bhaxa*, mat (call), kotha*, raw bhaša*, buli, zoban* hodá* basha,zúban,buli raw, bhaṣa* zoban*, hodá* basha*, zoban*, mat, buli
laughter hahi haši aši haṣi aši
life ziwon/zibon, ziu (soul), zindegi*, hayat* jiu, jibôn*, zindegi*, hayat* zibon,zindegi*,hayat* zibon zibon, zindegi*, hayat*
moon zün, san(d), sond(r)o* chád, chôndro*,bôdôr*, shashôdhor*, chand sãn san san san(d)
mother ma, ai, mai, ammi/amma* ma, amma*, ammu, waleda*, mata*, ai, mamoni ma maö, ai ma, amma*, mai, ai, ammu*
mouth mukh* mukh* mukh* muk* muk*
name nam, naü nam nam nam nam
night rati, nixa*, ratri* rat, ratri*, shob* rait rati rait rait, raitri*, shob*, lailot
peace xanti*, xokah shanti*, aman*, salamôt* šanti* ṣanti* shanti*, salamôt*
place thai, zega/zaga*, than jayga*, ṭhai, sthan*, jaga* ṭai, zāga* zega*, zaga*, sthan*
queen rani rani, shahbanu* rani rani rani rani, shahbanu*
rest zironi, aram* aram*, bisram*, jirano*, jiron* dom*,zirôn,aram gôrôn aram*
river noi, gaṅ, nodi* nôdi*, doriya*, ɡaṅg dôijja*,dôirge hál ɡaṅg, nodi*, doria*
road bat, ali, rasta*, poth* rasta*, shoṛok, pôth* rasta*, ail, fot*
salt nimokh*, lün, nun lôbôn*, nun, nimok* nun, lôbôn* lôbôn*, nun, nimox*
sister bhoni (younger), ba/bai (elder) apa, bon, didi, apu, api, didimoni, bubu, boin bóin,afa/bôbbu/dî/afu (elder) bóin, afa, afai, afu, api, didimoni
small xoru chhoṭo, pati guro huru, suṭo
son put, pü, putro/putto* chhele, putro*, put, poa, bêṭa (morod) fuā, fut beṭa fut fut, fua
soul ziu, atma* attã*, pran*, pôran*, ruh*,jiu foran*, rû* ru*, atta*, zaan*
sun beli, xuruz*, xuydzo* shurjo*, shuruj* beil, šuroz* beil shuruz, shurzo*
ten doh, dos* dosh doš doṣ dosh
three tini tin tín tin tin
village gaü gram*, gã, gão geram gau, geram*
waist kokal, kakal komor*, maja keĩl keñil xomor*, xaxal
water pani pani, jôl* fani pani pani, zol* faní fani
when ketia, ketiyake kôkhon, kobe, kon shomoy*, kon bêla hótte könbela kunbela, xobe, kunshomoe*
wind botah/batah, hawa* batash*, hawa*, ba, bayu*, bao, bat*, anil* ába*, bataš* batash*, hawa*
wolf kukurnesia bagh, xial (jackal, fox) nekṛe-bagh, sheyal/shiyal (jackal, fox) neṛi kutta hial (jackal, fox)
woman maiki manuh, tiri*, tirüta, mohila* mohila*, nari*, beṭi manush, ccheri maiye fua,maifuā (soft) beṭi saöa beṭi, moíla*
year bosor, son* bochhor, shal*, borsho* bosor bosor bosor, shal*
yes hoy, o, ü̃, mm hễ, ji*, agge, hã ô, ôy ô, ôy óe, i, zi* óe
no nohoy, nai, ühü, na na, nai, nay, noy, nei, non nô, nôy nô, nôy na, nai, nay
yesterday kali, züa-kali (goto*-)kal(-ke), (gelo-)kal(-ke),kal(-ke) goto* hail, goto* halia (gese-)xail(-ku), (goto*-)xail(-ku)
ꠀꠋꠞꠦꠎ ꠝꠣꠔ ꠀꠡꠣꠝꠤ ꠝꠣꠔ ꠛꠦꠋꠉꠟꠤ ꠝꠣꠔ ꠌꠣꠇꠝꠣ ꠝꠣꠔ ꠌꠤꠐꠣꠉꠣꠋꠉꠤ ꠝꠣꠔ ꠢꠣꠎꠋ ꠝꠣꠔ ꠖꠦꠡꠤ ꠜꠣꠡꠣ ꠞꠥꠁꠋꠉꠣ ꠝꠣꠔ ꠍꠤꠟꠐꠤ ꠝꠣꠔ

* = borrowed terms (including tatsamas, ardhatatsamas and other borrowings)

Verbs[edit | edit source]

ꠀꠋꠞꠦꠎ ꠝꠣꠔ ꠀꠡꠣꠝꠤ ꠝꠣꠔ ꠛꠦꠋꠉꠟꠤ ꠝꠣꠔ ꠌꠣꠇꠝꠣ ꠝꠣꠔ ꠌꠤꠐꠣꠉꠣꠋꠉꠤ ꠝꠣꠔ ꠢꠣꠎꠋ ꠝꠣꠔ ꠖꠦꠡꠤ ꠜꠣꠡꠣ ꠞꠥꠁꠋꠉꠣ ꠝꠣꠔ ꠍꠤꠟꠐꠤ ꠝꠣꠔ
ask xudh-, xudhpus kor- (investigate) zika-, ziga- jiggaśa kor-, puchh-, puch kor-, jiggesh kor-, jiga- pũsar ɡor-
bite kamur-, kamür mar- xamṛa-, xamor mar- kamoṛ mar-, kamṛa- hõr-
blow phu de-, phuk-, phu kor- fu de- phu de-
breathe uxah lo- dom lo- šãš ne-, šãš lo-, dôm ne-, dôm lo-
bring an- an- an- an-
can par- far- par-
catch dhor- dór- dhôr-
come ah- a- aś- a- a- ah-
count gon-, hisap kor-, gonti kor- gon-, hiśab xor- gon-, hišab kôr-
cry kand-, kan- xand- kãd- hãd-
cut kat- xaṭ- kaṭ-
do kor- xor- kôr- gor- ɡor-
die mor-, dhuka- mor- môr- mor-
dig khand- xor-, xus- khõṛ-, khõc-
drink kha-, pi kha-, pi- xa- kha-, pan kor-, pi-
eat kha- xa- kha- há-
fall por- foṛ- poṛ-
fear bhoy kha-, dora- ḍora- bhoy pa-, ḍora-
fight zũz-, maramari/moramori kor- mara-mari xor-, zogra xor- maramari kor-, jhogṛa kôr-
float üpoṅ-, bhah- bo- bhaš-
flow bo- bo- bo-
fly ur- uṛ- uṛ- ur- ur-
give de-, di- de-, di- de-
go za-, ɡo-/ge- za-, ɡo-, ɡe- ja-, ɡe- za-, zo- za-, zo-
happen ho- ó- ho- ó-
hear xun- hun- śun- un-
hit mar-, pit-, kila- mar-, kila- mar-, kila-
kill mar-, mari pela- mar-, mari fala- mar-, mere fel-, mariya fal-
know zan- zan- jan-
laugh hah- aś- haś- aś-
learn xik-, xikh- hik- śekh-, śikh- hik-
lie (in bed) baɡor-, kati ho-, bisonat/bisnat por- xait xor- shuye por-
live thak-, zi(ai) thak-, tik-, basi thak- tax-, zinda ro-, basi tax- thak-, jibito thak-, jinda thak-, bece thak-, bãchiya thak- thah-
look sa- sa- dekh-, ca-, taka- sa-
open khul- kúl- khol-, khul- uid-, khúl-
play khel- xél- khel-
pull tan- ṭan- ṭan-
push thel- ṭel- ṭhel-
read porh/poh/por- foṛ- poṛ- foṛ-
run dour-, daur- douṛ- douṛa-, choṭ-, chuṭ- dũr-
say ko-, mat-, bul- xo-, mat- bol-, ko- ho- ho-
scratch ãsür- xawza- ãcoṛ de-, ãcṛa-, khamca-
see dekh- dex- dekh- sa-
sew xi-, sila-, bo- (weave) śila- śela-, śila
sing ɡa-, gan ga- gan ɡa- ɡa-, gan ga-
sit boh- bo- boś- bo-
sleep xu-, ɡhuma-, tüponi za/mar- hut-, ɡúma- ɡhuma-, śo-, śu- ɡhum za-
smell xuṅ- huṅ(ɡ)- śũk-, śõk- ũ-
spit thu pela-, pik-, pik pela- tu fal- thu phel-, thu phal-
split phal- bang- bhag kor-, bhang-
squeeze sep-, hẽs- sif- cap-, pesh-, cip-
stand thio ho-, thia- uba- dãṛa-, khaṛa- thio- tía-
stab khũs-, han-
suck suh-, sup-, xüh- chosh-, chush-
swell phuler
swim xatũr- hatra- śatar kor-, shatra-
think bhab-, sinta kor-, sint- bab-, sinta xor- bhab-, cinta kôr-, mone kôr-
throw dolia- iṭa mar- chõṛ-, ḍhêla mar-, dol-, iṭa mar-
tie bandh- band- bãdh-
vomit bomi kor- bomi xor- bomi kor-
walk khüz karh-, bul- aṭ- hãṭ- ãd-
want lag-, bisar- laɡ-, sa- ca- sa-
wash dhu- dó- dho- dú-
wipe mos-, müs- fus-, mus- moch-, much-, poch-, puch-
ꠀꠋꠞꠦꠎ ꠝꠣꠔ ꠀꠡꠣꠝꠤ ꠝꠣꠔ ꠛꠦꠋꠉꠟꠤ ꠝꠣꠔ ꠌꠣꠇꠝꠣ ꠝꠣꠔ ꠌꠤꠐꠣꠉꠣꠋꠉꠤ ꠝꠣꠔ ꠢꠣꠎꠋ ꠝꠣꠔ ꠖꠦꠡꠤ ꠜꠣꠡꠣ ꠞꠥꠁꠋꠉꠣ ꠝꠣꠔ ꠍꠤꠟꠐꠤ ꠝꠣꠔ