Wn/cdo/CP22 tàu siŏh nĭk, dâung-ṳ̄ mò̤ gáung iĕk-dô

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > CP22 tàu siŏh nĭk, dâung-ṳ̄ mò̤ gáung iĕk-dô
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 5 ng. 19 h. Siông-hāi séng

Gĭng-dáng (19 hô̤) , dùng-ìng cék-mâ̤-huôi (同人即賣會) Comicup găk Siông-hāi gì Guók-gă Huôi-diēng Dṳ̆ng-sĭng (國家會展中心) gṳ̄-bâing. Cī siŏh huòi Comicup sê dâ̤ 22 huòi, gâe̤ng-cūng có̤ 2 gĕ̤ng, gĭng-dáng sê tàu siŏh nĭk. Cī siŏh huòi diēng-huôi, dùng-ìng-guāng (同人館) ô dùng-ìng ciŏng-kṳ̆ 31 bĭh, bī kó̤-nièng-màng sâ̤ 10 bĭh. Dùng-ìng tăng-ôi biĕng-dău gó ô Lolita iòng-cŏng (洋裝) siŏng-kṳ̆. Diēng-huôi iâ kŭi-siék lāu kié-ngiĕk-guāng, găk dùng-ìng-guāng dó̤i-méng.

Comicup kŭi-muòng sèng gūi diēng cṳ̆ng, ī-gĭng ô iā sâ̤ nè̤ng gāng kó̤ bài-dôi lāu. Ĭ-gáuk-nè̤ng dŭ bók ó̤i có̤ tàu-dêng, chiōng dò̤ dék dṳ̆ng-é gì nó̤h. Gĭng-dáng 7 diēng cō̤-êu, Mì-báuk (微博) ê̤ṳng-hô „CoCo sê duâi mò̤-uòng“ (CoCo是大魔王) huák lāu siŏh piĕ sióng-piéng, hŭng-biék huāng-ióng 4:00, 5:00, 5:30, 6:00 Huôi-diēng Dṳ̆ng-sĭng ngiê-dău nè̤ng bài-dôi gì iông-sék. Ô gì nè̤ng kī ngô-găng-cā cêu tăi lā̤ hèng-lī-siŏng bié lì, sôi só-lâiu-dáing, hĕ̤k-ciā dĭk-ciék sôi diê-dău. Hiêng-diòng nè̤ng hĭ-liăng-liăng. Gáu 5:00, nè̤ng biéng sâ̤ kó̤. Ô gì kiê, ô gì sôi. Ô gì găk siŏh dŏi păng-gōng, ô gì cê-gă káh-dièu chiū-gĭ. Guó lāu buáng diēng cṳ̆ng, dôi-liĕk duâi-tā̤ hìng-siàng. Cĭ-hâiu nè̤ng cêu muōng biéng muōng sâ̤ lāu. Chŭi-iòng cā-tàu dâung ṳ̄, iâ mâ̤ làng lài-káh.

Mì-gĭ Gé-ciā â-dáu 1:10 bài siông dôi, cá guó 5 hŭng-cṳ̆ng, âiu-dău dôi-liĕk cêu káng mâ̤ diŏh muōi lāu. Bài lāu buáng-diēng cṳ̆ng, có̤i-hâiu ngiêng-piéu giàng-diē.

Â-dáu, kié-ngiĕk-guāng uăk-dông iā sâ̤, hék-īng nè̤ng ùi lāu siŏh kuàng bô siŏh kuàng.

«Nguāi gì Ĭng-hṳ̀ng Hŏk-iêng» (我其英雄學院) gì coser lì gáu dùng-ìng-guāng „ngiàng-nó̤h“. Gì gà̤-dēng siā lā̤ „Hṳ̀ng-ĭng Gŏ̤-dīng Hŏk-hâu sĭng-ĭk-sĕng muô-cĭk, huăng-ngìng ké-áng dèu-mìng“ (雄英高等學校新入生募集, 歡迎棄暗投明)

Găk dùng-ìng tăng-ôi, buô-hông siŏng-pīng iā sê̤ṳ guăng-cé̤ṳ. Cā-tàu mò̤ niò-òng, mā-siông cêu mâ̤ ták. Niông â-dáu dì gáu gì nè̤ng cêng-gò̤ iā tó̤i-huói, dáng-sê bô mò̤ nâi-hò̤. Dùng-ìng ciŏng-kṳ̆ dài-dŭng, FATE Giă-lĕk-dī (FATE迦勒底), Ău-dŏk Sié-gái (凹凸世界), Hù-diĕk-làng gì Sié-gái (蝴蝶蘭其世界) dēng-dēng, tăng-ôi só-liông siōng-dó̤i â̤ sâ̤.

Dĕ̤ng-huŏng Huâng-siōng-hiŏng (東方幻想鄉) ciŏng-kṳ̆ cê̤ṳ-cĭk lāu siŏh piĕ Dĕ̤ng-huŏng Gé-hĕk (東方計劃) gì dùng-ìng siâ-tuàng, mâ̤ cê-gă gì gŏ̤ gâe̤ng uâ. Chăng-ṳ̀ lāu Nĭk-buōng dùng-ìng siâ-tuàng „Hùng-ĭng-ciòng“ (魂音泉) gŏ̤-ké̤ṳk cié-cáuk gì ĭng-ngŏk-ìng „Muák“ (抹) iâ lì gáu hiêng-diòng, ké̤ṳk gó-káh chiĕng-miàng, găk siŏh dŏi kák-siōng. Siâ-tuàng „Nê-mì Géng-chiông“ (二維鏡像) gì tăng-ôi sèng-dău, gó-káh iâ mā̤ lāu cṳ̆ kó̤ bài dòng-dôi, dīng-dâi siâ-tuàng gì nè̤ng găk tàu-hiĕk chiĕng-miàng, uâ-uâ. Hiêng-diòng ô nè̤ng có̤ màng-chéu gōng: „Lì gáu cŭ-uái, ô siŏh-cṳ̄ng cháuk-gáuk, cêu-sê Dĕ̤ng-huŏng gó găk lā̤ liù-hèng, gó muôi guó-ké.“

16:00 cō̤-êu, siŏh ciáh guōng-tăng gì siā uòng „siŭ-tăng, kó̤ káh-dièu lă“, iâ liê-kŭi lāu tăng-ôi

Cī siŏh huòi diēng-huôi hiêng-diòng, tŭng-séng séng-hô̤ mâ̤ hō̤. Mì-gĭ Gé-ciā sāi Dṳ̆ng-guók Diêng-séng gâe̤ng Dṳ̆ng-guók Iè-dông, ché lā̤ páh diêng-uâ, huák duāng-séng, dŭ iā káung-nàng. Diêng-cṳ̄ ciĕ-hó iâ mò̤-niĕ-ài sāi, hiêng-gĭng cá gó hō̤ sāi nék-giāng. Cuòi niông siŏh buô-hông lài-káh duâi-gó̤: „Cêng chiông diōng-gáu nguòng-sṳ̄ sì-dô̤i!“ Ô gì hìng-ṳ̀ng cê-gă giàng-diē lāu „giék-gái“ (結界). Huôi-diēng ciō-bâing-huŏng gōng, hiêng-diòng nè̤ng sĭk-câi kák sâ̤, kŭi lāu séng-hô̤-chiă, gó sê mò̤ nó̤h sāi. Bô gōng 4G tŭng-dô̤ sáik kó̤ lāu, gióng-ngiê dài-gă sāi 3G hĕ̤k-ciā 2G uōng-lŏk.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.