Wn/cdo/Hók-ciŭ Dĕ̤ng-gă̤-kāu gă-nièng-huà, gó ô Dăk-mìng Mī-sĭk-gă̤ giék-bà̤

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Hók-ciŭ Dĕ̤ng-gă̤-kāu gă-nièng-huà, gó ô Dăk-mìng Mī-sĭk-gă̤ giék-bà̤
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 2 ng. 10 h. Hók-ciŭ séng

Gĭng-dáng màng-buŏ gì Nàng-gă̤

Gĭng-dáng (10 hô̤) màng-buŏ, Hók-ciŭ Báik-ék-chék-lô (八一七路) Dĕ̤ng-gă̤-kāu (東街口) gáu Cĭng-tái-lô-kāu (津泰路口) siŏh dâung diô ké̤ṳk hŭ kī kó̤, chiă dŭ mò̤ bâing-huák giàng diē. Ká̤-sié lī? Ĭng-ôi cŭ-uái gṳ̄-bâing lāu „Dĕ̤ng-gă̤-kāu Gă-nièng-huà: Kuòng-huăng-iâ“ (東街口嘉年華·狂歡夜) uăk-dông. Mì-gĭ Gé-ciā 7 diēng bié gáu hiêng-diòng, ī-gĭng mò̤ bâing-huák ciék-gê̤ṳng dṳ̆ng-sĭng kṳ̆-mĭk, liê-kŭi iâ iā káung-nàng. 7 diēng buáng gă-nièng-huà kăi-sṳ̄, diô-biĕng kŭi chāi-dĕng, siŏh dèu gă̤ dŭ iā guŏng, dài-gă hŭng-hŭng dò̤ chók chiū gĭ kiák-sióng. Gă-nièng-huà ô kuái-siēng (駃閃), ngŏk-dôi (樂隊), ū-sŭk , muò-dĕk, gă̤-ū (街舞), gék-gū ū-lṳ̀ng (擊鼓舞龍), gĭk-âing dĕk-gié (極限特技), ìng-guŏng huă-sìng (熒光花繩), nièng-dâi dâi-séu (年代大秀) dēng-dēng cáik-mŭk. Hiêng-diòng nè̤ng cĭng sâ̤, ô gì cê-gă ché̤ṳ mâ̤ diŏh, cêu giĕng-tàu lā̤ mâi giāng, siōng niông niè-giāng-gŏ̤ huăng-hī. Dùng-sì, diô-biĕng gó ô iā sâ̤ tăng-ôi, ô gì cēng-cāi, ô gì niĕk nè̤ng-giāng, ô gì có̤ tòng-uâ, ô gì có̤ iù-cāi-sāng, gó ô nè̤ng siā chŭng-lièng. Gŏng-gé̤ṳ kó̤ ché̤ṳ gì nè̤ng gōng, gáu gĭng-dáng 10 diēng, Gū-làu (鼓樓, Gū-bìng-lô gâe̤ng Gū-să̤-lô hó-gê̤ṳng) gó sê séik-chiă.

Dăk-mìng Mī-sĭk-gă̤

Iâ sê gĭng-dáng màng-buŏ, 6 diēng, ôi-ṳ̆ Dăk-mìng-lô (達明路) gì Dăk-mìng Mī-sĭk-gă̤ (達明美食街) giék-bà̤ (揭牌) kŭi-gă̤ lāu. Mī-sĭk-gă̤ gì dĕk-sáik sê Mìng-dài (閩臺) hŭng-ê, Dài-uàng Sê̤ṳ-lìng Iâ-chê Siēu-kék Hiĕk-huôi (臺灣士林夜市小喫協會), Dài-nàng Mī-sĭk Hiĕk-huôi (臺南美食協會) dēng-dēng siŏng-gă dŭ ô chăng-ṳ̀. Diô-biĕng gì guāng-dáing dŭ găk muòng-biĕng bóng lāu diêng-cṳ̄-bìng (電子屏), siā chók ciĕu-bà̤-chái. Diô-biĕng ô guāng-dáing, diô-dŏng iâ ô chuăng-chiă. Gĭng-dáng màng-buŏ, diô dà-dŏng bài lāu 68 gá chuăng-chiă. Tàu siŏh nĭk kŭi-gă̤ nè̤ng kák sâ̤, iâ ô chê-mìng găk uōng-lŏk gà̤-dēng gōng cê-gă nó̤h dŭ siăh mâ̤ diŏh. Dăk-mìng-lô hó-gê̤ṳng hŏk-hâu mâ̤ ciēu, cĭ-sèng lā̤ mī-sĭk-gă̤ gì siĕu-sék cá chók, ô gì hŏk-sĕng iâ có̤ màng-chéu gōng: „ī-hâiu màng-buŏ cêu mò̤ sĭng ŏk lāu.“

Nàng-gă̤ (南街) gì gău-tŭng guōng-cié téng 7 diēng kăi-sṳ̄, gáu mìng-dáng (11 hô̤) buáng-màng-buŏ 2 diēng cá â̤ giék-sók. Dăk-mìng-lô téng gĭng-dáng kăi-sṳ̄, muōi siŏh nĭk màng-buŏ 6 diēng gáu dâ̤ nê nĭk buáng-màng-buŏ 2 diēng, chiă dŭ ng-sāi giàng diē.

Gĭng-dáng màng-buŏ, téng Dăk-mìng-lô gáu Nàng-gă̤, dŭ cī-màng nâu-iĕk. Siŏh ciáh chê-mìng gâe̤ng gé-ciā gōng: „Ī-sèng lā̤ Dĕ̤ng-gă̤-kāu nè̤ng cêu cī-màng sâ̤, diŏh kī dê-tiék, nè̤ng cá biéng ciēu kó̤. Dáng-sê-gōng Hók-ciŭ-nè̤ng gó sê dṳ̆ng-é Dĕ̤ng-gă̤-kāu, nâ ô gĭ-huôi, cêu â̤ kó̤ Dĕ̤ng-gă̤-kāu káh-dièu.“

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.