Jump to content

Wp/kck/MaZulu

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > MaZulu

Banhu beMaZulu (MaZulu), bapasi kwegubungano yeludzi gwe Bhantu muhango yeku Africa Burwa. Banhu beMaZulu ndibo banjinji kupinda bamwe kunjudzi dzose ndezwitjaba zwimu hango yeAfrica Burwa, kokumbuligwa kuti kunhabanhu bangabe mamiliyoni ali10 kunda kuna12 banogala kwazo mudunhu lakwaZulu-Natal.

MaZulu akabva muzwitjaba zwemaNguni bakabelibanhu bakabenda nda pasi kwegubungano leBantu. Kwakati njudzi dzihangana dzibhatana, butungamili gwaTjaka gwakathama tjitjaba tjeMaZulu tjikabhudilila nentha yezila dzakatambunhuka dzengwa ayedzihingisa. Banhu beMaZulu banomilidza kwazo mizano yabo inonga nzano weMizi kene nzano weRidi kakale ndekumwe kunjinji kwabanothama behingisa ndalama. Bumihha ndeluzibo kwehinga ndendalama kodusa patjena banhu beMaZulu kakale ndalama inohingisiwa sendebo yolezwana. Banhu betjilume ndebakadzi banamihingo yakasiyana mutjitjaba kudze bahinge bakabhatana. Nhasi bunji gwebanhu beMaZulu banogala bhgwe kwazo mubuKristu, koga bakatjibumba nkolo yabo inondidzana ndezila yogalabhgwe kwemilentje ndezila yeMaZulu.