Wp/nog/Йолбарыс

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nogWp > nog > Йолбарыс
Йолбарыс

Йолбарыс (лат. Panthera tigris) — мысыклылар аьелине киретаган йырткыш эмизуьвшилердинъ бир туьри, пантералар тукымына киретаган доьрт айваннынъ бириси. Йолбарыс куры ерде йолыгатаган йырткышлардынъ энъ уьйкенлерининъ бириси. Ол тек Ак эм Конъыр аювдан гана кишкей. Йолбарыслардынъ аьр туьрли туьрлери бир-бириннен уьйкенлиги эм авырлыгы ягыннан айырылып турадылар, материклик йолбарыслар араллык йолбарыслардан бираз уьйкен. Олардынъ энъ уьйкенлери Бенгаль эм Амур йолбарыслары. Бу туьрлердинъ эркеклерининъ куйрыксыз тенининъ узынлыгы 2,3-2,5 м дейим, сийрек ягдайда 2,6-2,9 метрге дейим, авырлыгы 275 кг-га дейим, сийрек ягдайда 300-320 кг дейим етеди. Ялынынъ бийиклиги 1,15 метрге дейим етеди. Табиатта аьдетте эркек йолбарыстынъ авырлыгы 180-250 кг. Йолбарыстынъ тогыз туьри болган ама XXI оьмирге дейим тек алты туьри сакланган. Саны 4500-6000-га ювык, онынъ ишинде энъ коьби Бенгал йолбарысы савлай йолбарыслардынъ 40 %-ин курайды. Соьлеги вакытта Йолбарысларга анъшылавга болаяк тувыл. Йолбарыс XX юз йыллыкта Россиядынъ эм баска да кыраллардынъ кызыл китабына киргистилген.

Муны да каранъыз[edit | edit source]