Jump to content

Wp/sel/Фӓрье

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sel
Wp > sel > Фӓрье

Фӓ́рье (фӓре. Sverige; руж. Швеция; ил. Sweden) — Ӱро́пат та̄ӄӄэл пеле́кал Канҗина́льҗӓл ҷвэҷо́ӷэл кола́мо э̄я. Канҗина́льҗӓӷэл кола́моланан Фӓ́рьелкола́мо ха̄л уго́л, ха̄л ӄоо́л э̄я. Фӓ́рьет понта̄р 447кт. тэ́ттэндэл халҗ э̄я, фӓ́рьеӷэт 10.500кт. ӄӯла варга́дэт. Фӓ́рьел а̄мдэлӄва́ҷ - Остого́льмо.

Фӓ́рьеӷэт 21 нэ́вэрла э̄ядэт. Фӓ́рьет ӄӧ́ӷэӷэт Фо́мо ай Но́ргӓ а̄мдаӷ. Фӓ́рьет та̄моӷэл пеле́кал ҷвэҷ Нева́чи́бэлта̄зиӄэ̄тпа́роӷэт а̄мда.

Нэп[edit | edit source]

Фӓ́рьет фӓ́рьеӷӯлшэ̄л нэп svearige шэд э̄җэӷэутэ э̄җа́лгва: svea - та̄мдэр, rige - кола́мо. Натӄо уго́т svea-ӄӯла фӓ́рьел ҷвэҷо́ӷэт варгэҳа́дэт, фӓ́рьелкола́моп омдэлҗэҳа́дэт.

Уго́т и̇р канҗина́льҗӓӷэт ха̄миӷӯла варгэшпэнда́дэт. Каче́ то́йҷэӷӯла тӧ́левле варгэлба́дэт, фӓ́рьеӷӯлатӄо э̄җембадэт.

Фӓ́рьеӷэт уго́л и̇̄рт ӄунд ӄо́ӈла ӄанҗэкуҳа́дэт.

Илэнда́[edit | edit source]

Фӓ́рьеӷэт ко́чек а̄штэ э̄ядэт. Фӓ́рьет та̄ӄӄэл пеле́кал маҗӧ́лаӷэт пе̄ӄӄ, табе́ла, нева́ла, лоӷа́ла, ӱӈгэнҗ, на́рка (чаӷ ӄорӷ) э̄ядэт.

Фӓ́рьеӷэт ма́ккал, ӄэ̄л ҷвэҷ э̄я. На ӄа̄дэрӷэт ко́чек ка̄дэл шӧт э̄ядэт.