Jump to content

Wp/kge/Aksara Dogra

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kge
Wp > kge > Aksara Dogra

Aksara Dogra joda da salah osai sistem panulisan bujenis abugida sai tipakai untuk nulisko Bahasa Dogri di nagara India.

Cuntuh Tulisan[edit | edit source]

𑠩𑠬𑠤𑠳 𑠢𑠝𑠯𑠊𑠹𑠋 𑠢𑠴𑠪𑠹𑠢𑠬 𑠙𑠳 𑠀𑠜𑠭𑠊𑠬𑠤𑠳𑠷 𑠛𑠳 𑠠𑠭𑠧𑠳 𑠏 𑠑𑠝𑠢𑠴 𑠚𑠢𑠬𑠷 𑠩𑠯𑠙𑠴𑠷𑠙𑠤 𑠙𑠳 𑠠𑠤𑠵𑠠𑠤 𑠝। 𑠄'𑠝𑠳𑠷𑠌𑠮 𑠠𑠯𑠛𑠹𑠜𑠭 𑠙𑠳 𑠑𑠢𑠮𑠤𑠴 𑠛𑠮 𑠛𑠳𑠝 𑠚𑠹𑠪𑠵𑠃 𑠇 𑠙𑠳 𑠄'𑠝𑠳𑠷𑠌𑠮 𑠁𑠞𑠰𑠷-𑠠𑠭𑠏𑠹𑠏𑠳𑠷 𑠡𑠬𑠃𑠏𑠬𑠤𑠳 𑠛𑠳 𑠡𑠬𑠦𑠴 𑠊𑠝𑠹𑠝𑠴 𑠠𑠹𑠣𑠪𑠬𑠤 𑠊𑠤𑠝𑠬 𑠥𑠵𑠫𑠛𑠬 𑠇।

Sārē manukkha maihmā tē adhikārēṁ dē biśē ca janamai thamāṁ sutaintar tē barōbar na. U'nēṁgī buddhi tē jamīrai dī dēn thhōī ai tē u'nēṁgī āpūṁ-biccēṁ bhāīcārē dē bhāvai kannai byahār karanā lōṛadā ai.

[saːɾeː mənʊkːʰə mɛ́ːmaː t̪eː əd̪ɪ̀kaːɾẽː d̪eː bɪʃeː ʧə ʤənəmɛː t̪ʰəmãː sut̪ɛːnt̪əɾ t̪eː bəɾoːbəɾ nə ‖ ʊ́nẽːgiː bʊ́d̪ːɪ t̪eː dʒəmiːɾɛː d̪iː d̪eːn t̪ʰòːiː ɛː t̪eː ʊ́nẽːgiː aːpũːbɪʧːẽː pàːiːʧaːɾeː d̪eː pàːvɛː kənːɛː bjəàːɾ kəɾənaː loːɽəd̪aː ɛː ‖]

Kaunyin jolma tilahirko mardeka rik uwat pi'il rik hak-hak sai goh-goh. Tiyan tiunjuk akal pikiran rik hati nurani mari tiyan dapok nyampur rik sai barihna dilom semangat bukolpah.