Jump to content

Wp/nog/Каплан

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nog
Wp > nog > Каплан
Каплан
Домен: Эукариотлар
Патшалык: Айванлар
Тип: Хордалылар
Класс: Эмизуьвшилер
Отряд: Йырткышлар
Аьел: Мысыклылар
Тукым: Пантералар
Туьр: Каплан

Каплан (лат. Panthera tigris) — мысыклылар аьелине киретаган йырткыш эмизуьвшилердинъ бир туьри, пантералар тукымына киретаган бес айваннынъ бириси.

Тыскы коьриниси

[edit | edit source]

Каплан куры ерде йолыгатаган йырткышлардынъ энъ уьйкенлерининъ бириси. Ол тек Ак эм Конъыр аювдан гана кишкей. Капланлардынъ аьр туьрли туьрлери бир-бириннен уьйкенлиги эм салмагы ягыннан айырылып турадылар, материклик капланлар араллык капланлардан бираз уьйкен. Олардынъ энъ уьйкенлери Бенгаль эм Амур капланлары. Бу туьрлердинъ эркеклерининъ куйрыксыз тенининъ узынлыгы 2,3-2,5 м дейим, сийрек ягдайда 2,6-2,9 метрге дейим, салмагы 275 кг-га дейим, сийрек ягдайда 300-320 кг дейим етеди. Ялынынъ бийиклиги 1,15 метрге дейим етеди. Табиатта аьдетте эркек капланнынъ салмагы 180-250 кг.

Туьрлери

[edit | edit source]

Капланнынъ тогыз туьри болган ама XXI оьмирге дейим тек алты туьри сакланган.

Саны

[edit | edit source]

Саны 4500-6000-га ювык, онынъ ишинде энъ коьби Бенгал капланы савлай капланлардынъ 40 %-ин курайды. Соьлеги вакытта капланларга анъшылавга болаяк тувыл. Каплан XX юз йыллыкта Россиядынъ эм баска да кыраллардынъ кызыл китабына киргистилген.

Муны да каранъыз

[edit | edit source]