Jump to content

Wn/cdo/Tàu siŏh gĕ̤ng kō̤-cṳ̆ giék-sók, 2018 nièng Gŏ̤-kō̤ nâ dòng siŏh nĭk

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Tàu siŏh gĕ̤ng kō̤-cṳ̆ giék-sók, 2018 nièng Gŏ̤-kō̤ nâ dòng siŏh nĭk
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 6 ng. 7 h. Hók-ciŭ séng

Gĭng-dáng (6 nguŏk 7 hô̤) sê Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k Gŏ̤-kō̤ gì tàu siŏh gĕ̤ng, cā-tàu kō̤ lāu ngṳ̄-ùng, â-dáu kō̤ só-hŏk.

Hók-gióng-sēng gì Gŏ̤-kō̤ sê sāi Ciòng-guók Ék-guóng (全國一卷). Ngṳ̄-ùng-kuŏ lâung-sŭk-lôi ùng-buōng (論述類文本) kō̤ Sĕng-cìng cṳ̆-cṳ̄ hŏk-siók (先秦諸子學說), ùng-ngiòng-ùng kō̤ Ngôi-céng (魏晉) sì-dô̤i gì guăng-uòng Lṳ̄ Ciĕ (魯芝) gì diòng-gé — «Céng-cṳ̆: Lṳ̄ Ciĕ Diông» (晉書: 魯芝傳),gū-sĭ kō̤ Lī Hô̤ (李賀) «Iā-gŏ̤» (野歌), siēu-siók kō̤ Ă-siàng gì «Diêu Ék-mâng Nṳ̄-sê̤ṳ» (趙一曼女士). Cáuk-ùng dà̤-mŭk mâ̤ chiông kó̤-nièng-màng hŭ-uâng ké̤ṳk guăng-giông-sṳ̀, sê niông kō̤-sĕng áng cài-lâiu siā cê-gă gì gāng-sê̤ṳ. Ô siŏh ciáh Lièng-gŏng Mì-gĭ-nè̤ng sê gŏ̤-kō̤ kō̤-sĕng. Ĭ giéng-gáe̤k cī siŏh huòi cáuk-ùng „lĭk-é (立意) iā hō̤, cīng-tā̤ hō̤ bà̤-ók“. Ĭ gōng: „Téng sōng-dĕk cài-lâiu gì gáe̤k-dô káng, dà̤-mŭk cêu-sê bók-siōng tā̤-hiêng è̤ng-sáik sṳ̆-siōng, cuòi ék-dêng tìng-dô gà̤-dēng niông lī-gāi mò̤ hī-màng káung-nàng.“ Iâ ô siŏh ciáh Gū-làu gì kō̤-sĕng dó̤i gé-ciā gōng: „Gĭng-nièng cáuk-ùng, siā sê hō̤ siā, dáng-sê bók siā chók cĭng-cìng sĭk-é iā káung-nàng.“ Siŏh ciáh kó̤-nièng Gŏ̤-kō̤ gì nè̤ng pìng-gá gĭng-nièng cáuk-ùng dà̤-mŭk gōng: „Chiông céng-dê ciŏng-uâng gì uâ-dà̤, siŏh diēng cṳ̆ng, chiĕng bà̤ cê, â̤ siā chók sié-nó̤h lū? Siā chók-lì ùng-ciŏng ô nó̤h sāi mâ̤? Hŏk-sĕng bàng-siòng mò̤ sì-găng guăng-cé̤ṳ céng-dê, mò̤ hìng-siàng céng-dê gì sṳ̆-mì (思維), gŏng-buōng siā mâ̤ chók hō̤ ùng-ciŏng, siā gì dŭ-sê kŏng-uâ tó̤-uâ.“

Cáuk-ùng dà̤-mŭk gŭng-buó cĭ-hâiu, ô uōng-mìng huák-hiêng gŏ̤-chiū Ĭk-iòng Chiĕng-sā̤ (易烊千璽) gĭng-nièng Săng-sĕk Màng-buŏ găk Chŭng-cáik Lièng-huăng Uāng-huôi (春節聯歡晚會) chióng gì gŏ̤ cêu-sê «Nguāi gâe̤ng 2035 Ô Iók-dêng» (Pū-tŭng-uâ sê „我和2035有個約“). Gó gă Ĭk-iòng Chiĕng-sā̤ gĭng-nièng iâ diŏh chăng-gă gŏ̤-kō̤, uōng-mìng cêu có̤ màng-chéu gōng: „Chiĕng-sā̤ kō̤-cṳ̆ ūng-ūng-nióh diē lāu!“ „Siâ-siâ Chiĕng-sā̤ buáng-nièng cĭ-sèng cêu gâe̤ng nguāi gōng lāu cáuk-ùng.“

Cī siŏh huòi só-hŏk, iā sâ̤ nè̤ng giéng-gáe̤k kái-lŭk-dà̤ (概率題) ng hō̤ có̤. Ô nè̤ng gó̤: „Kái-lŭk-dà̤, nṳ̄ ī-ùi sóng hŭng, gì-sĭk sê sóng miâng.“ Sèng-dău ciék-sê̤ṳ chāi-huōng gì Mì-gĭ-nè̤ng nêng-ùi: „Chók só-hŏk gì nè̤ng niông sōng-dĕk-dà̤ gâe̤ng dèng-kŏng-dà̤ (填空題) gì nàng-dô dŏk iā sâ̤. Dáng-sê âiu-dău ciáng-ciáng gì nàng-dà̤ bô niông nè̤ng siōng mâ̤ gáu, pī-ṳ̀-gōng cī siŏh huòi kái-lŭk-dà̤ , cêu-sê nê-hâung-sék (二項式) gâe̤ng kái-lŭk giék-hăk. Bók-guó hò̤-ù-ngì-ông, só-hŏk-guóng iā ô sĭng-é (新意).“

Gĭng-nièng Gŏ̤-kō̤, Hók-ciŭ kō̤-sĕng dŭ liāng ô 3.2 uâng ciáh nè̤ng. Mìng-dáng cā-tàu, ùng-kuŏ-sĕng kō̤ ùng-cŭng, lī-kuŏ-sĕng kō̤ lī-cŭng. Â-dáu kō̤ nguôi-ngṳ̄.

Siĕu-sék lài-nguòng

[edit | edit source]
Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.