Wp/gil/Iotebwa Timiti

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gil
Wp > gil > Iotebwa Timiti
Iotebwa Timiti


E maeka Iotebwa Timiti n te United States, are bon tao ti ngaia te aba ae kukurei n inaomataia aaro n te tai anne. Bon te tai ae korakora iai ingaingan te nano n aaro iaon te United States mainiku. A rangi n taua te aro kaain ana utu ma nanoia ni koaua ao a ukoukora te koaua n taainako. Ma a mwaiti minita ake a taku bwa iai irouia te euangkerio ae koaua. E tangiria Iotebwa “ni kan ataia bwa te Ekaretia raa ae eti,” [1]. E reireiaki n te Baibara bwa iai “ti temanna te Uea, ti teuana te onimaki, ao ti teuana te bwabetito” [2]. E iri taromauri n te ekaretia aika a kakaokoro Iotebwa, ma e bon teimatoa te mangaongao irouna bwa te ekaretia raa ae e riai ni kaainna. Imwiina ao e koroboki:

“E korakora te aki ota ao te kauntaeka ibuakoia kaain aaro nako ni Kiritian, n te aro are e aki kona te aomata ae ataei n ai arou . . . n aki kona n anga au reke raoi bwa antai ae eti ao antai ae kaairua. . . . Ribuakon te bobuaka aei n taeka ao ni minon iango nako, I a aki toki n taekinna i bon irou: Tera ae riai ni karaoaki? Antai ae eti man bootaki aikai; ke, a bane ni bure? Ngkana iai teuana mairouia ae eti, ao te aro raa, ao N na kanga n ataia?” (Joseph Smith—History 1:8, 10). Ngke e ukoukora te koaua Iotebwa ibuakon onimaki aika a kakaokoro aikai, e rairaki nakon te Baibara ibukin kairana. E wareka ae kangai, “Ngkana akea ana rabakau temanna i buakomi, ao e na butiia te Atua, ae tituaraoi n anganganiia aomata ni kabane, n aki ngurengureakiniia ao e na bon anganaki” (Iakobo 1:5). Ao ibukin te kibu aei, e iangoia Iotebwa bwa e na bubutia te Atua bwa tera ae e riai ni karaoia. N tain te tiburing (spring) n 1820 e nako n te buakonikai ae kaan nakoina ao e katorobubua ma n tataro. E kabwarabwaara te bwai are e riki nakoina:

I nora te ota ae kanga te boua i aon raoi atu ae e raka raneaneana nakon taai, ae ruorikaaki ni karokoa e roko i aou. . . . I nanon tikun te ota i aou I noriia aomata aika uoman ao raneaneaia ao mimitongiia akea kabotauaia. Ao a tei n taarere waeia i aou. E taetae temanna mai buakoia ni wetea arau ao e taku ngke e kotea are temanna “Natiu ae tangiraki Teuaei, ongo Irouna!” (tara Joseph Smith—History 1:16–17).

N te mii ni burabeti aei ao a kaoti nakon Iotebwa Timiti, te Atua te Tama ao Natina, ae Iesu Kristo. E tuanga Iotebwa te Tia Kamaiu bwa e na aki kaaina te ekaretia teuana, bwa a “bane ni kaairua” ao “aia reirei ni kabane a bure ma ni buakaka.” E taku, “A kaaniai n riaia, ma a raroa nako nanoia mai irou, a reireiakin aia reirei ao aia tua nako aomata, iai irouia te aeka ni maiu ae raoiroi, ma a kakewea mwaakana” (tara Joseph Smith—History 1:19). E ngae n anne ma a mwaiti aomata aika a raoiroi ake a kakoaua Kristo ao a kataia ni karekea otaia iai ma n reireiia Ana euangkerio, e aki reke irouia bwaninin te koaua ke te kariaiakaki n te nakoanibonga ni bwabetito ao ni karaoi otenanti ake tabeua. A tia n rin inanon aron kitanan te koaua bwa a tia rooro n tatabeua nako ni kairoroaki n te waaki are e a tia ni waakinaki mai i mwaaina, ni ikotaki ma bitakin taian reirei ao otenanti n ai aron te bwabetito. N aron are e a tia te Atua ni karaoia ma Atam, Noa, Aberaam, Mote, ao burabeti riki tabeman, E wetea Iotebwa Timiti bwa e na riki bwa te burabeti are e na kaokaki nakoina bwaninin te euangkerio nakon te aonaaba. Imwiin kaotin te Tama ao te Nati, iai taan uarongorongo, ke anera mai i karawa, aika a kanakoaki nakon Iotebwa Timiti ao raona are Oliver Cowdery. E kaoti Ioane te Tia Bwabetito ao e angan Iotebwa Timiti ao Oliver Cowdery te Nakoanibonga ae te Aaron, are e rin iai te kariaiakaki ni karaoan otenanti ibukin te bwabetito. A kaoti Betero, Iakobo, ao Ioane (teniman ake ana Abotoro Kristo ngkoa) ma n anga te Nakoanibonga ae te Merekitereka nakoia Iotebwa Timiti ao Wp/gil/Oliver Cowdery, ma ni kaoka te kariaiakaki are anganaki ngkoa Ana Abotoro Iesu Kristo. Man te kariaiakaki n te nakoanibonga aei, ao e tuangaki Iotebwa Timiti bwa e na manga katea Ana Ekaretia Iesu Kristo iaon te aonaaba. Rinanona, ao Iesu Kristo E rineia tengaun ma uoman Abotoro. E taraaki te tai ae ti maeka iai ngkai inanona irouia burabeti n te Baibara bwa boong aika kaitira, ke koron boongin bwaninin taai. Bon te tai imwaain raoi Kauaokin Iesu Kristo. Bon kabanean koron boong. Aio bukina are e aranaki iai te Ekaretia bwa Wp/gil/Ana Ekaretia Iesu Kristo ibukiia Aika Itiaki ni Bong Aika Kaitira.

Te burabeti ae maiu ngkai e kaira te Ekaretia ni boong aikai. Te burabeti aei, bon te Beretitenti n Wp/gil/Ana Ekaretia Iesu Kristo ibukiia Aika Itiaki ni Bong Aika Kaitira, e kariaiakaki bwa e na onea mwiin Iotebwa Timiti. Ngaia ao Abotoro ngkai a katanea mwiin te kariaiakaki nakon Iesu Kristo n te tiein ae aki uruaki rinanon Iotebwa Timiti.

  1. (Joseph Smith—History 1:18)
  2. (I-Ebeto 4:5)