Jump to content

Wp/dga/A Yeezu Kirista Yelnoore A Mario Soŋ Naŋ Sɛge

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dga
Wp > dga > A Yeezu Kirista Yelnoore A Mario Soŋ Naŋ Sɛge

Yɛ e ka te kanne a Naaŋmene Yelbiri

Yenti.Yeezu, a Mɛzaaya sããkommine dɔge-tu-taa yoe la ama; O da waa la Davil bie, ka Davil meŋ waa Aboraham bie.

Ayi. Aboraham dɔge la Aziki, ka Aziki dɔge Gyekɔb, ka Gyekɔb dɔge Gyuda ane o yɔɔmine.

Ata. Ka Gyuda de Taama a dɔge Pɛrɛze ane Zɛra, ka Pɛrɛze dɔge Hɛzeron, ka Hɛzeron dɔge Aram,

Anaahi. ka Aram dɔge Aminadab, ka Aminadab dɔge Nasɔn, ka Nasɔn dɔge Salmɔn.

Anu.  Ka Salmɔn de Urahabu a dɔge Boaze, ka Boaze de Urut a dɔge Obɛdi, ka Obɛdi dɔge Gyesi,

Ayobe. ka Gyesi dɔge Naa Davil. Ka Davil de Yuriya pɔge a dɔge Solomɔn,

Ayopuun. ka Solomɔn dɔge Urehoboam, ka Urehoboam dɔge Abigya, ka Abigya dɔge Asafu,

Anie. ka Asafu dɔge Gyɛhosafa, ka Gyɛhosafa dɔge Gyoram, ka Gyoram dɔge Uzaaya,

Awie. ka Uzaaya dɔge Gyotam, ka Gyotam dɔge Ahazi, ka Ahazi dɔge Hɛzɛkaya,

Pia. ka Hɛzɛkaya dɔge Manaasɛ, ka Manaasɛ dɔge Emɔse, ka Emɔse dɔge Gyozaaya,.

Pieninyani.  ka Gyozaaya dɔge Gyɛkoniya ane o yɔɔmine, a saŋ na ba naŋ nyɔge ba fere gaa ne Baabilɔŋ.

Pie nin ayi .A ba Baabilɔŋ nyɔge fere gaabo puoriŋ, Gyɛkoniya dɔge la Salateɛl, ka Salateɛl dɔge Zɛrubabɛl,

Pie naa ta. ka Zɛrubabɛl dɔge Abide, ka Abide dɔge Eliyakim, ka Eliyakim dɔge Azɔ

Pienaa anayi. ka Azɔ dɔge Zadɔke, ka Zadɔke dɔge Akim, ka Akim dɔge Eludi,

Pienaanu.  ka Eludi dɔge Eliyaza, ka Eliyaza dɔge Maatan, ka Maatan dɔge Gyekɔb,

Pienaayube. ka Gyekɔb dɔge Yuzɛb, a Mareya serɛ. A Mareya la dɔge a Yeezu, ba naŋ boɔlɔ a Mɛzaaya.

Pienaayopoy. Azuiŋ a sããkommine dɔge-tu-taa a piili Aboraham te tɔ Davil da e la pie ne anaare, a yi Davil te ta saŋ na ba naŋ da nyɔge ba fere gaa ne Baabilɔŋ teŋɛ da waa la sããkommine dɔge-tu-taa pie ne anaare. A pãã la yi ba Baabilɔŋ nyɔge fere gaabo puoriŋ a te ta a Mɛzaaya dɔgebo saŋ, da waa la sããkommine dɔge-tu-taa pie ne anaare.

pienanie. Ŋaa la ka Yeezu, a Mɛzaaya dɔgebo da tu. A saŋ na O ma Mareya ne Yuzɛb naŋ da eŋ noɔre ka ba na kuli la taa, ba da naŋ ba laŋ kpɛ sɛre kyɛ ka a Vooroŋ Soŋ siŋi Mareya ka o taa poɔ.

Pienaawayi. A o serɛ Yuzɛb naŋ da waa nemmeŋɛ zuiŋ, o da ba boɔrɔ ka o eŋ o vi noba poɔ. Lɛ la ka o da nare ka o sɔgle bare o.

Lijari.  Kyɛ o naŋ da wa nare a yɛlɛ ama biŋ baare la ka a Daana maleke da wa o zie zannoo poɔ, a wa yeli ko o, “Yuzɛb, Davil bie, ta zoro dabeɛ̃ ka fo de a Mareya ka o waa fo pɔge, bonso, a poɔ o naŋ taa yi la a Vooroŋ Soŋ zie.

Lijan yan. O na dɔge la bidɔɔ ka fo pore O yuori ka Yeezu, bonso, O na faa la O noba a yi ne ba yelbebe poɔ.”

Lijanaayi. A yɛlɛ ama zaa da eɛɛ la ka ka a Daana yelbie O naŋ da tu a Ŋmen-yelmanna zie kyɛ yeli, na tu a tuubu: lijanata. “Nyɛ, bitoro na taa la poɔ a dɔge bidɔɔ ka ba pore o yuori Emaawɛl,” a tɛgɛ la, “Naaŋmen be la te zie.”

Lijanaanahi.  A Yuzɛb naŋ da wa iri a o goɔŋ poɔ, o da e la a lɛ a Daana maleke naŋ da yeli ka o e. O da de la a Mareya ka o e o pɔge,

Lijananu.  kyɛ o da ba baŋ o sɛŋ poɔ, kyɛ ka o te dɔge o bidɔɔ dɛndɛŋ; ka o pore O yuori Yeezu. A te daana Naaŋmene yelbiri la a lɛ.

Sommo yizie