Wp/gil/Ana Boki Moomon

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gil
Wp > gil > Ana Boki Moomon
Ana Boki Moomon

E kairaki Iotebwa Timiti iroun te tia uarongorongo mai i karawa ae arana Moronaai nakon te katabuki are a mena iai taian bwaatua koora ike a karabaaki iai inanon bubua n ririki aika mwaiti. Iai inanon bwaatua koora aikai aia koroboki burabeti ake a kaota taekan aron ana mwakuri te Atua ma kaain Amerika ngkoa. E rairi kanoan bwaatua koora aikai Iotebwa Timiti man mwaakan te Atua. A ataa ana mwakuri te Tia Kamaiu burabeti n Ana Boki Moomon ao a reireiakina Ana euangkerio. E kakoaua Ana Boki Moomon bwa te Atua E kairiia ni mwaakan te Tamnei aomata ao E weteiia nakon Ana mwakuri ae tabu inanon te roro aei, ai uana naba ma te roro ngkoa (tara D&C 20:11). N te aro bwa e na ataaki bwa e koaua Ana Boki Moomon, e riai te aomata ni warekia, n iangoia raoi, ao n tataro ibukina. Te tia kakaea te koaua ae kokoaua e na namakina Ana Boki Moomon n te tai ae waetata bwa bon ana taeka te Atua.

E riai ibukin te aomata are e kan rairaki ni koaua bwa e na warekia, e na iangoa raoi, ao e na tataro ibukin Ana Boki Moomon. Naake a moana aia wareware n Ana Boki Moomon n te moan tai a riai n rinanon raoi mwaneka aika kakaawaki nakon ataakina irouia bwa Iotebwa Timiti bon ana burabeti te Atua ao bwa te Ekaretia ae koaua e a tia ni kaokaki nakon te aonaaba.

Ana Boki Moomon ao te Baibara a Boutokaia i bon Irouia[edit | edit source]

Aia kakoaua aomata ibukin te Baibara a rangi ni kakaokoro. A kakoauaa tabeman bwa e bon rangi ni kororaoi te Baibara, n akea te kaairua, ao anne ae ti kainnanoia bwa ti na kamaiuaki. Tabeman a taku bwa te Baibara bon te boki ibukin te wareware ae e bon riai kamatebwaiana, ma a kakewea n ae bon te bwai ni kakoaua ibukin aron maiun Kristo n Atua ao kakai ke kaotioti aika nako mairoun te Atua. Tabeman a rineia bwa a na aki tabe ma te Baibara ke n reke aia tai ni warekia. Aomata Aika Itiaki a “kakoaua bwa te Baibara bon Ana taeka te Atua ngkana e eti rairana” (Taekan te Onimaki 1:8). Ana Boki Moomon ao te Baibara aki kauntaba i bon irouia, Ana Boki Moomon e boutokaira, e kaungaira bwa ti na warekia, ao e kakoauaa ana rongorongo. Ko riai ni kabongana Ana Boki Moomon ao te Baibara bwa a boutokaia i bon irouia. Ana Boki Moomon e taekin berita aika tabu ake e karaoi te Atua n taai ake ngkoa ma natina; te Baibara e taekin taekaia burabeti aika kakannato ake a karekei naba berita aika tabu ao onimaki aikai. Ana Boki Moomon e kakoauaa Kristo ao Ana Mwakuri ni Kamaiu, te Baibara e karekei rongorongon bungiakina, Ana mwakuri, matena, Ana Mwakuri ni Kamaiu, ao te Mangauti. N aron, te Baibara ao Ana Boki Moomon a bwanin raoi ao a kamwaiti kanoaia i bon irouia. Te Baibara ae te King James ae boretiaki n te LDS n te Ingiriti ao Ana Boki Moomon iai kibuia aika a boraoi aika a kona n taraaki bwa bwaai n ibuobuoki ibukin te reirei are e karaoa ana kai Iuta (n te Baibara) ao ana kai Iotebwa (n Ana Boki Moomon) karikia n ti teuana inanon baira (tara Etekiera 37:15–17; tara naba 1 Nibwaai 13:34–41; 2 Nibwaai 3:12; 29:8). Ko na moanibwaia mwakoron taeka n Ana Boki Moomon ngkana ko anga reirei, ma kaotia naba bwa e kanga Ana Boki Moomon ao te Baibara n reireiakin moan tuua n te euangkerio aika ti te arona. Kabongana Ana Boki Moomon ni kakoaua ao ni kabwarabwarai mwakoron taeka n te Baibara. N aron te katooto, e taekinaki n te Nu Tetemanti bwa e bwabetitoaki Kristo ni “kakoroa bukin te raoiroi ni kabane” (Mataio 3:14–15). E kabwarabwaraaki n Ana Boki Moomon bwa tera nanon kakoroan bukin te raoiroi ni kabane (tara 2 Nibwaai 31:5–9). Ngkana ko kabongana Ana Boki Moomon ao te Baibara bwa raon booki ni koroboki aika tabu, a na tokanikai iaon te kauntaeka ma ni kaeti reirei aika kaairua (tara 2 Nibwaai 3:12). E reireinira te Baibara bwaai aikai ibukin tuan te kakoaua: “A na kamatoaki taeka ni kabane ni wiia taan kaotioti aika uoman ke teniman” (2 I-Korinto 13:1). A boraoi ma te tua aei, booki aika uoua aika Ana Boki Moomon ao te Baibara ni kakoaua ibukin Iesu Kristo.

E Katikiia Aomata Ana Boki Moomon ni Kaniia Riki nakon te Atua[edit | edit source]

Ni kaineti ma Ana Boki Moomon, e taku te Burabeti ae Iotebwa Timiti bwa “e kona ni kaan riki te aomata nakon te Atua man maiuakinan ana tua nako, nakon booki riki tabeua” (kabwarabwaraan Ana Boki Moomon). Ana Boki Moomon bon te bwai are e kairiira nakon te koaua ao te kaotioti. Kabongaana Ana Boki Moomon ni buokiia aomata ni kona ni karekea te namakin n tamnei, ai moara riki te kakoaua mairoun te Tamnei ae Raoiroi bwa e koaua te boki. Man kaoaia aomata n taainako bwa a na maiuakin moan tuua ake a kona ni kuneaki inanon Ana Boki Moomon, ko buokiia iai ni karikirakea onimakinan Iesu Kristo ao ni katikiia ni kaaniia riki te Atua. E katanoata Beretitenti Gordon B. Hinckley bwa: “Te koraki ake a tia ni wareka [Ana Boki Moomon] a tataro bwa, a kaubwai ke a kainnano, a wanawana ke aki wanawana, a tia ni rikirake iaan mwaakana. . . . N akea te nanououa ao I berita nakoim bwa ngkana ko berita ma te tataro mwaaka ni wareka Ana Boki Moomon, n aki tabe bwa mwaitira te tai are ko a tia ni warekia iai, e na roko nako nanom . . . Tamnein te Atua. E na roko te kaeka ae ko kakorakoraaki nako iai bwa ko na ongeaba nakon ana tua nako, ao e na reke te koaua ae korakora riki ibukin aron koauan raoi Natin te Atua” (“The Power of the Book of Mormon,” Ensign, Tuun 1988, 6).