Jump to content

Wp/nod/ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ:ᨣᩤᩴᩉ᩠ᨾᩲ᩵

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ:ᨣᩤᩴᩉ᩠ᨾᩲ᩵

ᨣᩬᩁ​ᨷᩫ᩠ᨲ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨴᩦ᩵​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨲᩬᩴ᩵​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᨶᩦ᩶ ᨾᩦ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᩅ᩵ᩤ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᩈᩫ᩠ᨦᩈᩢ᩠ᨿ​ᩅ᩵ᩤ​ᨣᩤᩴ​ᨷ᩵​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ ᨲᩯ᩵​ᨷ᩵​ᩁᩪ᩶​ᨣᩤᩴ​ᩈᨯ᩠ᩅᨠ​ᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ ᨧᩢ​ᨠᩮᩥ᩠ᨯ​ᨦ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᨣᩬᩁ​ᨹᩪ᩶​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨷ᩵​ᩁᩪ᩶​ᨽᩣᩈᩣ​ᩀᩢ᩠᩵ᨦ​ᨯᩦ ᨾᩮᩬᩥᩋ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨴᩱ᩠ᨿ​ᩁᩂ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩂᩇ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨷᨠ᩠ᨠᨲᩥ ᨷᨬ᩠ᩉᩣ​ᨣᩴ​ᨠᩮᩥ᩠ᨯ​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ​

ᨣᩬᩁ​ᨻᩫ᩠ᨷ​ᨣᩤᩴ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨷᨬ᩠ᩉᩣ​ᨶᩦ᩶​ᩓ​ᨾᩦ᩵​ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩆ ᨡᩬᩴ​ᨿᩡ

  • ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᨳ᩠ᨿᨦ​ᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩁ᩠ᨿᩁ​ᩅ᩵ᩤ​ᨷᨬ᩠ᩉᩣ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋᩉ᩠ᨿᩢᨦ
  • ᨣᩬᩁ​ᨩᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩅ᩵ᩤ​ᨣᩤᩴ​ᨳᩪᨠ​ᨲᩬ᩶ᨦ ᨡᩬᩴ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨴᩦ᩵​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᨳ᩠ᨿᨦ​ᩓ᩠᩶ᩅ ᨣᩴ​ᩐᩣ​ᩋᩬᨠ​ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩆ
  • ᨣᩬᩁ​ᨩᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩅ᩵ᩤ​ᨣᩤᩴ​ᨷ᩵​ᨳᩪᨠ​ᨲᩬ᩶ᨦ​ᩓ​ᩁᩪ᩶​ᩅ᩵ᩤ​ᨣᩤᩴ​ᨳᩪᨠ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋᩉ᩠ᨿᩢᨦ​ ᨡᩬᩴ​ᨸᩖ᩠ᨿ᩵ᩁ​ᨣᩤᩴ​ᩓ᩠᩶ᩅ​ᨣᩴ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨠᩢᨾ᩠ᨾ᩺​ᨴᩦ᩵​​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᨳ᩠ᨿᨦ
  • ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩋᩦ᩠᩵ᨶ ᨣᩬᩁ​ᩁᩪ᩶​ᩋᩉ᩠ᨿᩢᨦᨩ᩠ᩅ᩠᩶ᨿ ᨡᩬᩴ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨴᩦ᩵​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᨳ᩠ᨿᨦ

ᨣᩬᩁ​ᨻᩫ᩠ᨷ​ᨣᩤᩴ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨷᨬ᩠ᩉᩣ​ᨶᩦ᩶​ᨲᩯ᩵​ᨷ᩵​ᨾᩦ​ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩆ ᩓ​ᩁᩪ᩶​ᨣᩤᩴ​ᨳᩪᨠ​ᨲᩬ᩶ᨦ​​ ᨡᩬᩴ​ᨸᩖ᩠ᨿ᩵ᩁ​ᨣᩤᩴ

ᨣᩬᩁᨻᩫ᩠ᨷᨣᩤᩴᨴᩦ᩵ᨾᩦᨷᨬ᩠ᩉᩣ​ᨶᩦ᩶ ᨷ᩵​ᨾᩦ​ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩆ ᩓᨷ᩵ᩁᩪ᩶ᨣᩤᩴ​ᨳᩪᨠ​ᨲᩬ᩶ᨦ ᨡᩬᩴ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨷᨬ᩠ᩉᩣ​ᨴᩦ᩵​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᨳ᩠ᨿᨦ​ᩓ᩠᩶ᩅ​ᨲᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩆ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨾᩯ᩵​ᨷᩯ᩠ᨷ​ {{ᨣᩤᩴᩉ᩠ᨾᩲ᩵}}

ᨾᩮᩬᩥᩋ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᩅ᩵ᩤ​ᨾᩦ​ᨷᨬ᩠ᩉᩣ​ᩀᩢ᩠᩵ᨦᨶᩦ᩶ ᨣᩴ​ᨩᩮᩥ᩠ᨶ​ᨩ᩠ᩅ᩠᩶ᨿ​ᨴᩦ᩵​ᨷᨬ᩠ᩉᩣ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ​ᨠ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᨠᩢ᩠ᨷᨣᩤᩴ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ