Jump to content

Wp/nod/ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ
ᩃᩰᨠᩰ᩶​ᨡᩬᨦᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ​ᨣᩬᨱᨪᩬᩴᩁ᩺ᨴ᩠ᨿᨾ

ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ: Unicode) ᨯᩱ᩶ᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ​ᩋᩫ᩠ᨲᩈᩣᩉᨠᩢᨾ᩠ᨾ᩺ᨴᩦ᩵​ᨩ᩠ᩅ᩠᩵ᨿᩉᩨ᩶ᨤᩬᨾᨻᩥ᩠ᩅᨴᩮᩬᩥᩁ᩺ᩈᨯᩯ᩠ᨦ​ᨹᩫ᩠ᩃ​ᩓ​ᨧᩢ᩠ᨯ​ᨠᩣ᩠ᩁᨡᩬᩴ᩶​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾᨯᩣᨴᩦ᩵​ᨩᩲ᩶​ᨶᩱᩁᨷ᩠ᨿᨷ ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨡ᩠ᨿᩁᨡᩬᨦᨽᩣᩈᩣᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᩉ᩠ᨿᩲ᩵​ᨶᩲ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨯ᩠ᨿᩅ​ᨠᩢ᩠ᨶ ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ​ᨷᩕᨠᩬᨷ​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ​ᩁᩣ᩠ᨷ​ᨠᩣ᩠ᩁᩋᨠ᩠ᨡᩁᨴᩦ᩵​ᩈᨯᩯ᩠ᨦ​ᨹᩫ᩠ᩃ​ᨯᩱ᩶​ᨾᩣ᩠ᨠ​ᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ 100,000 ᨲ᩠ᩅᩫ ᨻᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣ​ᨲᩬᩴ᩵​ᨿᩬᨯ​ᨾᩣ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᩈᩣᨠᩃ (Universal Character Set: UCS) ᩓ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨲᩦ​ᨻᩥᨾᩛ᩺​ᩃᩫ᩠ᨦ​ᨶᩲ​ᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨ The Unicode Standard ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨹᩯ᩠ᨶ​ᨹᩢ᩠ᨦ​ᩁᩉᩢ᩠ᩈ​ᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨩᩲ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩁᩣ᩠ᨿ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ ᨶᩬᨠ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨾᩦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩋᨵᩥᨷᩤ᩠ᨿ​ᩅᩥᨵᩦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨩᩲ᩶​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᩁᩉᩢ᩠ᩈ​ᩓ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨶᩣᩴ​ᩈ᩠ᨶ᩻ᩮᩬᩥ​ᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ​ᨡᩬᨦᨠᩣ᩠ᩁ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᩁᩉᩢ᩠ᩈ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁᩋᩦ᩠ᨠ​ᨧᩣᩴᨶ᩠ᩅᩁ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩁ᩠ᨿᨦ​ᩃᩣᩴ​ᨯᩢ᩠ᨷ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ ​ᨠᩫ᩠ᨯ​ᨠᩮᨱ᩠ᨯ᩺​ᨡᩬᨦ​ᨠᩣ᩠ᨶ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᩓ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨿᩯ᩠ᨠ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨻᩱ​ᨳᩧ᩠ᨦ​ᩃᩣᩴ​ᨯᩢ᩠ᨷ​​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩈᨯᩯ᩠ᨦ​ᨹᩫ᩠ᩃ​ᨡᩬᨦ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᩈᩬᨦ​ᨴᩥ᩠ᩈ (ᨩᩮ᩠᩵ᨶᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᩋᩣᩉᩕᩢ᩠ᨷᩁᩂᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᩌᩦᨷᩁᩪᨴᩦ᩵​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨡ᩠ᩅᩣ​ᨻᩱ​ᨪ᩶ᩣ᩠ᨿ)[1]

ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ​ᨣᩬᨱᨪᩬᩴᩁ᩺ᨴ᩠ᨿᨾ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ: Unicode Consortium) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩺​ᨠᩬᩁ​ᨷ᩵​ᩈ᩠ᩅᩯᨦ​ᩉᩣ​ᨹᩫ᩠ᩃ​ᨠᩣᩴᩁᩱ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨹᩪ᩶​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᨹᩥ᩠ᨯ​ᨪᩬᨷ​ᨶᩲ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨻᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣ​ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ

ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩈᩣᩴᩁᩮᩢ᩠ᨧ​ᨡᩬᨦ​ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ​ᨯᩱ᩶​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᩁᩉᩢ᩠ᩈ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨩᨶᩥ᩠ᨯ​ᩉᩨ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨯ᩠ᨿᩅ ᨶᩣᩴ​ᨻᩱ​ᩈᩪ᩵​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨩᩲ᩶​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨡ᩠ᩅᩣ᩠ᨦ​ᩓ​ᨾᩦ​ᩍᨴ᩠ᨵᩥᨻᩫ᩠ᩃ​ᨲᩬᩴ᩵​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨸᩖᩯ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨡᩬᨦᨪᩬᨼ᩠ᨲ᩺ᩅᩯᩁ᩺​ᨤᩬᨾᨻᩥ᩠ᩅᨴᩮᩬᩥᩁ᩺ ᩋᩢ᩠᩶ᨶ​ᨯᩱ᩶​​ᨸᩕᩰᨠᩕᩯ᩠ᨾ​[ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩬᩴ᩵ ]ᨧᩢ᩠ᨠ​ᩈᩣᨾᨲ᩠ᨳ​ᨩᩲ᩶​ᨯᩱ᩶​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨽᩣᩈᩣ ᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ​ᨶᩦ᩶​ᨾᩦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨶᩣᩴ​ᨻᩱ​ᨩᩲ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩮ᩠ᨣᨶᩰᩃᩰᨿᩦ​ᩉᩖᩢᨠ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ ᩋᩣᨴᩥ XML ᨽᩣᩈᩣ​ᨩᩅᩤ ᨯᩬᩢᨲ​ᨶᩮᩢ᩠ᨲ​ᨼᩕᩮ᩠ᨾᩅᩮᩥᩁ᩠᩺ᨠᩁᨷ᩠ᨿᨷ​ᨷᨭᩥᨷᨲ᩠ᨲᩥ​ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨾ᩻ᩢ᩠ᨿ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵

ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ​ᩈᩣᨾᨲ᩠ᨳ​ᨶᩣᩴ​ᨻᩱ​ᨩᩲ᩶​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ᩶​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ​ᩁᩉᩢ᩠ᩈ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ​​ᩁᩉᩢ᩠ᩈᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩁᩪ᩶ᨧᩢ᩠ᨠ​​ᨴᩣ᩠ᨠ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ​ᨯᩱ᩶ UTF-8 (ᨩᩲ᩶ 1 ᨷᩱᨲ᩺​ᩈᩣᩴᩁᩢ᩠ᨷ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨴᩩᨠ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨶᩲ​ᩁᩉᩢ᩠ᩈᩋᩯ᩠ᩈᨠᩦᩓ​ᨾᩦ᩵​ᨣ᩵ᩤ​ᩁᩉᩢ᩠ᩈ​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ​ᩋᩯ᩠ᩈᨠᩦ ᩁᩂ​ᨾᩣ᩠ᨠ​ᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᨳᩧ᩠ᨦ​ 4 ᨷᩱᨲ᩺​ᩈᩣᩴᩁᩢ᩠ᨷ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ) UCS-2 ᨪᩧ᩠᩵ᨦ​ᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷᨶ᩠ᨶ​ᩃᩮᩥ᩠ᨠ​ᨩᩲ᩶​ᩓ᩠᩶ᩅ (ᨩᩲ᩶ 2 ᨷᩱᨲ᩺​ᩈᩣᩴᩁᩢ᩠ᨷ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨴᩩᨠ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ ᨲᩯ᩵​ᨷ᩵​ᨣᩕᩬᨷ​ᨣᩃᩩᨾ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨶᩱ​ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ) ᩓ UTF-16 (ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨡ᩠ᨿ᩻ᩣ᩠ᨿ UCS-2 ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨩᩲ᩶ 4 ᨷᩱᨲ᩺​ᩈᩣᩴᩁᩢ᩠ᨷ​ᨴᩯ᩠ᨶ​ᩁᩉᩢ᩠ᩈ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨡᩣ᩠ᨯ​ᨻᩱ​ᨡᩬᨦ UCS-2)

ᩁᩩ᩵ᩁ​ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ[edit | edit source]

ᩁᩩ᩵ᩁ ᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ ᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨ ᨣᩤᩴ​ᩈᩬᨯ​ᨣᩖᩬ᩶ᨦ​ᨠᩢ᩠ᨷ
ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᩈᩣᨠᩃ
(ISO/IEC 10646)
ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ ᩋᨠ᩠ᨡᩁ
ᨧᩣᩴᨶ᩠ᩅᩁ ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩣᩴᨣᩢ᩠ᨬ
1.0.0 ᨲᩩᩃᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2534 ISBN 0-201-56788-1 (Vol.1) 24 7,161 ᨻᩬ᩵ᨦ​ᨲᩫ᩠᩶ᨶ​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᩉᩖᩮᩢ᩵ᩣ​ᨶᩦ᩶: ᩋᩣᩉᩕᩢ᩠ᨷ, ᩋᩣᩁ᩺ᨾᩦᨶ᩠ᨿᩮ, ᨷᩮ᩠ᨦᨣᩣ᩠ᩃ, ᨻᩬᩴᨽᩬᩴᨾᩬᩴᨼᩬᩴ, ᨪᩦᩁᩥ᩠ᩃᩃᩥ᩠ᨠ, ᨴᩮᩅᨶᩣᨣᩕᩦ, ᨩᩬᩴᩁ᩠᩺ᨩ᩠ᨿᩮ, ᨠᩕᩦ᩠ᨠ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨣᩬᨷᨴᩥ᩠ᨠ, ᨣᩩᨩᩁᩣ᩠ᨲ, ᨣᩩᩁ᩠ᨾᩩᨡᩦ, ᩌᩢᨱᨣᩧ᩠ᩃ, ᩌᩦᨷᩕᩪ, ᩌᩥᩁᨣᨶ, ᨣᩢ᩠ᨶᨶᩣᨯᩣ, ᨣᨴᨣᨶ, ᩃᩣ᩠ᩅ, ᩁᩰᨾᩢ᩠ᨶ, ᨾᩣᩃᩣᨿᩣᩃᩢ᩠ᨾ, ᩋᩰᨯ᩠ᨿᩮ[ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩬᩴ᩵ ], ᨴᨾᩥᩊ, ᨴᩮᩃᩪᨣᩪ, ᨴᩱ᩠ᨿ ᩓ​ᨴᩥᨷᩮ᩠ᨲ [2]
1.0.1 ᨾᩥᨳᩩᨶᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2535 ISBN 0-201-60845-6 (Vol.2) 25 28,359 ᨻᩬ᩵ᨦ​ᨾᩦᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᩁᩪᨷ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨧᩦ᩠ᨶ​ᨬᩦ᩵ᨸᩩ᩵ᩁ​ᨠᩮᩢᩣᩉᩖᩦ (CJK Unified Ideographs) 20,902 ᨲ᩠ᩅᩫ [3]
1.1 ᨾᩥᨳᩩᨶᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2536 ISO/IEC 10646-1:1993 24 34,233 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾᨻ᩠ᨿᩣᨦ᩠ᨣ᩺ᩌᩢᨱᨣᩧ᩠ᩃ​ᩃᩫ᩠ᨦ​ᨻᩱ​ᩋᩦ᩠ᨠ 4,306 ตัว ᨧᩣ᩠ᨠ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨯᩮᩥ᩠ᨾ 2,350 ᨲ᩠ᩅᩫ ᩓ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨴᩥᨷᩮ᩠ᨲ​ᨯᩰᩫ᩠ᨶ​ᩐᩣ​ᩋᩬᨠ[4]
2.0 ᨠᩁᨠᨯᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2539 ISBN 0-201-48345-9 ISO/IEC 10646-1:1993 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶​ᨠᩯ᩶​ᨡᩱ​ᨴᩦ᩵ 5, 6, 7 25 38,950 ᨻ᩠ᨿᩣᨦ᩠ᨣ᩺[ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩬᩴ᩵ ]ᩌᩢᨱᨠᩧ᩠ᩃ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨯᩮᩥ᩠ᨾ​ᨯᩰᩫ᩠ᨶ​ᩐᩣ​ᩋᩬᨠ ᩓ᩠᩶ᩅ​​ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨻ᩠ᨿᩣᨦ᩠ᨣ᩺​ᩌᩢᨱᨠᩧ᩠ᩃ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵ 11,619 ᨲ᩠ᩅᩴ​ᨶᩱ​ᨲᩣᩴᩉ᩠ᨶᩯ᩵ᨦ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨴᩥᨷᩮ᩠ᨲ​ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨠᩖᩢᨷ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨲᩣᩴᩉ᩠ᨶᩯ᩵ᨦ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵​ᨻᩕᩬ᩶ᨾ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨸᩖ᩠ᨿ᩵ᩁ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨷᩤ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫ ᩅᩥᨵᩦ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨸ᩠ᩃ᩻ᩢᨯ(ᨽᩣᩈᩣ​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ: ᨴᩰᩫ᩠ᩇ​ᨴᩯ᩠ᨶ, ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ: surrogate) ᨯᩱ᩶​ᨯᩰᩫ᩠ᨶ​ᨸᩕᨠᩣ᩠ᩆ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ

ᩓ​ᨾᩦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨠᩣᩴᩉ᩠ᨶᩫᨯ​ᩉᩨ᩶​ᨻᩖᩮᩁ[ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩬᩴ᩵ ] 15 ᩓ​ᨻᩖᩮᩁ 16 ᨸᩮ᩠ᨶᨻᩨ᩠᩶ᨶ​ᨾᩦ᩵​ᨩᩲ᩶​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨲ᩠ᩅᩴ (Private Use Areas) [5]

2.1 ᨻᩂᩇᨽᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2541 ISO/IEC 10646-1:1993 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶​ᨠᩯ᩶​ᨡᩱ​ᨴᩦ᩵ 5, 6, 7 ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᩈᩬᨦ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨧᩣ᩠ᨠ​​ᨡᩬᩴ᩶​ᨠᩯ᩶​ᨡᩱ​ᨴᩦ᩵ 18 25 38,952 ᨣᩕᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨿᩪᩁᩰᨯᩰᩫ᩠ᨶ​ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ [6]
3.0 ᨠᨬ᩠ᨬᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2542 ISBN 0-201-61633-5 ISO/IEC 10646-1:2000 38 49,259 ᨩᩮᩬᩥᩁᩰᨠᩦ, ᩋᩮᨵᩥᩋᩰᨸ᩠ᨿᩮ, ᨡ᩠ᨾ᩻ᩮᩁ, ᨾᩬᨦᨣᩰᩫ᩠ᩃ, ᨻᨾ᩵ᩣ, ᩋᩰᨤᩢ᩠ᨾ, ᩁᩪᩁ , ᩈᩦᩉᩃ, ᨪᩦᩁ᩠ᨿᨠ, ᨵᩤᨶᩣ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ: Thaana), Unified Canadian Aboriginal Syllabicsᩋᩦ᩶ ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ ᨩᩮ᩠᩵ᨶ​ᨯ᩠ᨿᩅ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩁᩪ᩠ᨷ​ᨷᩯ᩠ᨷᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨷᩕᩮᩃᩖ᩺ [7]
3.1 ᨾᩦᨶᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2544 ISO/IEC 10646-1:2000

ISO/IEC 10646-2:2001

41 94,205 ᨯᩮᨪᩮᩁᩮ᩠ᨴ, ᨠᩰᨵᩥ᩠ᨠᩋᩥᨲᩣᩃᩦ​ᨷ᩠ᩅᩫᩁᩣ᩠ᨱ ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ​ ᨻᩕᩬ᩶ᨾ​ᨠᩢ᩠ᨷᩈᩢᨬ᩠ᨬᩃᩢᨠ᩠ᩇᨱ᩺​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​​ᨯᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ​ᩈ᩠ᨾ᩻ᩢ᩠ᨿ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵ᨯᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ​ᨷᩱᨪᩯ᩠ᨶᨴᩱ᩠ᨶ᩺ ᩓ​ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᩁᩪ᩠ᨷ​​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨧᩦ᩠ᨶ​ᨬᩦ᩵ᨸᩩ᩵ᩁ​ᨠᩮᩢᩣᩉᩖᩦ​ᩋᩦ᩠ᨠ 42,711 ᨲ᩠ᩅᩫ [8]
3.2 ᨾᩦᨶᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2545 ISO/IEC 10646-1:2000 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶​ᨠᩯ᩶​ᨡᩱ​ᨴᩦ᩵ 1

ISO/IEC 10646-2:2001

45 95,221 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨩᩲ᩶​ᨶᩲᨼᩥᩃᩥᨷ᩠ᨷᩥᨶ᩠ᩈ᩺: ᨷᩪᩌᩥᨯ, ᩌᩣᨶᩪᨶᩰᩋᩰ, ᨷᩤ᩠ᨿᨷᩤᨿᩥ᩠ᨶᨲᩢ᩠ᨠᨷᩢ᩠ᨶᩅᩤ [9]
4.0 ᨾᩮᩇᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2546 ISBN 0-321-18578-1 ISO/IEC 10646:2003 52 96,447 ᨪᩱᨷᩕᩢ᩠ᩈ, ᩃᩥ᩠ᨾᨷᩪ, ᩃᩱᨶ᩠ᨿᩮᩁ᩺ᨷᩦ , ᩋᩬᩈᨾᩢ᩠ᨶᨿᩣ, ᨪᩮᩅ᩠ᨿᩁ , ᨴᩱᨲᩲ᩶ᨤᩫ᩠ᨦᨿᩪᨠᩣᩁᩥᨲᩥ᩠ᨠ ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ​ᨻᩕᩬ᩶ᨾ​ᨠᩢ᩠ᨷᨹᩯ᩠ᨶ​ᨽᩪᨾᩥ​ᩉᩫ᩠ᨠ​ᨩᩢ᩠᩶ᨶᨡᩬᨦᩋᩦ᩶ᨩᩥ᩠ᨦ [10]
4.1 ᨾᩦᨶᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2548 ISO/IEC 10646:2003 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶​ᨠᩯ᩶​ᨡᩱ​ᨴᩦ᩵ 1 59 97,720 ᩃᩫ᩠ᨶᨲᩣᩁᩣ, ᨣᩖᩤᨣᩰᩃᩥᨲᩥ᩠ᨠ, ᨡᩁᩮᩣᩇ᩠ᨮᩦ, ᨴᩱᩃᩨ᩶ᩉ᩠ᨾᩲ᩵, ᨸᩮᩬᩥᩁ᩺ᨪ᩠ᨿᩮ​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ, ᩈᩥᩃᩰᨭᩥᨶᩣᨣᩕᩦᨴᩥᨼᩥᨶᩣ᩠ᨣ ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ ᩓᨣᩬᨷᨴᩥ᩠ᨠᨶᩲ​ᩁᩪᨷ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨴᩦ᩵​ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨧᩣ​᩠ᨠᩋᨠ᩠ᨡᨦ​ᨠᩕᩦ᩠ᨠ ᩃᩮ᩠ᨡ​ᨠᩕᩦ᩠ᨠ​ᨷ᩠ᩅᩁᩣ᩠ᨱ​ᩓ​ᩈᩢᨬ᩠ᨬᩃᩢᨠ᩠ᩇᨱ᩺​ᩀᩢ᩠᩵ᨦ​ᨯᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ [11]
5.0 ᨠᩁᨠᨯᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2549 ISBN 0-321-48091-0 ISO/IEC 10646:2003 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶​ᨠᩯ᩶​ᨡᩱ​ᨴᩦ᩵ 1, 2 ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᩈᩦ᩵​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨡᩬᩴ᩶​ᨠᩯ᩶​ᨡᩱ​ᨴᩦ᩵ 3 64 99,089 ᨷᩤᩉᩖᩦ, ᨣᩪᨶᩥᨼᩬᩁ᩠᩺ᨾ, ᩋᩧ᩠ᨶᨣᩰ, ᨹᩢᨠ᩠ᩈ᩺-ᨸᩣᨼᩥᨶᩥᨪ᩠ᨿᩮ ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ [12]
5.1 ᨾᩮᩇᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2551 ISO/IEC 10646:2003 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶​ᨠᩯ᩶​ᨡᩱ​ᨴᩦ᩵ 1, 2, 3, 4 75 100,713 ᨣᩤᩁ᩠ᨿᩮ, ᨧᩣ᩠ᨾ, ᨠᩡᩀᩣ, ᩃᩮ᩠ᨷᨩᩣ, ᩃᩱᨪ᩠ᨿᩮ, ᩃᩥᨯ᩠ᨿᩯ, Ol Chiki, ᩁᩮᨩᩢ᩠ᨦ, ᩆᩣᩁᨴᩤ, ᨪᩩᨱ᩠ᨯᩣᩅᩱ ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾᨡᩮᩢ᩶ᩣᨾᩣ ᨩᩮ᩠᩵ᨶ​ᨯ᩠ᨿᩅ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨠᩖᩩ᩵ᨾ​ᩈᩢᨬ᩠ᨬᩃᩢᨠ᩠ᩇᨱ᩺​ ᨧᨠ᩠ᨠ​ᨼᩱᩈᨲᩫ᩠ᩈ, ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨽᩱ᩵​ᨶᩫ᩠ᨠᨠᩕᨧᩬᨠ[ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩬᩴ᩵ ] ᩓᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨯᩰᨾᩥᨶᩰ ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩣᩴᨣᩢ᩠ᨬ​ᩈᩣᩴᩁᩢ᩠ᨷ​ ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨻᨾ᩵ᩣ, additions of letters and Scribal abbreviations used in mediaeval manuscripts, and the addition of ß ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩉᩖ᩠ᩅᨦ.[13]
5.2 ᨲᩩᩃᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2552 ISO/IEC 10646:2003 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶​ᨠᩯ᩶​ᨡᩱ​ᨴᩦ᩵ 1, 2, 3, 4, 5, 6 90 107,361 ᩋᩅᩮ᩠ᩈᨲ, ᨷᩤᨾᩩᨾ, ᩌᩱᩁᩰᨠᩖᩥᨼᨼᩥ᩠ᨠ (the Gardiner Set, comprising 1,071 characters), Imperial Aramaic, Inscriptional Pahlavi, Inscriptional Parthian, ᨩᩅᩤ, ᨠᩱᨳᩥ, ᩃᩦᩈᩪ᩵, ᨾᩱᨲᩱᨾᩣᨿᩮ᩠ᨠ, ᩋᩣᩉᩕᩢ᩠ᨷ​ᨲᩱ᩶​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ, Old Turkic, Samaritan, ᨴᩱ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ᨴᩱᩅ᩠ᨿᨯ added. ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᩁᩪᨷ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨧᩦ᩠ᨶ​ᨬᩦ᩵ᨸᩩ᩵ᩁ​ᨠᩮᩢᩣᩉᩖᩦ​ᩋᩦ᩠ᨠ​ 4,149 ᨲ᩠ᩅᩫ (CJK-C), ᨩᩮ᩠᩵ᨶ​ᨯ᩠ᨿᩅ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨧᩣᨾᩰ​​ᨡ᩠ᨿ᩻ᩣ᩠ᨿ​ᨡᩬᨦᩋᨠ᩠ᨡᩁᩌᩢᨱᨣᩧ᩠ᩃ​ᨷ᩠ᩅᩫᩁᩣ᩠ᨱ ᩓ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᩈᩣᩴᩁᩢ᩠ᨷ ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨻᩕ​ᩅᩮᨴ [14]
6.0 ᨲᩩᩃᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2553 ISO/IEC 10646:2010 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨣᩕᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ​ᩈᨠᩩᩃ​ᨦᩮᩥ᩠ᨶᩁᩪᨸᩦ​ᩋᩥ᩠ᨶᨯ᩠ᨿᩮ 93 109,449 ᨷᩤᨲᩢ᩠ᨠ, ᨻᩕᩣᩉ᩠ᨾᩦ, ᨾᩢ᩠ᨿᨯᩣᩋᩥ᩠ᨠ, ᩈᩢᨬ᩠ᨬᩃᩢᨠ᩠ᩇᨱ᩺​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨽᩱ᩵ᨻᩬᩢᨠ[ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩬᩴ᩵ ], ᩈᩢᨬ᩠ᨬᩃᩢᨠ᩠ᩇᨱ᩺จราจรᨹᩯ᩠ᨶᨴᩦ᩵, ᩈᩢᨬ᩠ᨬᩃᩢᨠ᩠ᩇᨱ᩺การเล่นแร่แปรธาตุ, ᩋᩦᨾᩰᨲᩥᨣᩬᩁᩋᩮᨾᩰᨧᩦ

[15]

6.1 ᨾᨠᩁᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨻᩩᨴ᩠ᨵ​ᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2555 ISO/IEC 10646:2012 100 110,181 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾᨧᩢ᩠ᨦᨾ, ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨾᩮᩁᩰᩋᩮᨣᩢ᩠ᨯ​ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨾᩨ, ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨾᩮᩁᩰᩋᩮ​​ᩌᩱᩁᩰᨠᩖᩥᨼᨼᩥ᩠ᨠ, ᨾᩯ᩠᩶ᩅ, ᩆᩣᩁᨴᩣ, ᩈᩰᩁᩢ᩠ᨦ ᩈᩫ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨦ, ᩓᨲᨠᩕᩦ[16]
6.2 ᨠᨬ᩠ᨬᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨻᩩᨴ᩠ᨵ​ᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2555 ISO/IEC 10646:2012 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨣᩕᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ​ᩃᩦᩁᩣ​ᨲᩮᩥᩁ᩠᩺ᨠ 100 110,182 ᨣᩕᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ​ᩃᩦᩁᩣ​ᨲᩮᩥᩁ᩠᩺ᨠ
6.3 ᨠᨬ᩠ᨬᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨻᩩᨴ᩠ᨵ​ᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2556 ISO/IEC 10646:2012 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ ᪆ ᨲ᩠ᩅᩫ 110 110,187 ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨣᩩᨾ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩈᩬᨦ​ᨴᩥ᩠ᩈ ᪅ ᨲ᩠ᩅᩫ
7.0 ᨾᩥᨳᩩᨶᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨻᩩᨴ᩠ᨵ​ᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2557 ISO/IEC 10646:2012 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶​ᨠᩯ᩶​ᨡᩱ​ᨴᩦ᩵ 1, 2 ᩓ​ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾᨣᩕᩮᩬᩥ᩵ᨦᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩁᩪᨷᩮᩥ᩠ᩃ 123 113,021 ᨷᩢ᩠ᩈᨪᩣ, ᩋᩯ᩠ᩃᨷᩮᨶ᩠ᨿᩮ​ᨣᩬᨣᩮᨪ᩠ᨿᩮ, ᨯᩪᨸᩖᩬᩴᨿᩢ᩠ᨶ, ᩋᩮ᩠ᩃᨷᩣᨪᩣ᩠ᨶ, ᨣᩕᩢ᩠ᨶᨳ, ᨤᩫ᩠ᨧᨣᩦ, ᨡᩩᨴᩅᨴᩦ, ᩃᩱᨶ᩠ᨿᩮᩁ᩺ᩋᩮ, มหาชนี, ᨾᩣᨱᩦᨠᩦ, ᨾᩮ᩠ᨶᨯᩮ, ᨾᩰᨯᩦ, ᨾᩁᩪ, ᨶᩣᨷᩤᨴᩤᩋ᩠ᨿᩁ, ᩋᩣᩉᩕᩢ᩠ᨷ​ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ, ᨸᩮᩥᩁ᩺ᨾᩥ᩠ᨠ​ᨷ᩠ᩅᩁᩣ᩠ᨱ, ᨸᩣᩌᩮᩢᩣᩉ᩺ᨾᩢ᩠ᨦ, ᨻᩯ᩠ᩃᨾᩱᩁᩣ, Pau cin Hau, Psalter Pahlavi, ᩈᩥᨴ᩠ᨵᩢᨾ, ᨲᩥᩁᩉᩩᨲ, ᩅᩤᩁᩘᨣ​ᩆᩥᨲᩥ, and Dingbats[17]
8.0 ᨾᩥᨳᩩᨶᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨻᩩᨴ᩠ᨵ​ᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2558 ISO/IEC 10646:2014 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶​ᨠᩯ᩶​ᨡᩱ​ᨴᩦ᩵ 1 ᩓ​ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾᨣᩕᩮᩬᩥ᩵ᨦᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩃᩣᩁᩦᩓ CJK unified ideographs 9 ᨲ᩠ᩅᩫ ᩓ​ᨲ᩠ᩅᩫ​​ᩋᩮᨾᩰᨧᩥ 41 ᨲ᩠ᩅᩫ 129 120,737 ᨴᩱᩋᩣᩉᩫ᩠ᨾ, ​​ᩌᩱᩁᩰᨠᩖᩥᨼᨼᩥ᩠ᨠ​ᩋᩣᨶᩣᨲᩰᩃ᩠ᨿᩮ, ᩌᩢᨲᩕ, ᨾᩩᩃᨲᩣ᩠ᨶ, ᩌᩢᨦ᩠ᨠᩣᩁᩦ​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ, Signwriting, ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᩁᩪᨷ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨧᩦ᩠ᨶ​ᨬᩦ᩵ᨸᩩ᩵ᩁ​ᨠᩮᩢᩣᩉᩖᩦ (CJK) 5,771 ᨲ᩠ᩅᩫ, ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨶᩬ᩠ᨿ​ᩈᩣᩴᩁᩢ᩠ᨷᨩᩮᩬᩥᩁᩰᨠᩦ, ᩓ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᨸᩖ᩠ᨿ᩵ᩁ​ᩈᩦ​ᨡᩬᨦ​ᨹᩥ᩠ᩅ​ᨡᩬᨦ​ᩋᩮᨾᩰᨧᩦ ᪅ ᨲ᩠ᩅᩫ[18]
9.0 ᨾᩥᨳᩩᨶᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨻᩩᨴ᩠ᨵ​ᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2559 ISO/IEC 10646:2014 ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶​ᨠᩯ᩶​ᨡᩱ​ᨴᩦ᩵ 1, 2, ᩓ​ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ ᩋᩢ᩠ᨯᩃᩢ᩠ᨾ, ᨶᩮᩅᩤ, ᨣᩕᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ​ᨴᩦᩅᩦ​​ᨬᩦ᩵ᨸᩩ᩵ᩁ ᩓ​ᩋᩮᨾᩰᨧᩦ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨣᩕᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ 74 ᨲ᩠ᩅᩫ 135 128,237 ᩋᩢ᩠ᨯᩃᩢ᩠ᨾ, ᨽᩱᨠ᩠ᩇᩩᨠᩦ, ᨾᩣᩁ᩺ᨩᩮ᩠ᨶ, ᨶᩮᩅᩤ, ᩋᩰᩈᩮ᩠ᨧ, ᨲᩢ᩠ᨶᨠᩢ᩠ᨲ, ᩓ​ᩋᩮᨾᩰᨧᩦ 72 ᨲ᩠ᩅᩫ[19]
10.0 ᨾᩥᨳᩩᨶᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨻᩩᨴ᩠ᨵ​ᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2560 ISO/IEC 10646:2017 ᩓ​ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾᩋᩮᨾᩰᨧᩦ 56 ᨲ᩠ᩅᩫ, ᩌᩮᨶ᩠ᨴᩱᨣᨶ 285 ᨲ᩠ᩅᩫ, ᩓ​ᨪᩣᨶᩣᨷᩤᨪᩣᩁ᩺​ᩈᩦ᩵​ᩃ᩠ᨿᨾ​ᩋᩦ᩠ᨠ ᪃ ᨲ᩠ᩅᩫ 139 136,755 ᨪᩣᨶᩣᨷᩤᨪᩣᩁ᩺​ᩈᩦ᩵​ᩃ᩠ᨿᨾ, ᨪᩰᩀᩬᨾᨷᩰ, ᨣᩰᨶ᩠ᨴᩦ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨾᩣᩈᩣᩁᩣ᩠ᨾ, ᩉ᩠ᨶ᩠ᩅᩪ᩵ᨪᩪ, ᩌᩮᨶ᩠ᨴᩱᨣᨶ (ᩌᩥᩁᨣᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨷ᩵​ᨷᨠᨲᩥ), ᩋᨠ᩠ᨡᩁ​ᩁᩪᨷ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨧᩦ᩠ᨶ​ᨬᩦ᩵ᨸᩩ᩵ᩁ​ᨠᩮᩢᩣᩉᩖᩦ (CJK) 7,494 ᨲ᩠ᩅᩫ , ᩓ​ᩋᩮᨾᩰᨧᩦ 56 ᨲ᩠ᩅᩫ[20]

ᨡᩬᩴ᩶​ᨧᩣᩴᨠᩢ᩠ᨯ​ᩓ​ᨷᨬ᩠ᩉᩣ[edit | edit source]

ᨾᩦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨲᩥ​ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ​ᨠ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨷᨬ᩠ᩉᩣ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮ᩠ᨣᨶᩥ᩠ᨣ ᩓ​ᨡᩬᩴ᩶​ᨧᩣᩴᨠᩢ᩠ᨯ​ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦ᩻ ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨯᩱ​ᨯᩦ ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ​ᨯᩱ​ᨠᩖᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅᩥᨵᩦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᩁᩉᩢ᩠ᩈ​ᨴᩦ᩵​ᨩᩲ᩶​​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨾᩣ᩠ᨠ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ​ᨶᩲ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨿᩡ​ᩉᩨ᩶​ᨪᩬᨼ᩠᩺ᨲᩅᩯᩁ᩺​ᩓ​ᩁᨷ᩠ᨿᨷ​ᨷᨭᩥᨷᨲ᩠ᨲᩥᨠᩣ᩠ᩁ​ᨩᩲ᩶​ᨯᩱ᩶​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨻᩕᩬ᩶ᨾ​ᪧ​ᨠᩢ᩠ᨶ

ᩁᨷ᩠ᨿᨷ​ᨷᨭᩥᨷᨲ᩠ᨲᩥ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨠᩕᨠᩪᩃᩅᩥ᩠ᨶᨯᩰᩅ᩠ᩈ᩺ ᨯᩱ᩶ᨠᩯ᩵ᩅᩥ᩠ᨶᨯᩰᩅ᩠ᩈ᩺​ᩋᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ, ᩅᩥ᩠ᨶᨯᩰᩅ᩠ᩈ᩺ 2000ᩅᩥ᩠ᨶᨯᩰᩅ᩠ᩈ᩺​ᩋᩮᨠ᩠ᩈ​ᨻᩦ ᨩᩲ᩶​ᩁᩉᩢ᩠ᩈ​ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨷᩯ᩠ᨷ UTF-16 ᨶᩲ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᩁᩉᩢ᩠ᩈ​ᨡᩬᩴ᩶​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ ᩁᨷ᩠ᨿᨷ​ᨷᨭᩥᨷᨲ᩠ᨲᩥ​ᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁยูนิกซ์ ᨩᩮ᩠᩵ᨶ GNU/Linux BSDMac OS X ᨣᩴ​ᨯᩱ᩶​ᨶᩣᩴ​ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ​ᨷᩯ᩠ᨷ UTF-8 ᨾᩣ​ᨩᩲ᩶ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨻᩨ᩠᩶ᨶ​ᨮᩣᨶ​ᨡᩬᨦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨴᩯ᩠ᨶ​ᨡᩬᩴ᩶​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨽᩣᩈᩣ


ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩁᩬᨦ​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨴᩱ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ ᨯᩱ᩶​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩅᩥᨻᩣᨠ᩠ᩇ᩺ᩅᩥᨧᩣᩁ᩠ᨱ᩺​ᨶᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᩅ᩵ᩤ​ᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷ​ᩁ᩠ᨿᨦᨲ᩠ᩅᩫ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨷ᩵​ᨳᩪᨠ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨴᩦ᩵​ᨣ᩠ᩅᩁ​ᨧᩢ᩠ᨠ​ᨸᩮ᩠ᨶ ᨪᩧ᩠᩵ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ​ᨶᩲ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨴᩱ᩠ᨿ​ᨯᩱ᩶​ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩋᩥ᩠ᨦ​ᩁᩪ᩠ᨷ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨯᩮᩥ᩠ᨾ​ᨧᩣ᩠ᨠ ᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ​ᨹ᩠ᩃ᩻ᩥᨲ​ᨽᨱ᩠ᨯ​ᩋᩫ᩠ᨲᩈᩣᩉᨠᩢᨾ᩠ᨾ᩺ 620 (TIS-620) ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨷᨬ᩠ᩉᩣ​ᨶᩦ᩶​ᨩᩮ᩠᩵ᨶ​ᨠᩢ᩠ᨶ ᨧᩧ᩠ᨦ​ᨿᩡ​ᩉᩨ᩶​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨴ᩠ᨿᨷᩁ᩠ᨿᨦ​ᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷ​ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ​ᩃᩣᩴᨷᩤ᩠ᨠ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ

ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩋᩥ᩠ᨦ[edit | edit source]

​​

ᩉᩖᩯ᩵ᨦ​ᨡᩬᩴ᩶​ᨾᩪᩃ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ[edit | edit source]


โลโก้‼ของยู̱นิโค็ด‼คอณซอํร์ทยม

ยู̱นิโค็ด ({{Wp/nod/Lang-en|Unicode}}) ได้มาตรฐาน‼อ็ตสาหกัมม์ที่‼ชว่ยหื้ฅอมพิวเทอิร์สแดง‼ผ็ล‼แล‼จัด‼การขอํ้‼ฅวาม‼ธัมมดาที่‼ใช้‼ไนรบยบ การ‼ขยรของภาสาสว่ร‼หใย่‼ใน‼โล็ก‼โด็ย‼ย่̱าง‼ดยว‼กัน ยู̱นิโค็ด‼บรกอบ‼ทวย‼ราบ‼การอกขรที่‼สแดง‼ผ็ล‼ได้‼มาก‼กว่า 100,000 ตว็ พัดฒนา‼ตอํ่‼ยอด‼มา‼จาก‼มาตรฐานหมู่‼อกขร‼สากล (Universal Character Set: UCS) แล‼การ‼ตี‼พิมพ์‼ล็ง‼ใน‼หนังสื The Unicode Standard เปน‼แผน‼ผัง‼รหัส‼เพอิ่อ‼ใช้‼เปน‼ราย‼การ‼อ้างอิง นอก‼จาก‼นั้น‼ยัง‼มี‼การ‼อธิบาย‼วิธี‼การ‼ที่‼ใช้‼เขั้า‼รหัส‼แล‼การ‼นาํ‼สนๆ↶เอิ‼มาตรฐาน‼ของการ‼เขั้า‼รหัส‼อกขรอีก‼จาํนวร‼นึ่ง‼ การ‼รยง‼ลาํ‼ดับ‼อกขร‼ ‼ก็ด‼เกณด์‼ของ‼กาน‼รว่ม‼แล‼การ‼แยก‼อกขร รว่ม‼ไพ‼ถึง‼ลาํ‼ดับ‼‼การ‼สแดง‼ผ็ล‼ของ‼อกขร‼สอง‼ทิส (เช่นอกขร‼อาหรับรฤอกขร‼ฮีบรูที่‼ขยร‼จาก‼ขวา‼ไพ‼ซ้าย)

ยู̱นิโค็ด‼คอณซอํร์ทยม ({{Wp/nod/Lang-en|Unicode Consortium}}) เปน‼อ็งค์‼กอร‼บ่‼สแวง‼หา‼ผ็ล‼กาํไร เปน‼ผู้‼รับ‼ผิด‼ซอบ‼ใน‼การ‼พัดฒนา‼ยู̱นิโค็ด

ฅวาม‼สาํเรัจ‼ของ‼ยู̱นิโค็ด‼ได้‼การ‼รว่ม‼รหัส‼อกขร‼หลาย‼ชนิด‼หื้‼เปน‼นึ่ง‼ดยว นาํ‼ไพ‼สู่‼การ‼ใช้‼งาน‼ย่̱าง‼ขวาง‼แล‼มี‼อิทธิพ็ล‼ตอํ่‼การ‼ปแล‼ภาสา‼ของซอฟต์แวร์‼ฅอมพิวเทอิร์ อั้น‼ได้‼‼ปโรกแรม‼{{Wp/nod/คาํหใม่}}จัก‼สามตถ‼ใช้‼ได้‼หลาย‼ภาสา มาตรฐาน‼นี้‼มี‼การ‼นาํ‼ไพ‼ใช้‼เปน‼เทคโนโลยี‼หลัก‼หลาย‼ย่̱าง อาทิ XML ภาสา‼ชวา ดอัต‼เนัต‼ฟเรมเวิร์ก แลรบยบ‼บฏิบตติ‼การสมๆัย‼หใม่

ยู̱นิโค็ด‼สามตถ‼นาํ‼ไพ‼ใช้‼งาน‼ได้‼ทวย‼รหัส‼อกขร‼แบบ‼ต่างๆ ‼‼รหัสอกขร‼ที่‼เปน‼ที่‼รู้จัก‼‼ทาก‼ที่‼สุด‼ได้ UTF-8 (ใช้ 1 ไบต์‼สาํรับ‼อกขร‼ทุก‼ตว็‼ใน‼รหัสแอสกีแล‼มี่‼ค่า‼รหัส‼หเมอิร‼กับ‼มาตรฐาน‼แอสกี รฤ‼มาก‼กว่า‼นั้น‼จ็น‼ถึง‼ 4 ไบต์‼สาํรับ‼อกขร‼แบบ‼อื่น) UCS-2 ซึ่ง‼บจจุบนน‼เลิก‼ใช้‼แล้ว (ใช้ 2 ไบต์‼สาํรับ‼อกขร‼ทุก‼ตว็‼ แต่‼บ่‼ครอบ‼คลุม‼อกขร‼ทงลาย‼ไน‼ยู̱นิโค็ด) แล UTF-16 (เปน‼สว่ร‼ขยๆาย UCS-2 โด็ย‼ใช้ 4 ไบต์‼สาํรับ‼แทน‼รหัส‼อกขร‼ที่‼ขาด‼ไพ‼ของ UCS-2)


รุ่ร‼ยู̱นิโค็ด

รุ่ร วันที่ หนังสื คาํ‼สอด‼คลอ้ง‼กับ
หมู่‼อกขร‼สากล
(ISO/IEC 10646)
หมู่‼อกขร อกขร
จาํนวร การ‼เติ่ม‼ที่‼สาํคัญ
1.0.0 ตุลาค็ม พุทธสกกราช 2534 ISBN 0-201-56788-1 (Vol.1) 24 7,161 พอ่ง‼ต็้น‼ทวย‼กับ‼อกขร‼หเลั่า‼นี้: อาหรับ, อาร์มีนเย, เบงคาล, พอํภอํมอํฟอํ, ซีริลลิก, เทวนาครี, ชอํร์ชเย, กรีก‼กับ‼คอบทิก, คุชราต, คุรมุขี, ฮัณคึล, ฮีบรู, ฮิรคน, คันนาดา, คทคน, ลาว, โรมัน, มาลายาลัม, โอดเย{{Wp/nod/คาํหใม่}}, ทมิฬ, เทลูคู, ไทย แล‼ทิเบต
1.0.1 มิถุนาย็น พุทธสกกราช 2535 ISBN 0-201-60845-6 (Vol.2) 25 28,359 พอ่ง‼มีอกขร‼รูบ‼รว่ม‼จีน‼ญี่ปุ่ร‼เกัาหลี (CJK Unified Ideographs) 20,902 ตว็
1.1 มิถุนาย็น พุทธสกกราช 2536 ISO/IEC 10646-1:1993 24 34,233 เติ่มพยางค์ฮัณคึล‼ล็ง‼ไพ‼อีก 4,306 ตัว จาก‼หมู่‼เดิม 2,350 ตว็ แล‼อกขร‼ทิเบต‼โด็น‼อูา‼ออก
2.0 กรกดาค็ม พุทธสกกราช 2539 ISBN 0-201-48345-9 ISO/IEC 10646-1:1993 เติ่ม‼ขอํ้‼แก้‼ไข‼ที่ 5, 6, 7 25 38,950 พยางค์{{Wp/nod/คาํหใม่}}ฮัณกึล‼หมู่‼เดิม‼โด็น‼อูา‼ออก แล้ว‼‼เติ่ม‼พยางค์‼ฮัณกึล‼หมู่‼หใม่ 11,619 ตวํ‼ไน‼ตาํหแน่ง‼หใม่ อกขร‼ทิเบต‼เติ่ม‼กลับ‼เขั้า‼ที่‼ตาํหแน่ง‼หใม่‼พรอ้ม‼กับ‼ปลย่ร‼อกขร‼บางตว็ วิธี‼อกขร‼ปลๆัด(ภาสา‼กลาง: โท็ษ‼แทน, {{Wp/nod/Lang-en|surrogate}}) ได้‼โด็น‼ปรกาศ‼ขึ้น

แล‼มี‼การ‼กาํหน็ด‼หื้‼พเลร{{Wp/nod/คาํหใม่}} 15 แล‼พเลร 16 เปนพื้น‼มี่‼ใช้‼งาน‼สว่ร‼ตวํ (Private Use Areas)

2.1 พฤษภาค็ม พุทธสกกราช 2541 ISO/IEC 10646-1:1993 เติ่ม‼ขอํ้‼แก้‼ไข‼ที่ 5, 6, 7 กับ‼อกขร‼สอง‼ตว็‼จาก‼‼ขอํ้‼แก้‼ไข‼ที่ 18 25 38,952 คเรอิ่ง‼หมายยูโรโด็น‼เติ่ม‼เขั้า‼มา
3.0 กญญาย็น พุทธสกกราช 2542 ISBN 0-201-61633-5 ISO/IEC 10646-1:2000 38 49,259 เชอิโรกี, เอธิโอปเย, ขมๆ↶เร, มองโค็ล, พม่า, โอฅัม, รูร , สีหล, ซีรยก, ธานา ({{Wp/nod/Lang-en|Thaana}}), Unified Canadian Aboriginal Syllabics แลอี้ เติ่ม‼เขั้า‼มา เช่น‼ดยว‼กับ‼รูบ‼แบบอกขร‼บเรลล์
3.1 มีนาค็ม พุทธสกกราช 2544 ISO/IEC 10646-1:2000

ISO/IEC 10646-2:2001

41 94,205 เดเซเรท, โกธิก แลอิตาลี‼บว็ราณ เติ่ม‼เขั้า‼มา‼ พรอ้ม‼กับสัญญลักษณ์‼ย่̱าง‼‼ด็นตรี‼สมๆัย‼หใม่แลด็นตรี‼ไบแซนไทน์ แล‼เติ่ม‼อกขร‼รูบ‼‼รว่ม‼จีน‼ญี่ปุ่ร‼เกัาหลี‼อีก 42,711 ตว็
3.2 มีนาค็ม พุทธสกกราช 2545 ISO/IEC 10646-1:2000 เติ่ม‼ขอํ้‼แก้‼ไข‼ที่ 1

ISO/IEC 10646-2:2001

45 95,221 เติ่ม‼อกขร‼ที่‼ใช้‼ในฟิลิบบินส์: บูฮิด, ฮานูโนโอ, บายบายิน แลตักบันวา
4.0 เมษาย็น พุทธสกกราช 2546 ISBN 0-321-18578-1 ISO/IEC 10646:2003 52 96,447 ไซบรัส, ลิมบู, ไลนเยร์บี , ออสมันยา, เซวยร , ไทใต้ฅ็ง แลยูการิติก เติ่ม‼เขั้า‼มา‼พรอ้ม‼กับแผน‼ภูมิ‼ห็ก‼ชั้นของอี้ชิง
4.1 มีนาค็ม พุทธสกกราช 2548 ISO/IEC 10646:2003 เติ่ม‼ขอํ้‼แก้‼ไข‼ที่ 1 59 97,720 ล็นตารา, คลาโคลิติก, ขเราษฐี, ไทลื้หใม่, เปอิร์ซเย‼เกั่า, สิโลฏินาครี แลทิฟินาค เติ่ม‼เขั้า‼มา แลคอบทิกใน‼รูบ‼แบบ‼ที่‼ต่าง‼จา‼กอกขง‼กรีก เลข‼กรีก‼บวราณ‼แล‼สัญญลักษณ์‼ย̱ั่ง‼ด็นตรี‼เขั้า‼มาทวย
5.0 กรกดาค็ม พุทธสกกราช 2549 ISBN 0-321-48091-0 ISO/IEC 10646:2003 เติ่ม‼ขอํ้‼แก้‼ไข‼ที่ 1, 2 กับ‼อกขร‼สี่‼ตว็‼จาก‼ขอํ้‼แก้‼ไข‼ที่ 3 64 99,089 บาหลี, คูนิฟอร์ม, อึนโค, ผักส์-ปา แลฟินิซเย เติ่ม‼เขั้า‼มา
5.1 เมษาย็น พุทธสกกราช 2551 ISO/IEC 10646:2003 เติ่ม‼ขอํ้‼แก้‼ไข‼ที่ 1, 2, 3, 4 75 100,713 คารเย, จาม, กะย̱า, เลบชา, ไลซเย, ลิดแย, Ol Chiki, เรชัง, ศารทา, ซุณดา แลไว เติ่มเขั้ามา เช่น‼ดยว‼กับ‼กลุ่ม‼สัญญลักษณ์‼ จกก‼ไฟสต็ส, หน้าไภ่‼น็กกรจอก{{Wp/nod/คาํหใม่}} แลหน้าโดมิโน เติ่ม‼อกขร‼ที่‼สาํคัญ‼สาํรับ‼ อกขร‼พม่า, additions of letters and Scribal abbreviations used in mediaeval manuscripts, and the addition of ß ตว็‼หลวง.
5.2 ตุลาค็ม พุทธสกกราช 2552 ISO/IEC 10646:2003 เติ่ม‼ขอํ้‼แก้‼ไข‼ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 90 107,361 อเวสต, บามุม, ไฮโรกลิฟฟิก (the Gardiner Set, comprising 1,071 characters), Imperial Aramaic, Inscriptional Pahlavi, Inscriptional Parthian, ชวา, ไกถิ, ลีสู่, ไมไตมาเยก, อาหรับ‼ไต้‼เกั่า, Old Turkic, Samaritan, ไท‼ธัมม์ แลไทวยด added. เติ่ม‼อกขร‼รูบ‼รว่ม‼จีน‼ญี่ปุ่ร‼เกัาหลี‼อีก‼ 4,149 ตว็ (CJK-C), เช่น‼ดยว‼กับ‼จาโม‼‼ขยๆาย‼ของอกขรฮัณคึล‼บว็ราณ แล‼อกขร‼สาํรับ อกขร‼พร‼เวท
6.0 ตุลาค็ม พุทธสกกราช 2553 ISO/IEC 10646:2010 เติ่ม‼คเรอิ่ง‼หมาย‼สกุล‼เงินรูปี‼อินดเย 93 109,449 บาตัก, พราหมี, มัยดาอิก, สัญญลักษณ์‼หน้าไภ่พอัก{{Wp/nod/คาํหใม่}}, สัญญลักษณ์จราจรแลแผนที่, สัญญลักษณ์การเล่นแร่แปรธาตุ, อีโมติคอร แลเอโมจี
6.1 มกราค็ม พุทธ‼สกกราช 2555 ISO/IEC 10646:2012 100 110,181 เติ่มจังม, อกขร‼เมโรเอคัด‼ลาย‼มื, อกขร‼เมโรเอ‼‼ไฮโรกลิฟฟิก, แม้ว, ศารทา, โสรัง ส็มเปง, แลตกรี
6.2 กญญาย็น พุทธ‼สกกราช 2555 ISO/IEC 10646:2012 เติ่ม‼คเรอิ่ง‼หมาย‼ลีรา‼เติร์ก 100 110,182 คเรอิ่ง‼หมาย‼ลีรา‼เติร์ก
6.3 กญญาย็น พุทธ‼สกกราช 2556 ISO/IEC 10646:2012 เติ่ม 6 ตว็ 110 110,187 ตว็‼คุม‼แบบ‼สอง‼ทิส 5 ตว็
7.0 มิถุนาย็น พุทธ‼สกกราช 2557 ISO/IEC 10646:2012 เติ่ม‼ขอํ้‼แก้‼ไข‼ที่ 1, 2 แล‼เติ่มคเรอิ่งหมายรูเบิล 123 113,021 บัสซา, แอลเบนเย‼คอเคซเย, ดูปลอํยัน, เอลบาซาน, ครันถ, ฅ็จคี, ขุทวที, ไลนเยร์เอ, มหาชนี, มาณีกี, เมนเด, โมดี, มรู, นาบาทาอยร, อาหรับ‼หเนอิอ‼เกั่า, เปิร์มิก‼บวราณ, ปาเฮัาห์มัง, แพลไมรา, Pau cin Hau, Psalter Pahlavi, สิทธัม, ติรหุต, วารงค‼ศิติ, and Dingbats
8.0 มิถุนาย็น พุทธ‼สกกราช 2558 ISO/IEC 10646:2014 เติ่ม‼ขอํ้‼แก้‼ไข‼ที่ 1 แล‼เติ่มคเรอิ่งหมายลารีแล CJK unified ideographs 9 ตว็ แล‼ตว็‼‼เอโมจิ 41 ตว็ 129 120,737 ไทอาห็ม, ‼‼ไฮโรกลิฟฟิก‼อานาโตลเย, ฮัตร, มุลตาน, ฮังการี‼เกั่า, Signwriting, อกขร‼รูบ‼รว่ม‼จีน‼ญี่ปุ่ร‼เกัาหลี (CJK) 5,771 ตว็, อกขร‼นอย‼สาํรับเชอิโรกี, แล‼อกขร‼ปลย่ร‼สี‼ของ‼ผิว‼ของ‼เอโมจี 5 ตว็
9.0 มิถุนาย็น พุทธ‼สกกราช 2559 ISO/IEC 10646:2014 เติ่ม‼ขอํ้‼แก้‼ไข‼ที่ 1, 2, แล‼เติ่ม อัดลัม, เนวา, คเรอิ่ง‼หมาย‼ทีวี‼‼ญี่ปุ่ร แล‼เอโมจี‼กับ‼คเรอิ่ง‼หมาย 74 ตว็ 135 128,237 อัดลัม, ไภกษุกี, มาร์เชน, เนวา, โอเสจ, ตันกัต, แล‼เอโมจี 72 ตว็
10.0 มิถุนาย็น พุทธ‼สกกราช 2560 ISO/IEC 10646:2017 แล‼เติ่มเอโมจี 56 ตว็, เฮนไทคน 285 ตว็, แล‼ซานาบาซาร์‼สี่‼ลยม‼อีก 3 ตว็ 139 136,755 ซานาบาซาร์‼สี่‼ลยม, โซย̱อมโบ, โคนที‼ย่̱าง‼มาสาราม, หนวู่ซู, เฮนไทคน (ฮิรคน‼ที่‼บ่‼บกติ), อกขร‼รูบ‼รว่ม‼จีน‼ญี่ปุ่ร‼เกัาหลี (CJK) 7,494 ตว็ , แล‼เอโมจี 56 ตว็

ขอํ้‼จาํกัด‼แล‼บญหา

มี‼การ‼ติ‼ยู̱นิโค็ด‼กย่ว‼กับ‼บญหา‼ย่̱าง‼เทคนิค แล‼ขอํ้‼จาํกัด‼ต่างๆ ย่̱าง‼ได‼ดี ยู̱นิโค็ด‼ได‼กลาย‼เปน‼วิธี‼การ‼เขั้า‼รหัส‼ที่‼ใช้‼‼กัน‼มาก‼ที่‼สุด‼ใน‼การ‼ยะ‼หื้‼ซอฟ์ตแวร์‼แล‼รบยบ‼บฏิบตติการ‼ใช้‼ได้‼หลาย‼ภาสา‼พรอ้ม‼ๆ‼กัน

รบยบ‼บฏิบตติ‼การ‼กรกูลวินโดวส์ ได้แก่วินโดวส์‼เอน‼ที, วินโดวส์ 2000 แล วินโดวส์‼เอกส‼พี ใช้‼รหัส‼ยู̱นิโค็ด‼โด็ย‼แบบ UTF-16 ใน‼การ‼เขั้า‼รหัส‼ขอํ้‼ฅวาม รบยบ‼บฏิบตติ‼การที่‼หเมอิรยูนิกซ์ เช่น GNU/Linux BSD แล Mac OS X คํ‼ได้‼นาํ‼ยู̱นิโค็ด‼แบบ UTF-8 มา‼ใช้ เปน‼พื้น‼ฐาน‼ของ‼การ‼แทน‼ขอํ้‼ฅวาม‼ที่‼มี‼หลาย‼ภาสา


การ‼รอง‼รับ‼ภาสา‼ไทย‼ใน‼ยู̱นิโค็ด ได้‼รับ‼การ‼วิพากษ์วิจารณ์‼เนอิ่ง‼จาก‼ว่า‼อันดับ‼รยงตว็‼อกขร นั้น‼บ่‼ถูก‼ตาม‼ที่‼ควร‼จัก‼เปน ซึ่ง‼เปน‼พโรอะ‼ยู̱นิโค็ด‼ใน‼สว่ร‼ภาสา‼ไทย‼ได้‼อ้าง‼อิง‼รูบ‼แบบ‼เดิม‼จาก มาตรฐาน‼ผลๆิต‼ภณด‼อ็ตสาหกัมม์ 620 (TIS-620) ที่‼มี‼บญหา‼นี้‼เช่น‼กัน จึง‼ยะ‼หื้‼การ‼ทยบรยง‼อันดับ‼ยู̱นิโค็ด‼ลาํบาก‼ขึ้น

อ้าง‼อิง

{{Wp/nod/Reflist}}

‼‼

หแล่ง‼ขอํ้‼มูล‼อื่น

{{Wp/nod/Translit}}

{{INTERWIKI|Q8819}}