Jump to content

Wp/sel/Конэрна эд

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sel
Wp > sel > Конэрна эд

Конэ́рнал эд, Конэрна́ӄ (руж. Канерово, Конерово)– шӱ́нембэл чу́мэл (шӧ́шӄул) эд Ӄолдо́ӷэт, Ӄалпа́тӄэл айма́ӄӄэт.

На э́дэп умдэлҗэмба́дэт, кужа́т ру́жэл ӄу́ла Ӄэ́тӄэл по̄л ӄваҷ Казранэ́дэӷэл Ӄэ́дэт а̄ӄӄэт умдэлҗэмба́дэт. Казранэ́дэт чат чу́мэл Кирина́н эд э̄ӽа, ӄу́ла тӧ́мбэл ӄу́латӄо кычва́тпле нача́утэ та̄ӄ квэ́нгэлбат. Ны́льҗик Конэрна́к, Кажпа́н эд, Ню́рга эд, Ӄа́лянпа́ри эд э̄җемба.

1251-мҗэл ха́лҗэӷэт Ӄод мал та́решпа варӷ Конэ́ргал со́ӄоп ме̄ле. На́ӷэт 15-мҗэл Конэргал тэмт ха́лҗэӷэт на эд э̄ӽа. Ко́чек шанд ҷвэ́ҷэнд тӧ́мбэл чумэлӷу́ла кыге́ланд, ма́җет пуҗӧ́нд, Ӄэ́дэнд квэ́нгэлле кватта́лҗэмбадэт. Шанд шӧ̄ндэт ай ӄӓ́ттэт ко́җенҗэгунҗя́лӄ ӄоӈ Ара́ч табла́ӽе квэ́нба. Ара́ч чат Итӄу́ ӄоӈ Конэрна́ӄӄэт э̄җемба. Табэндо́ о́ӄӄэр-о́ӄӄэрэл ӄо́нҗэл конэрна́ӄӄэл та́мдэр ила́ – Итку́мов, Итку́лов. Итӄу́ ӄоӈ онҗ ӄу́лап ло̄дэмбат, на́ӽе ру́жэл шӧ́ндэӽе фаӄ варгэкумба́.

1897 ай 1911 по̄тӄэт 4 квая́ ай 17 ӄу́ла э́дэӷэт э̄ӽадэт.

1901 по̄тӄэт тот ти̇ ӄунд э́дэутэ чу́мэл карамо́ла э̄ӽадэт.

1950-мҗэл кӧтпо́тӄэт ва́ргэдэл ӄу́ла э́дэутэ квэ́нбадэт. Куша́лда шӧ́шӄул чарҗе́ла Ре́йдэӷэт варгле́ квэ́тэмбадэт.

1961 по̄тӄэт Хове́ӷэл шӧнд Конэрна́ӄӄэл и́рэл э́дэп и́тэрбэл ҷвэ́ҷэтӄо нэмдэмба́т.