Wn/nan/Tiâu-sián poàn-tó chò-tōa-chúi, N̂g-kang Tōa-pà saⁿ pái sia̍p-hông

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > Tiâu-sián poàn-tó chò-tōa-chúi, N̂g-kang Tōa-pà saⁿ pái sia̍p-hông

【2020 nî 8 goe̍h 7 ji̍t sìn】

Hong-thai Hagupit sī chō-sêng tōa-chúi ê goân-in chi-it.

Chū 7 goe̍h-té khai-sí, Tiâu-sián Poàn-tó tōa-hō͘ tō it-ti̍t lo̍h bô hioh, Lâm-hân kàu-taⁿ siōng bô í-keng ū 16 ê bîn-chiòng sí-bông,11 ê lâng sit-chong, koh-ū chhiau-kòe chheng lâng siū-chai. Kin-kì hân-kok mûi-thé chong-ha̍p pò-tō, Hàn-kang (漢江) ê tōa-chúi í-keng im-kàu kong-lō͘, hô-pin-kong-hn̂g iā lóng-sī chúi. Lâm-hân Khoân-kéng-pō͘ Hàn-kang Tōa-chúi Khòng-chè-chām (南韓環境部漢江大水控制站) chhe-la̍k ùi Hàn-kang Tōa-kiô liû-he̍k hoat-pò͘ chū 2011 nî 7 goe̍h-té í-lâi tē 1 ê tōa-chúi ū-kéng, in-ūi Hàn-kang tōa-kiô chúi-ūi í-keng chhiau-kòe 8.3 kong-chhioh, chin chiap-kīn tōa-chúi ū-kéng tang-tiong ê "chù-ì kip-pia̍t" 8.5 kong-chhioh. Tong-kio̍k kéng-kò Seoul nāu-khu khó-lêng ē pī tōa-chúi im tio̍h.   Lâm-hân tùi téng-lé-pài la̍k khai-sí it-ti̍t lo̍h-tōa-hō͘, thoân-chhut chin-chōe sí-siong, khó-lêng chhut-hiān koh khah-chè sí-siong kah thó͘-chio̍h chai-chêng. Seoul Keng-ki-tō (京畿道), Tiong-chheng-lâm-pak-tō (忠清南北道) ū 39 tiâu kong-lō͘ si̍t-si koán-chè, koh ū kúi-nā tiâu lia̍t-chhia lō͘-sòaⁿ in-ûi tōa-hō͘ thêng-sái.

Kang-goân-tō (江原道) Chhun-chhoan-chhī (春川市) mā hoat-seng so͘-kiù-chûn péng-chûn ê ì-gōa. Tong-sî kéng-hong tī-leh chúi-pà chìn-hêng ke kò͘ chok-gia̍p,Chûn-chiah soah hō͘ lám sòaⁿ tîⁿ-tiâu.Chèng-hú kah bîn-kan phài-chhut nn̄g chiah chhiū-leng-chûn kiù-oān, chòe-āu saⁿ chiah to hoan-chûn.

Pak-hân iā kāng-khoán tōa-hō͘ sêng chai, chiuⁿ-pah lâng sí-bông. Kin-kì Pak-hân khì-siōng pō͘-mn̂g hù-chú-jīm ê kóng-hoat, chū 8 goe̍h chhe-it khai-sí, hō͘-kùi hong-bīn tòa-lâi ê tōa-hō͘ éng-hióng tio̍h Pak-hân chin chē só͘-chāi, te̍k-pia̍t sī N̂g-hái-lâm-pak-tō (黃海南北道), Khui-siâⁿ-chhī (開城市), Kang-goân-tō (江原道) téng, chha-put-to ta̍k-kang ê lúi-chek hō͘-liông lóng chhiau-kòe 100 hô-bí.

Liōng-hân kun-sū hun-kài-sòaⁿ chiu-piⁿ siâⁿ-tìn im-tōa-chúi, Lâm-hân jīn-tēng kang-chúi chúi-ūi ta̍t-kàu le̍k-sú sin koân m̄ chí-sī kah hō͘-sè ū koan-hē, sī pak-hân N̂g-kang Tōa-pà (黃江大壩) pàng tōa-chúi. Lâm-hân Thóng-it-pō͘ chèng-si̍t, 7 goe̍h-té kàu chit-má N̂g-kang Tōa-pà chì-chió pàng saⁿ pái chúi ,jî-chhiáⁿ koh bô chun-siú 2009 nî ê iok-sok sū-sian thong-ti Lâm-hân, tō tùi N̂g-kang Tōa-pà ê chúi-khò͘ sià-chúi--lo̍h-lâi. Lâm-hân chóng-thóng Bûn Chāi-în (文在寅) iā kàu Lím-tin-kang (臨津江) sī-chhat, ū koaⁿ-oân chí-chhut, Lâm-hân í-keng chò-hó tōa pè hiông-hiông pang-khì ê èng-kip chún-pī.

消息來源[edit | edit source]