Jump to content

Wp/sel/Ружэл шэ̄

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sel
Wp > sel > Ружэл шэ̄

Ру́жэл шэ̄ (руж. русский язык; иӈг. russian language) — Ру́жбат ха̄л варӷ шэ̄, ру́жэл кола́мот ай Хове́ӷэл кола́мот понта̄рӷэт му́ндэк та̄мдэрлат ха̄л вара́ндэл шэ̄ э̄я.

Ру́жэл шэ̄ аҷа́рматпеле́кал шэ̄чарҗе́т та̄р э̄я, ру́жэл шэ̄т укра́инэл шэ̄, ча́ӷэру́жэл шэ̄, хиби́рэлру́жэл шэ̄ ӄо́нҗэл э̄ядэт. Най ру́жэл шэ̄ аҷа́рмал шэ̄чарҗе́т лабя́нэл мо̄ӷэт э̄я.

И̇р[edit | edit source]

Оӄӄэрба́р ру́жэл шэ̄ҳе ако̄ лабя́нӷу́ла ӄулва́ттэшпэҳадэт, каче́ кыба́та̄рэл фо́моҷоӷа́л та̄мдэрэл ӄу́ла ру́жэлшэ̄ҳе ӄулва́тле ӄватта́лҗэмбадэт. Ру́жэлӷу́ла хиби́рэлпеле́канд тӧ́шпле ру́жэлшэ̄п арӄ та̄мдэрлат и́лэндэл ӄу́лан мигумба́дэт.

Хове́ӷэл пара́ӷэт Хиби́рэл ӄа̄дэрӷэт ру́жэлшэ̄ҳе о̄ӷолҗэшпэдэл ма̄тла э̄җеле ӄватта́лҗадэт, та пара́ӷэт ко́чек ӄу́ла ру́жэлшэ̄п и́мбадэт.