Jump to content

Wp/nog/Коьзилдирикли аюв

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nog
Wp > nog > Коьзилдирикли аюв
Коьзилдирикли аюв
Домен: Эукариотлар
Патшалык: Айванлар
Тип: Хордалылар
Класс: Эмизуьвшилер
Отряд: Йырткышлар
Аьел: Аювлар
Тукым: Коьзилдирикли аювлар
Туьр: Коьзилдирикли аюв

Коьзилдирикли аюв (лат. Tremarctos ornatus) — аювлар аьелине киретаган йырткыш эмизуьвши айван. Кыскатумсыклылар подсемействосыдынъ тири калган ялгыз тукымы.

Тыскы коьриниси[edit | edit source]

Бу айван орташа каркыралы: тенининъ узынлыгы 1,3—2 м, куйрыгы — 7—10 см, ялынынъ бийиклиги 70—90 см; салмагы 70-тен (ургашылары) 140 (эркеклери) кг дейим. Тумсыгы оьзге аювлардан кыска. Айваннынъ узын кыйшык тырнаклары бар, олар тереклерге оьрмелеп минуьвге эм азык излеп ер казбага керек.

Таралув статусы[edit | edit source]

Коьзилдирикли аювлардынъ саны аз (йогалып бараятырган туьр), олар Халкаралык табиатты корсалав союзынынъ кызыл китабына киргистилгенлер.

Яшайтаган ери[edit | edit source]

Алды як Америкада яшайтаган ялгыз аювлар аьелине киретаган айван. Онынъ ареалы Венесуэладынъ куьнбатары, Эквадор, Колумбия, Перу, Боливиядынъ куьнбатары эм Панамага яйылган.

Классификация[edit | edit source]

Коьзилдирикли аюв Tremarctos тукымыдынъ соьлеги ялгыз туьри. Керуьв Америка майданында ювык казбалы туьр флоридалык уьнъгирли аюв танылган (Tremarctos floridanus).

Муны да каранъыз[edit | edit source]

Анълатпалар[edit | edit source]