Wp/gil/Te Doctrine ao Covenants

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gil
Wp > gil > Te Doctrine ao Covenants

Te Doctrine ao Covenants bon te boki ibukin kaotioti ni kaineti ma Kaokan ana euangkerio Iesu Kristo, ae a anganaki burabeti n taai aikai ni moa mairoun Wp/gil/Iotebwa Timiti.


22 Imwiin taian koaua aika bati aika tia ni kaotaki ibukin te Tia Kamaiu, e anga te kakoaua aei, ao n te kabanea: Bwa te Tia Kamaiu e maiu!. 23 Bwa te burabeti e nooria n angaatain te Atua ao n ongo te bwanaa ni kaota te rekooti bwa Ngaia ana Rikitemanna te Tama— 24 Bwa Mairouna,ao n rinanona, ao n nako mairouna, aonaaba ni kabane a karaoaki, ao kaaina akana iaona bon natin te Atua aika mwaane ao aine. Doctrine ao Covenants76:22–24