Wp/dga/Naaŋmene Yelbiri Gane (Bible)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dga
Wp > dga > Naaŋmene Yelbiri Gane (Bible)

Naaŋmene Yelbiri Game[1]; Naaŋmene yelbiri gane ŋa e la gane na taa a Naaŋmene yelbie poɔ, a wulo a noba lɛ a naŋ seŋ ka ba erɛ bee ta erɛ, o e la gane na taa o nyɔ tuuri yɛlɛ zaa, eebo ane ba eebo zaa be la a gane ŋa poɔ. O naŋ poɔ la ka Neɛ na baŋ a Naaŋmene nyɔɛ o naŋ sa sɛge a a Moosi ka o di KO a noba. O naŋ e la gane ta a bagre Maale yɛlɛ, a Naaŋmene yelbie yeluŋ poɔ.[1] O e gane, ka Neɛ sage de o ne o sɔkyire zaa na nyɛ la a Ŋmene maaloŋ. O de la a gane ŋa KO a teŋɛ zu noba ka kanne a leɛ be eebo kyɛ de a Naaŋmene sori a tuuro garɛ, ne yeldeebo/sagedeebo. Nensaala nyɔvore eŋɛ zuiŋ la ka a yelbiri ŋa gane wa a teŋɛ zu poɔ.[2][3] A Naaŋmene yelbiri gane wa la ka zage a Nensaala yeldeebo ka o du saa.

Naaŋmene Noɔre Yelbie Mine Noba Mine Na Sɛge

Piiluu (Gyɛnɛses) Gane Poɔ

Piiluu 13:2, 5–18

A beri na: A Aboram da waa la bondaana. O da taa la donne, salem-pelaa ane salema. A Lɔt naŋ da tu a Aboram gaa, meŋ da taa la o meŋɛ peere ane nii ane o segre. A zie da ba seŋ bon ka ba zaa na laŋ kpeɛrɛ, bonso, a ba nu boma da waa la yaga, ka ba da kontoɔ̃ laŋ zeŋ a be. Zɔɔre pãã da kpɛ la a Aboram doŋkyeenemɛ ane a Lɔt doŋkyeenemɛ kpakyagaŋ. A saŋ na poɔ, a Keeina ane a Pɛreza noba da kpeɛrɛ la a teŋɛ na poɔ. Lɛ la ka a Aboram da yeli ko a Lɔt, “N sɔrɔ fo la, ta vɛŋ ka zɔɔre be maa ne fo kpakyagaŋ, a be a fo doŋkyeenemɛ ane n doŋkyeenemɛ kpakyagaŋ, bonso, te waa la yideme. A teŋɛ zaa naane ŋa gaŋ a fo niŋeŋ be? Wɛle fo meŋɛ yi n zie. Ka fõõ wa de a gɔɔ seŋ, N na de la a doloŋ seŋ, ka fõõ wa de a doloŋ seŋ N na de la a gɔɔ seŋ.” A Lɔt da kaa gyeerɛɛ la a nyɛ ka a Gyɔɔdan bafoɔle zaa da taa la koɔ̃ a ziiri zaa aŋa a Edin gaaden a Daana naŋ da maale, a waa ŋa a Igyipiti teŋɛ, a Zowa seŋ. A yeli ŋa da eɛɛ la sɛre kyɛ ka a Daana da wa sãã a Sodom ane a Gomora tenne bare. Lɛ la ka a Lɔt da kaa-iri a Gyɔɔdan zigbaŋgbale seŋ zaa, a da gaa a sapare seŋ. Ba pãã da wɛllɛɛ la a bare taa. A Aboram da zeŋ la a Keeina teŋɛ poɔ kyɛ ka a Lɔt da te zeŋ a teŋkponni naŋ da be a Zigbaŋgbale poɔ. O da te ti la o sege peɛle a Sodom teŋɛ noɔreŋ. A Sodom noba da waa la yelfa-errebɛ, a erɛ yelbe-kponni saana a Daana poɔ.[4]

A Lɔt naŋ da wa wɛle o meŋɛ yi a Aboram zie baare, a Daana da yeli ko la a Aboram, “Kaa a zie zaa gaa, a yi be fo naŋ are, sapare nugɔɔ ane sapare nudoloŋ, sapare ane saniŋe. A teŋɛ ŋa zaa fo naŋ kaara la ka N na ko fo ane fo biiri tegitegilɛ. N na e la ka fo biiri waa yaga aŋa a tendaa zaa biiree; ka neɛ wa toɔ̃ sɔre a tendaa zu biiree noɔre lɛ la ka o soba pãã na toɔ̃ sɔre a fo biiri noɔre. Vaa-iri tuuli a teŋɛ nyɛ o wogruŋ ane o yɛloŋ, bonso, N na de o la ko fo.” Lɛ la ka a Aboram da iri te ti o sege peɛle a Mamere teere naŋ be a Hɛberɔn teŋɛ poɔ. O da mɛ la bagmaalkuuri ko a Daana a be.

Matio 7:6, 12–14

A saŋ na: Yeezu da yeli ko la a O potuuribo, “Ta de bonsoŋ eŋ baare, bee a de fo boma naŋ taa yuori lɔɔ eŋ dobaare. A na neɛ a la sãã bare, kyɛ nyɔge fo meŋ tage kyore. Yelzaa poɔ, yɛ maŋ erɛ korɔ yɛ taaba a seŋ lɛ yɛ naŋ boɔrɔ ka ba erɛ korɔ yɛ; bonso, a begɛ ane a Ŋmen-yelmanneba wuluu tɛgɛ la a lɛ.  “Tu a dendɔre na naŋ e fogloo kpɛ, bonso, a dendɔre na naŋ gɛrɛ weɛbo poɔ e la yɛloŋ ka o sori tuubu e mɔlɔ, ka noba yaga tuuro o. Kyɛ a nyɔvore dendɔre waa la fogloo, ka o tuubu waa tuo, ka noba fẽẽ tuuro o.[5]

Sommo Yizie

  1. 1.0 1.1 https://www.biblestudytools.com
  2. https://www.bible.com/en/
  3. https://www.biblegateway.com
  4. https://www.britannica.com/topic/Bible
  5. https://www.faithcomesbyhearing.com/audio-bible-resources/bible-is