Wp/kip/विकिपीडिया:प्राय गिन्सिने प्रश्नर

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kipWp > kip > विकिपीडिया:प्राय गिन्सिने प्रश्नर
Jump to navigation Jump to search
प्राय गिन्सिने प्रश्नर   चाओ लेख सर्नेए लागि सहायता   पञ्च स्तम्भ   विकि कर्त्तव्य   ज्ञानसंग्रह
Wikipedia-logo-v2.svg

Contents

विकिपीडिया कता कि?[edit]

विकिपीडिया तोबो खुल्ला ज्ञानकोष सा जोल संसारभरिला नो लाखौं योगदानकर्तारद्वारा सर्सिई जो ज्ञान भाने होकाई आआेए प्रसार डोने पाङल विश्वास नइर। विकिपीडियाए प्रत्येक लेख एवं सामग्रीए झिन्टाइ लाखौं मीराई कठिन प्रयास एवं ज्ञान निहित ले। आआे समय अङ्ग्रेजी विकिपीडिया पारेभन्दा घेआे एवं विशाल ज्ञानकोष सा जोल ३५ लाखभन्दा पनि अधिक लेखकर लेर। विकिपीडिया परियोजनार विश्वला विभिन्न राष्ट्रए २८७ पाङरल चलिडे लेर। विकिपीडियाल पार लेखकर स्वयंसेवकरद्वारा सर्सिर। घेआे संख्याल डोसिउ सहयोगी सम्पादनराई परिणामए आआे आधरा विशाल बनिउ सा।

विकि कता कि?[edit]

विकि सफ्टवेयर वार्ड कुन्निगमद्वारा १९९४ल विकसित जइसिउ लेउ। तब होए विकिविकि वेब सफ्टवेयरए विकास जइडे आआेलाई २५ मार्च १९९५ ला दिन http://.c2.com नामक वेबसाईटल प्रस्तुत याजइआे होए स्वयं आआेए लागि विकि मिनला सुझाउ याडे यानउ। होए आआे मीन होनुलुलु आईलैण्डल स्थित एयरपोर्टला कर्मचारीङाई ठइडे यानआे, जोए होलाई एयरपोर्टला न्हेबोलोज किनाराए बीचल चलिने बस विकिविकि चान्स आर टी ५२ए बारेल बतइडे यानउ। विकीए अर्थ हवाईयन पाङल तेज गति टाए।

  • सामान्यत अन्तर्जाल(इण्टरनेट)ल कुनै पनि वेबसाइटला कुनै पनि पाङए जानकारी याने अथवा सुरक्षित नइने वेबसाइटए मालिकस अनुमति लाङ्ने परि तर विकि तोबो यितानो सफ्टवेयर सा जो पारलाई कुनै पनि प्रकारए प्रतिबाधाङाई मुक्त नइडे बिना कुनै प्राविधिक ज्ञान एवं विशेषाधिकार पार प्रकारला सूचना सामग्रीर जोडिने, संशोधित जइने एवं पुन: हटइने सुविधा उपलब्ध जइआे। किन भने कुनै विकि सफ्टवेयरल सूचना सामग्री याने अत्यन्त सजिलो टाए जोए कारण आआे सहयोगात्मक संलेखनए लागि तोबो सर्वोत्तम उपकरण बनिई

कता विकि सन विकिपीडिया तोबो ज सै?[edit]

विकि सन विकिपीडिया तोबो संस्था अथवा मीन माङक, विकि सफ्टवेयर सहयोगात्मक संलेखनए लागि तोबो सर्वोत्तम उपकरण सा भने विकिपीडिया तोबो मुक्त ज्ञानकोष सा, विकिपीडियाल सूचना सामग्री जोडिने अथवा हटइने लागि विकिए प्रयोग जइसि। विकिपीडिया केवल नो वेबसाइट्सरल तोबो पारेभन्दा अधिक प्रसिद्ध एवं विशाल वेबसाईट सा जोए विकि सफ्टवेयरए प्रयोग जइआे आआे कारण मस्त मीर आआे मानिर कि विकि सन विकिपीडिया न्हेबोलो तोबो ज सा तर आआे सत्य माङक।

विकिपीडियाए इतिहास[edit]

विकिपीडिया इण्टरनेटल आधारित तोबो मुक्त ज्ञानकोष परियोजना सा। आआे विकिए रूपल ले, अथवा तोबो यितानो जाल पृष्ठ जो पारलाई आआेए सम्पादन छुट एआे। विकिपीडिया शब्द विकि सन इनसाइक्लोपीडिया (ज्ञानकोष) शब्दरलाई मिलइडे जइसिउ सा। विकिपीडिया तोबो बहुभाषीय प्रकल्प सा, होकाई स्वयंसेवकराई सहकार्यए निर्मित टाडेले, जोए पनि इण्टरनेटल विकिपीडियाल सरो ढुआे होकाई लेखरलाई सम्पादन जइआे ढुआे। विकिपीडियाए मुख्य सर्वर टैम्पा, फ्लोरीडाल लेर, अतिरिक्त सर्वर एम्सटर्डम सन सियोलल लेर। निपुण मीरङाई जइसिउ ज्ञानकोष न्यूपीडियाए पूरकए रूपल २९ जनवरी, २००१ल आआेए आरम्भ अटाआे। हार्क आआे विकिमीडिया फाउन्डेशनद्वारा सञ्चालित ले जो तोबो गैर-लाभकारी संस्था सा। २००६ए मध्यल आल ४६ लाखभन्दा पनि अधिक लेखर यालेउ, याज अङ्ग्रेजी पाङल १२ लाखभन्दा पनि अधिक लेखर लेर। हार्क आआे २८६ भन्दा पाङरल ले, जसमध्ये १५ पाङरल ५० हजार भन्दा बढी लेखर लेर। जर्मन पाङए विकिपीडियालाई डीवीडील पनि वितरित जइसिउ ले। विकिपीडियाए संस्थापक जिमी वेल्सए शब्दल आआे विश्वला प्रत्येक व्यक्तिराई लागि, होराइ यामी या पाङल तोबो बहुभाषीय, मुक्त, पारेभन्दा अधिक गुणवत्ता टाआे विश्वकोश जइने सन वितरित जइने तोबो प्रयत्न सा।

कता आआे विकि अभियानलाई कुनै सरकारङाइ सहायता यासिउ ले?[edit]

माले।

कता ङालाई शेषी पाङ विकिपीडियाल कुनै लेख शुरु डोने ङाडे पर्याप्त जानकारी टाने आवश्यक ले?[edit]

अधिकतर मिरलाई आआे तोबो गलत अवधारणा ले कि विकिपीडियाल कुनै लेख सर्ने गेस पर्याप्त जानकारी टाने आवश्यक ले । तर यितानो पटक्कै माङक, विकिपीडियाल कुनै पनि लेख सर्ने वा सम्पादित जइने जे कुनै क्षेत्र विशेषल विशेषज्ञ टाने आवश्यक माले। विकिपीडियाए प्रत्येक लेख लाखौं योगदानकर्ताराई सामूहिक प्रयासए परिणाम सा जे जुन लेखलाई मस्त कम जानकारी याडे शुरु जे जइ पराटी नोलाई कोहि छुट्टो मीए केहि नयाँ सूचना झाडे बढइने ले फेरि छुट्टो कुनै मीए। आआे प्रकार केहि दिनल नो लेखलाई ज्ञानए जिमु जिमु बूँदाराई भरइडे परिपूर्ण पारिसिनेले जोङाई पाठकराई ज्ञानए तिर्खा खेम्ने ले। जितानो प्रकारए जुन प्रयास जे कुनै अन्यएलागि जेजइ नङाई होएमी ज्ञानवर्धन तानेले हितानो किसिमे अन्य मिराई पनि समान प्रयास जइडे अनेक लेखर जइने लेर जोए के सहित अन्य मस्त मीराई ज्ञानवर्धन तानेले। आआे किसिमे जब मस्त मीराई ज्ञानए जिमु जिमु थोपार समर्पित जइर होकाई ज ज्ञानए तोबो यितानो सागर बनिइ जोङाइ हुने समस्त पीढिराई साथै गे पारे ज्ञान रूपी जिज्ञासा शान्त तानेले। मानिचुके कि आछिम कताकाई विकिपीडियाल बिजुलीए बल्बमाथि केवल तोबो पङ्क्तिए लेख सरो, केहि दिन झिन्टाई नोलाई कुनै अन्य इन्जिनियर छात्रए विकिल रङडे केहि अरु पाङर थपिने ले यितानो किसिमे आआे लेखल सूचना बढिछे बाए जोङाई आआे लेख बल्बए विषयल तोबो विशाल जानकारीए स्रोत बनिनेले। अत: कुनै पनि विषयल कम जानकारी ले गार्डे टाछेच्यो, मुक्त मनए विकिपीडियाल लेखए शुरुवात जइचुके।

कता विकिपीडियाल कता विषयल सर्ने टाए होकाई कता विषयल सर्ने माटाए गार्ने कुनै यितानो नियम ले?[edit]

आल कुनै कठोर नियम माले। विकिपीडिया खुला विश्वकोश अटाकाई जोए जो विषयल पनि लेख सरो ढुआे। तर व्यक्तिगत लाभए लागि अतिशयोक्तिपूर्ण पाङए भ्रम परिने टाकाई आल केही नियन्त्रण भने डोसि। जस्तो कि विज्ञापन वा आत्मकथा आल मानइसि। सर्सिउ लेखल स्रोत पनि खुलइने परिइ। तर अरूराई यासरो लेख सारिडे लेख तयार जइने माटाए।

ङा जइआे लेखलाई मस्तराइ सम्पादन जइर यिताआे कटाने?[edit]

विकिपीडियाए कुनै पनि लेख कुनै तोबो व्यक्तिस सम्बन्धित माटाए, तर आआे अनेक प्रयोगकर्ताराई सहयोगात्मक एवं सामूहिक योगदानए परिणाम टाए। सा, यदि जे जेजइआे लेखल कुनै छुट्टो प्रयोगकर्ताए गलत जानकारी झाआे भने जे नोलाई हटउ जेढुई अथवा प्रबन्धकराई सहायताङाई नो अनावश्यक सामग्रीलाई हटइने लाइयो जेढुई। जे कुनै प्रयोगकर्तास होए अजोडिऊ तथ्यए विषयल नो लेखए वार्तापृष्ठल चर्चा पनि डोआे जेढुई जोल अन्य प्रबन्धक एवं प्रयोगकर्तागणए पनि आफ्नो प्रतिक्रिया याैर होकाई बहुमतए आधारल यदि तथ्य सही लागिकन नइसी पनि हटइसि। विकिल कुनै पनि तथ्य यानेए साथल सम्पादकलाई नोए सन्दर्भ पनि याने परिई अन्यथा नो जानकारीलाई अविश्वसनीय मानिसि जबसम्म कि नो तथ्य जन साधारणलाई ज्ञात अमालिकन, जस्तै सूर्य पूर्वल हुई आआे पाङ पार सनर अत: आआेए लागि सन्दर्भ याने कुनै आवश्यकता माले। विकिपीडियाल सन्दर्भराइ विश्वसनीयताए रोटो पनि आफुइमीनीतित तार।

विकिपीडियाल कटाकाई योगदान डोअ ढुआे[edit]

कुनै पनि व्यक्तिए आफ्नो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जातीयता, व्यावसायिक वा राजनीतिक पृष्ठभूमि वा हितरलाई ध्यान मायाैडे ज्ञानलाई भाडे ज्ञानए प्रसार डोने ढुआे, अथवा आआे परियोजनालाई आफूइमी योगदान याैआे ढुआे। जोए आफ्नो ज्ञानलाई विकिपीडिया मार्फत सुरक्षित नइआे ढुआे एवं नोलाई जनसमूहसम्म केडे पारलाई लाभान्वित जइने इच्छुक ले, आआे परियोजनालाई आफुइ योगदान याैअ ढुआे। चाहे कुनै कलेजला विद्यार्थी, इञ्जीनियर, डाक्टर, पत्रकार, कृषक, व्यवसायी इत्यादि पारेज विकिपीडियाए परियोजनारलाई आफ्नो योगदान याडे ज्ञानए प्रसार जइआे ढुर।

कता विकिपीडिया अन्य पाङरल पनि उपलब्ध ले?[edit]

मनि। विकिपीडिया विश्वला २८५ भन्दा मस्त पाङरल उपलब्ध ले। तर कुनै पाङल मस्त लेखर लेर भने कुनै पाङल कम लेखर लेर। अजेल अङ्ग्रेजी पाङल पारे भन्द मस्त ४५,८२,००० लेखर लेर। नइजइडे ज शेषी पाङल 136,795 लेखर लेर। आआे नेपालल प्रयोग टाने नेवारी, भोजपुरी, पाली सन संस्कृत, मैथली, डोटेली पाङल पनि उपलब्ध ले। नइजइडे गुरुङ, थारू, अवधी, लिम्बू, शेर्पा, शेषी खाम लगायतला पाङरल पनि विकिपीडिया पेजर बनिने प्रक्रियाल लेर।

ङा अंग्रेजी पाङ चाआेस ङासने ङालाई शेषी पाङ विकिपीडियाए आवश्यकता माले भने ङा शेषी पाङ विकिपीडियाल कताने योगदान डोने[edit]

मनि, जे अङ्ग्रेजील दक्ष जेले आआे मस्त प्रशंसनीय पाङ सा तर आआे जे मातृ पाङलाई त्याग जइने कारण ताबनिच्यो। जे अङ्ग्रेजील उपलब्ध सूचनार एकत्रित जइडे नो पार आफ्नो मातृ पाङल याआे जेढुई जोङाइ नो मीरलाई मस्त ज सहायता तानेले जोए अङ्ग्रेजी पाङ मासनो अथवा जोए लेखर आफ्नो मातृ पाङल परिने रुचि नइर। यितानो मस्त नेपाली लेर जो अङ्ग्रेजी मासनर तर शेषी पाङल दक्ष लेर। अङ्ग्रेजील दक्ष टाने अथवा माटाने कारणए कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो मातृ पाङल ज्ञान भाने सन बइने रोकिउ माढुर। शेषी पाङ तीन लाख नेपालीराई मातृपाङ याज टाए अत: आआेए वर्चस्व जइडे नइने दायित्त्व गे पारेमी सा होकाई शेषी पाङ विकिपीडिया ज्ञानलाई बचइडे नइने सन आआेए प्रसार डोन्याए लागि सर्वोत्तम पो सा। गे पारे आल योगदान कताने माडोने खाली आआे कारणए कि गे अङ्ग्रेजील प्रवीण गेले अथवा गेलाई आफ्नो मातृ पाङ पाङने सम सर्ने अल्छी लागिई वा लाज लागिई। यदि जेलाई नितानो अटाकन भने नोलाई हटइने सर्वोत्तम उपाय पनि विकिपीडिया सा कताने गार्काई विकिपीडियाल जेमी योगदानए साथल शेषी पाङ एवं ज्ञान न्हेबोलो ज प्रसार टाए। शेषी पाङए जति प्रसार टाए नाधारा जेलाई शेषी पाङला गार्ने गर्व सन अनुभव टानेले, अत: जब गे गेमी नइरलाई परिवारला सदस्यराईस निःसंकोच शेषी पाङल गेपाङए भने शेषी पाङ विकिपीडियाल शेषीपाङे योगदान डोने संकोच कटाने?

ङा शेषी विकिपीडियाल योगदान डोने ङापान्जे तर ङालाई कम्प्यूटरल देवनागरी सर्ने माहुई, कता जइने?[edit]

शेषी पाघ विकिपीडियाल देवनागरी सर्ने अति सजिलो ले नेपाली विकिल आआेए लागि ट्रान्सलिटरेशन उपकरण उपलब्ध ले। जोए सहायताङाई जे सजिलैस नेपाली सरो जेढुई याज केहि अभ्यासए आवश्यकता ले। जेलाई आल थिचिडे मस्त पाङए थाहा तानेले । टाइप सिउसिने लागि प्रयोग पोल अभ्यास डोचुके नल टाइप जइकाई कताज माबले, अरु लेखर बलेर कि गार्ने शंका अलिकन प्रयोग पोल अभ्यास, प्रयोग आदि डोचुके, तखेब न्हेखेब अभ्यास डोकन सिउसिसी।

ङा विकिपीडियाल लेख कटाने ङासर,ङा आलाई कता लाभ ङाडइडा?[edit]

विकिपीडियाल स्वयंसेवी ढंगङाई सर्ने टाए, आल सर्सिउ लेखए पारिश्रमिक माडइसी तर जे आफूसन टाआे ज्ञान अरू पारस भाआे भने जेढुए। आल लेख सर्ने सन सम्पादन जइने जइकाई तोबोडे जेमी आफ्नो सर्ने सीप बढिइ भने छुट्टोतर्फ जे अरूलाई पनि सहयोग जइडे जेनई। आआे पाङल पर्याप्त सन्दर्भ सामग्री अटाकन भने जेमी पाङ समृद्ध तानेले जोए कारण जे आफुज पनि गर्व डोने जेले। अझ नल जे आफुज सरिक टाकाई झन् घेआे गर्व टाने टाके। विकिपीडियाए लाभ नो ज सा।

नेपालल विकिपीडियाए सुरुवात खर्क अटाआे[edit]

नेपालला केही उत्साही युवाराई सन् २००२ जून ३ तारिखए दिन विकिपीडियाए नेपाली संस्करण सुरू याजइआे। अजेल आआे पाङल जिमु घेआे जइडे 136,795 लेखर लेर। आल लेआे जम्मा नेपाली पेजराई संख्या 2,909,220 लेर। आआे विकील हालसम्मल 2,548,275 प्रयोगकर्ता (Users) दर्ता टाडे लेर जसमध्ये सरदर ५५ जना सकृय लेर। विकिपीडियाल नेपाली बाहेक नेपाल भित्र पाङदिने अरू पाङल पनि पेजर उपलब्ध लेर। जस्तै नेपाल पाङ, भोजपुरी पाङ, पाली पाङ, मैथली, डोटेली। लेखर व्यवस्थित जइने सन नल कुनै विवाद हुके भने समाधान जइने सन अन्य स्रोत सामग्रीराई व्यवस्था जइने लागि विकिमिडिया फाउण्डेसन मीनला संस्था कार्यरत रहिडे ले। नोए नेपाल च्याप्टरए रूपल विकिमिडिया नेपाल मीनला संस्था स्थापना टाडे ले। आआेए विकिमिडिया फाउण्डेसनए प्रतिनिधित्त्व जइडे कुनै पनि लेखल नेपाल सम्बन्धि विवाद अहुकन नोए निवारण जइने समेत कार्य डोनेले। आआे पनि रङचुके

अन्य विकि परियोजनार[edit]

विकिपीडियाल विभिन्न शाखार लेर। जस्तो कि विक्सनरी विक्सनरी, खुला पुस्तक विकीपुस्तक, विकी विश्वविद्यालय(विकीभर्सिटी), विकीसमाचार(खुला समाचार), विकी प्रजाति, कमन्स(कमन मिडियाए भण्डार), कथन(उक्ति संग्रह) आदि। नेपालील अजेल विक्सनरी सन विकीपुस्तक याज संचालनल लेर। यद्यपि बाँकी विषयल।पनि योगदान डोआे ढुसिने अवस्था ले। जे पनि विकिपीडियाल सम्पादक बनिने माङक? बनिने ताकन जेमी जानकारील लेआे सन जेमी रूचिला विषयराई लेख सर्ने वा लेआे लेखलाई सम्पादन डोने निमन्त्रणा ले।

कता विकिल ङा झाआे जानकारी सुरक्षित टाए, विकिल के जोए पनि सम्पादन जइआे ढुआे?[edit]

विकिपीडियाए पारेभन्दा रमाइलो पक्ष हैगार्सिउ ज जोए पनि सम्पादन जइआे ढुसिने सा। तर। आआेलाई पारे लेख बलेनेल प्रयोग जइर गार्ने माले। विकिल सर्सिसिसिउ स्तरीय लेखलाई सुरक्षित अथवा अर्ध सुरक्षित जइआे ढुसी तर आआे सामान्यतया पार लेखरल माजइसि। कुनैपनि लेख स्तरीय टाने लागि सम्बन्धित विषयए मस्तजना मीरङाइ सम्पादन जइसिउ टानेपरिई। जे सरो जानकारी जोए पनि सम्पादन जइआे ढुआे होकाई ज बलेउ सै गार्डे? छेने मापरिई। कुनैपनि लेखलाई खराब इरादा नइडे बङ्गइने, बलेने, तोडमोड जइने अथवा गलत पाङर नइने हरेक गतिविधिए रेकर्ड अर्थात् लग बनिउ टाए। होनोए आधारल बलेसिउ, तोबोतर्फी जइसिसिउ वा भेण्डालिज्म डोदिउ ले भने सिसप अथवा सम्पादकराइ नोलाई उल्टइने वा सही एम याैआे ढुर। नइजइडे स्तरीय लेखरलाई सुरक्षित जइने एन पनि होराई जइआे ढुर।

विकिपीडियाए लाभर[edit]

  • विकिपीडिया तोबो बहुभाषीय प्रकल्प सा, होकाई स्वयंसेवकराई सामूहिक प्रयासङाई निर्मित टाडेले, जो इन्टरनेटल योअ ढुआे होए विकिपीडिया सरो ढुआे होकाई सम्पादन डोआे ढुआे।
  • विकि स्वरूपए कारण लेखराई सूत्ररलाई शब्दरस जोडिने सजिलो टाए, आआेङाई लेखराई बारेल जानकारी याज प्राप्त माटाडे आआेस जोडिसिउ अन्य रोचक जानकारीर पनि डइसिइ, उदाहरणए लागि यदि जे जापानए भूकम्पस जोडसिउ लेख परियाउन जेडोजे भने नोल जोडिसिउ अन्य ज्ञानवर्द्धक पार पनि परिउ जेढुई।
  • इन्टरविकिङाई विभिन्न पाङराई लेखर जोडिसिउ टार। नेपालील काठमाडौं लेखस अन्य ८३ पाङल आआे लेखराई लिङ्कर लेर, जोए अजइकाई गुजरातील सर्सिउ लेख छिट्टै पढिउ ढुसि।
  • विकिपिडीयाल मस्त छिटो समसामयिक विषयराई बारेल लेखराई विकास टाआे ढुआे जोजइडे जापानल भूकम्प बाने सन सुनामी हुआे समाचार केहि मिनटल नै विकिल देखापरिके।
  • गूगल सन अन्य सर्च इञ्जनरङाई खिम्काई विकिपीडियाए लेख परिणामर प्रमुखरूपल सतङसिर। आआेङाई आआे सिद्ध टाए कि नेपाली विकिपीडियाए विकासए इन्टरनेटल नेपालीए प्रयोग जइने मीराई सङ्ख्याल पनि वृद्धि टानेले। मिरलाई नेपाली पाङए प्रयोग जइने, आफ्नो ज्ञान अरुलाई भामे साथल आफ्नो पाङ, जाति, देश, संस्कृतिए निम्ति कतार ङाडोए गार्ने मीराई यालागि विकिपीडिया तोबो गतिलो मञ्च टानेले ।
  • विकिपीडिया तोबो यितानो मञ्च सा जोल कमजोरी सतन्ने अवसर सुलाई ज माले किन भने नो कमजोरीर हटइने पारलाई मौका यासिउले। यदि जे कुनै पाङल कमी जेरङकन, लेख अधूरो रङने जेले, यदि कुनै लेखल भूल जेडइकन भने सुधार जइआे जेढुइ अथवा कुनै विषयल सर्सिउ ज मालिकन भनें पनि जे सरो जेढुई।

खाम पाङ विकिपीडियास संबंधित कुनै प्रकारए सहायता अथवा कुनै समस्या हुकाई ङा कटाङ सम्पर्क छोने?[edit]

जे आङ कुनै पनि प्रश्न नइआे जेढुई अथवा कुनै प्रवन्धकए वार्तालाप पृष्ठल पनि आफ्नो प्रश्न नइआे जेढुई