Jump to content

Wp/sel/Парэнӄара

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sel
Wp > sel > Парэнӄара

Па́рэн ӄара́ (тюй. Парн йэт; руж. Барнаул; та̄м-тыл. Барнауыл) — Алта́й ӄа̄дэрт а̄мдэл ӄваҷ э̄я. Ӄо́лдэт поньҗӓ́ӷэт, Парнау́л кыт а́т кэтпа́роӷэт а̄мда. Тульзо́н ӄэт манҗэ́, "Барнау́л" ке́нын шэ̄утэ "чу́мбэнэ́т кы" э̄җелгва́.

И̇р[edit | edit source]

Па́рэнӄара́ 1730 по́тӄэт умдэлҗлевле́ чалдо́нӄу́л ӄара́ э̄ҳа. Тэми́дот Аки́нфий на по́тӄэт та́бэт эдо́нд 200 ӄу́п ӱдомба́т, ту́лап паӄӄэлбле́ пе́ргу. 19 тонпо́тӄэт ӄэт ӄомдэ́, ӄэт ту́ла шӱнэмба́ - Па́рэнӄара́ та́вэндэл ҷвэ́ҷэтӄо э̄җемба́, и́лэндэлӄу́ла ху́рутӄо́б, ӄэт пӱп, по̄п ме́льчьле ӄватта́лҗэҳадэт. Тапо́дэл пара́ӷэт на ӄара́ ӄу́лаҳе ай понта́рҳе фаӈ орве́шпа.

Ӄул коч[edit | edit source]

Алта́йӷэл ӄу́лко́чет на́гурумҗэл та̄р Па́рэнӄара́ӷэт варга́. На ӄара́ӷэт оӄӄэрни̇ ӱ́домбэлта̄мдэрэлӄу́ла варга́дэт.