Wb/nia/Luka/12/Falö mörö ba falö faröi

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Luka

35 III. Bõi aefaʼaefa mbõbõ talu ba lõwilõwimi, ba bõi matemate wandrumi, (Efes. 6, 14. Fet. I. 1, 13. Mat. 5, 16), 36 ya hulõ niha sombalombaloi sokhõ yaʼira ami, na mangawuli ia moroi ba walõw̃a, enaʼõ iʼanemaʼõ labokai khõnia, na so ia, na ibõkõ mbawandruhõ. (Mat. 25, 1—13). 37 Yaʼahowu zawuyu andrõ, na lõ mõrõ ira iʼila sokhõ yaʼira, na so ia; si ndruhu niw̃aʼõgu khõmi, molembe ia dania, ifedadao ira ba mõi ia ngoningonira. (Mat. 24, 25 b. t.). 38 Ba na so ia, na no mõrõ niha ba ma na no aefa talu mbongi, ba na si manõ zui, iʼila, ba yaʼahowu ira. (Mar. 13, 35). (A. 12, 39—46: Mat. 24, 43—51) 39 Ba bõi zi lõ aboto ba dõdõmi daʼõ: Na no iʼila enaʼõ sokhõ omo ha waʼalaw̃a mbóngi so zanagõ, ba lõ ifaʼamõi ba nomonia enaʼõ. (Tes. I. 5, 2). 40 Ba yaʼami gõi, mifaʼanõ ami, na lõ midõnadõna sa dania so Nono Niha. (F. 21, 34—36). 41 Ba imane khõnia Fetero: He Tua, hadia, khõma õw̃aʼõ gamaedola andrõ, ba ma ba khõra fefu gõi? 42 Ba imane Soʼaya: Ha niha zatua zangai halõw̃õ, si lõ farõi si no atuatua, nibeʼe zokhõ barõ mbawa sangai halõw̃õ khõnia, ba wameʼe gõra, na inõtõ? 43 Yaʼahowu zawuyu andrõ, na iʼila sokhõ yaʼia, na so ia, no iʼoʼõ zi manõ. 44 Si ndruhu niw̃aʼõgu khõmi, ibeʼe barõ mbawania fefu hadia ia zi so khõnia. 45 Ba na iw̃aʼõ enaʼõ tõdõnia sawuyu no mege: ”Mogasa so zokhõ yaʼo”, ba na ibõrõtaigõ ibagobago zawuyu ira matua ba sawuyu ira alawe, ba na mangamanga ia ba mamadumadu tou ba mabumabu, 46 ba so dania zokhõ sawuyu andrõ, na luo lõ idõnadõna, ba ha waʼalaw̃a luo, ba lõ iʼila, ba iʼõtõ dalu ba ibeʼe gurakhania, awõ zi lõ mamati. 47 Ba sawuyu andrõ, si no mangila somasi zokhõ yaʼia, ba si lõ mangasiwai hadia ia ba si lõ moloʼõ somasi zokhõ, ba laʼabõlõgõ wamõzi. (Yak. 4, 17). 48 Ba ha niha zi lõ mangila, ba ilau hadia ia zi gõna ia bõzibõzi, ba laʼõnaigõ wamõzi yaʼia. Ba dozi, ha khõ zoya labeʼe, ba oya lasugi khõnia, ba ha khõ zoya labeʼe ba danga, ba oya gõi laʼandrõ khõnia.

Luka 12 : 35 – 48)

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]