Wn/cdo/Help:Create content LAT/StepByStep

From Wikimedia Incubator
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

Bók siā diê-siŏh-cṳ̄ng?


Wiki Sĭng-ùng gì bó̤-dô̤, hìng-sék gáuk-cṳ̄ng gáuk-sáik:

Gāng-séng

Gāng-séng â̤-sāi niông nè̤ng báik-diòng sê̤ṳ-giông. Siā chók-lì gì, chŭi-iòng gōng piĕng-hók iā dōi, dáng-sê diâng-diŏh mò̤ dâng. Huák-chók cī-hâiu, sū-iū Wiki Gé-ciā dŭ kó̤-ī dó̤i-chiū hŭng-hó sĭng-ùng-gō̤.

Siā siŏh-piĕng gāng-séng

Ùng-ciŏng

Ùng-ciŏng gê̤ṳng gāng-séng mâ̤ siŏh-iông. Ùng-ciŏng piĕng-hók dòng, sê̤ṳ-giông buōng-sĭng gê̤ṳng buói-gīng dŭ diŏh gōng chĭng-chū, kó̤-nèng gó â̤ sāi gáu gĕng-dō̤ siĕu-sék lài-nguòng. Ùng-ciŏng diŏh ô niĕ-ài huòi-dák tŭk-ciā gì ī-hâ ông-dà̤: „Sê diê-nè̤ng?“ „Có̤ sié-nó̤h?“ „Găk diê-sē̤?“ „Diŏh miêng-âu?“ „Ciōng-gì lāu?“ „Kă̤-sié lī?“

Siā siŏh-piĕng ùng-ciŏng

Gó ô...

Nṳ̄ iā kō̤-ī ŏ̤h-lâ siā sĭng-ùng gó diŏh cé̤ṳ-é sié-nó̤h. Iā â̤-sāi kó̤ biĕng-cĭk-buô hŭng-hó ī-gĭng ô gì gō̤-giông.

Cé̤ṳ-é!

Mò̤ mìng-káuk gì sêu-guòng, mâ̤-sāi dĭk-ciék hók-cié gì-tă uōng-câng gì nô̤i-ṳ̀ng.