Wp/dng/Җунгуй

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dng
Wp > dng > Җунгуй
Җунхуа Жынмин Гунхәгуй
гуйчи гуйхуэй
зыжан дылы
(шыҗы гуанщя чү)
шудў Быйҗин
зуэйда чыншы Шонхэ
мянҗы
  • гуйтў мянҗы :9,634,057 пинфон гунлы
  • шуэййү лү:2.8%
жынмин шынхуә
гуанфон йүян пўтунхуа (Ханйү)
жынку
җынҗы вынхуа
гуйҗя линдо жын:
җинҗы шылы
хуәбы данвый Жынминбы
гуйҗя зылё
гуйҗя щёнҗын Ванлы Чончын
гуйҗя дэма CHN
гуйҗы йүмин суәще .cn
гуйҗы дянхуа чүхо +86

Җунхуа Жынмин Гунхуәгуй, тунчын Җунгуй, сы йигә выййү Дун-яди шәхуэйҗўйи гуйҗя, шуду зэ Быйҗинни. 1949 нян Җунгуй Гунцандон дайинли ныйҗанҗун, ба Җунгуй Гуйминдон җыҗынди Җунхуа Мингуй җынфў зэ җунгуй далуди тунҗы җесули,зэ тунйиняндн 10 йүәди цу1 зэ быйҗин җянлили Җунхуа Жынмин Гунхуәгуй җун-ён жынмин җынфў. Җунхуа Жынмин Гунхәгуй шыщин жынмин дэбё дахуэй җыду,йиҗи Җунгуй Гунчандон линдоди дуә дон хуәзуә хуә җынҗы щешон җыду. Җунхуа Жынмин Гунхәгуй җынфўсы җун-ён җынфў хуә дифон җынфўди зунчын, гәҗы дыфон җынфў җешу җун-ён җынфўди тунйи линдо. гынҗү «йи гуй лён җы» җынцый, Щёнгон,Ңомын хуэйгуййиху болю зыбынҗўйй җыду, эр Җунгуй ныйди зый шыщин Җунгуй тыйсыйди шәхуэй җўйи җыдў. Чүангуй жынмин дэбё дахуэй шучүан Щёнгон, Ңомын тыйбе щинҗынчү шыщин году зыҗы, тыйчү щинҗын җонгуан йу гуйвўйүан жынмин. җунхуа жынмин гунхәгуй лўды зун мянҗы йуэ 960 ван пинфон гунлы, йы җысуан фонфа бутун, кәйы шы шыҗе лўды зун мянҗы ды сан хуәҗә ды сы да ди гуйҗя. җунгуй шын җы щинҗын чүхуа вый 4 гә җыщяшы,23 гә шын, 5 гә зыҗычү хә 2 гә тәбе щинҗынчү, чиҗун щы цон зыҗычү ди цон нан дычү, сан шашы ди буфын нанша до җё хә тэван дычү вый шыҗы хуә ющё гуанщя. җунгуй дыйү гуонкуә, ю шанды, гойүан, чюлин, пынды, пинйүан хә шамо дын гә лый дыщин, дышы щыго дун ды, чын сан җы җеты фынбу. фа йүан зы чинзон гойүан ди лён тё хәлю——чонҗён, хуонхә фынбе вый шыҗе ды сан чон, ды лю чон хәлю. җунгуй линхэ йу бохэ (ныйхэ) хә хуонхэ, дунхэ, нанхэ сан да бян хэ зўчын, дунбу хә нанбу далў хэ'анщян җон 1.8 ванчян мы. ный huǎ хә бян хэ ди шуэййү мянҗы йуэ 470 ван пинфон чян мы, хэйү фынбу ю дащё дойү 7600 гә. җунхуа жынмин гунхәгуй жынку йуэ 13.7 йы жын, йуэ җан чүанчю жынку ди 1/5, шы шыҗе шон жынку зуэйдуә ди гуйҗя. җунгуй туншы шы дуә минзў гуйҗя, гуанфон чын гуню 56 гә минзў шы җү, хә чын вый җунхуа минзў, чиҗун ханзў вый җўты, җан 91.51%. зэ минзў җынцә фонмян, җянчы минзў пиндын, дуэй шошў минзў зә ю тәшў җогў. җунхуа жынмин гунхәгуй мыйю минчүә гуэйдин гуйҗя йүян, дан йы ханйү пўтунхуа хә гуэйфан ханзы вый гуйҗя тунйун йүян вынзы, гә дыфон бин шә ю минзў ди гуанфон йүян вынзы. Zхунгуй шәхуэй дуэйдэ йымин гуаннян пўбян быҗё бошу, йымин җан зун жынку былы бу до 1%, йин'эр бу бый шы вый йымин гуйҗя. җунхуа жынмин гунхәгуй җинҗы зы 1979 нян гэгә кэфон йылэ куэсў фаҗан, җўҗян чынвый йигә гунйәхуа гуйҗя, мўчян шы шыҗе шон җинҗы зынҗон зуэй куэ ди җинҗы ты җы йы, шы шыҗе ды эр да җинҗы ты, ды йы да гунйәгуй, ды йы да нунйә гуй, ды эр да фувў йә гуй, ды йы да җызо йә гуй, ды йы да хуәвў мойы гуй, ды сан да фувў мойы гуй, ды йы да щыйин вэзы гуй, ды сан да дуэйвэ тузы гуй, йуню зуэйдуә ди вэхуэй чўбый хә шыҗе ды вў да гуанфон хуонҗин чўбый, җынфў йүсуан җү шыҗе ды эр. җунхуа жынмин гунхәгуй йуню җундуә ди шыҗе вынхуа йү зыжан йычан, шы 2014 нян шыҗе ды сан да лүйу мўды ды гуй хә шыҗе ды йы да чўҗин кә йүан гуй.1971 нян, җунхуа жынмин гунхәгуй чүдэ җунхуа минuо зэ лянхәгуй ди `җунгуй'щыцы, чынвый лянхәгуй анлыхуэй чонжын лышы гуй. мўчян, җунгуй далў шы җундуә җыншы хә фый җыншы ди дуәбян гуйҗы зўҗы ди чынйүан, бокуә шыҗе мойы зўҗы, йатэҗинхә зўҗы, җин җуан вў гуй, шонхэ хәзуә зўҗы, мынҗунйин мян чүйү хәзуә лунтан хә 20 гуй җытуан дын, бый шы вый чянзэ чоҗы дагуй җы йы. җунхуа жынмин гунхәгуй зы 1986 нян шыщин җю нян йывў җёйү, җёйү җедуан фын йу'эрйүан, щёщүә, чўҗун, гоҗун хә дащүә. мўчян җунгуй дащүәшын шўлён шыҗе ды йы, буфын җунгуй гощё зэ хэвэ йә щёню йыдин шынйү. җунхуа жынмин гунхәгуй кәҗы шуэйпин җиннян юли чонзў җинбу, янҗю кэфа җинфый тужў зун лён мўчян вый җү шыҗе ды эр, зэ хонтян, готе, хә җышў, чоҗы җысуанҗы дын линйү чўйү шыҗе линщян шуэйпин. җунхуа жынмин гунхәгуй гуйфон йүсуан шыҗе пэмин ды эр, йуню жыншў зуэйдуә ди җынгуэйҗүн, йу җунйон җүншы выййүанхуэй җыхуэй, җунйон җүнвый җўщы шы җунхуа жынмин гунхәгуй вўҗуон лылён ди зуэйго туншуэ. җунхуа жынмин гунхәгуй шы шыҗе гунжын ди йун хә гуй, йуню җанlüә хәвўчи җуҗы ту сун хә эр цы хә даҗы нынлы, лў җы җундуан фан тан до додан хә фан выйщин зуәҗан нынлы, хонкунмўҗян хә фан хонмў зуәҗан нынлы. җунгуй җынзэ җинщин дуә щинхо ды вў дэ җандуҗы ди янҗы гунзуә, бин йы кэшы җин хон гочо йинсў фыйщинчи шыян хә ды лю дэ җандуҗы ди йү ян.

Минчын[edit | edit source]

Лышы[edit | edit source]

Дылы[edit | edit source]

Гуйҗы щиншы[edit | edit source]

Вэҗё[edit | edit source]

Җинҗы[edit | edit source]

Жынку[edit | edit source]

Вынхуа[edit | edit source]

Шәхуэй[edit | edit source]

Хуанҗин[edit | edit source]

Тыйү[edit | edit source]

Кәҗы[edit | edit source]

Цанҗян[edit | edit source]

Цанко вынщян[edit | edit source]

Вэбу лянҗе[edit | edit source]