Wp/cnr/Resursni centri

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnrWp > cnr > Resursni centri
Jump to navigation Jump to search

Resursni centar je transformisana specijalna škola čiji kadar pruža podršku đeci u redovnim školama - inkluzivno obrazovanje.

Opis[edit]

Resursni centri su specijalne škole orijentisane na podršku inkluzivnom obrazovanju. Podršku inkluzivnom obrazovanju ostvaruju kroz: ranu intervenciju, mobilne aktivnosti, edukaciju, specijalizovana didaktička i nastavna sredstva, asistivne kabinete i dr.

3 resursna centra[edit]

U Crnoj Gori postoje 3 resursna centra.

  • JU Resursni centar za đecu i mlade „Podgorica“ se nalazi u Podgorici i u okviru njega pruža se rana podrška đeci sa tjelesnim, kombinovanim i smetnjama vida, obuka kadra redovnih škola po savremenim programima i pristupima rane intervencije, vrši se priprema, prilagođavanje, izrada, štampanje udžbenika (Brajevo pismo) i drugih nastavnih sredstava i sl.
  • JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje „1.jun“ nalazi se u Podgorici i nudi ranu intervenciju, podršku đeci sa intelektualnim smetnjama i autizmom, pomoć i edukaciju kadru redovnih škola.
  • JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” nalazi se u Kotoru. U ovom Resursnom centru roditelji sa đecom sa smetnjom sluha borave u cilju rane intervencije nakon ugradnje kohlearnog implanta radi rehabilitacije (audiološki i logopedski tretmani, ispitivanje i procjena sluha, indikacije za operativno liječenje). Centar pruža podoršku inkluzivnom obrazovanju krozostvaruju: savjete, instrukcije, demonstriranje metoda i tehnika rada, obuku kadra i dr. Centar vrši i obuku za Znakovni jezik, tumače i sl.

Usluge[edit]

Pri resursnom centru se sprovodi habilitacija, rehabilitacija, rana intervencija, pruža drugim vaspitno-obrazovnim ustanovama savjetodavna i stručna podrška za vaspitanje i obrazovanje đece sa određenom vrstom smetnje u razvoju, izvodi obuka nastavnika iz redovnih škola za rad sa đecom sa posebnim obrazovnim potrebama, upotrebu asistivnih tehnologija, znakovnog jezika, sistema za komunikaciju putem slika, posuđuje se za korišćenje didaktička i nastavna sredstva, oprema, pomagala, asistivna tehnologija.

U sva tri resursna centra uspostavljeni su asistivni kabineti shodno smetnji u razvoju: Komunikološki asistivni kabinet za JU „Resursni centar za sluh i govor“, Kotor; Razvojno-didaktički asistivni kabinet za JU Resursni centar za đecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom „1.jun“, Podgorica; Senzo-motorni asistivni kabinet za JU Resursni centar „Podgorica“ za tjelesne i smetnje vida. Profesionalci će izrađivati specijalizovana didaktička sredstva, nastavni materijal i druga prilagođavanja u odnosu na smetnju u razvoju koji bi nastavnici iz redovnih škola koristili za rad sa đecom s konkretnim smetnjama: intelektualne, tjelesne, slušne, vida, autizam.

U resursnim centrima su uspostavljeni centri ranog razvoja: sprovode se radionice za vaspitače iz vrtića za izradu i primjenu didaktičkog materijala, rad s đecom sa konkretnim smetnjama u razvoju; tematske radionice za roditelje i opštu javnost u vezi sa razvojem đeteta u određenim oblastima: kognicija, govor, fizički razvoj, senzorna stimulacija đeteta bez obzira da li se ili ne tipično razvija.

Izvor[edit]

Inkluzivno obrazovanje