Jump to content

Wp/sma/Måanta

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sma
Wp > sma > Måanta
Våhkoebiejjieh
Måanta
Dæjsta
Gaskevåhkoe
Duarsta
Bearjadahke
Laavadahke
Aejlege

Måanta  lea våhkoebiejjie aejlege  männgan  jih dæjsta  åvtelen. Klassiske tjielkestimmien mietie måanta  lea våhkoen mubpie  biejjie. Mænngan  gaskenaasjonaale njoelkedasse bööti feemosne jaepien 1973, dellie måanta  våhkoen voestes biejjie.

Dïhte artihkele lea ståamhpe. Dån maahtah viehkie Wikipedije jïh vijriedidh artihkelem.