Wb/nia/DEBU-DEBU ma DAHÖ-DAHÖ

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | niaWb > nia > DEBU-DEBU ma DAHÖ-DAHÖ


Ba mbanua mafi tanö mi yöu (i’oroi Telukbelukar, wilayah Kecamatan Sitölu Öri, Kecamatan Tuhemberua, Kecamatan Sawö, ba tanöbö’önia), Debu-debu ma Dahö-dahö andre asese la’ogunaö ba gaolo zatua ndra salaŵa hada ba ginötö wamalua huhuo hada ba “wangohori halöŵö” ba ba wamalua “falöŵa”. Heŵa’ae lamane huku hada Laraga nigo’öra, ba hiza’i no’i fabö’ö-bö’ö wamalua ya’ia. Duhu sibai na lamane ba gamaedola ira satua “Sara nidanö ba sambua ugu’ugunia, sambua mbanua ba fabö’ö hukunia”. Bö’ö simane ba mbanua mafi tanö raya zangogunaö huku Hada Laraga sifagölötö (i’oroi Lasara Siŵalubanua, Binaka, Öri Idanoi, Öri Laraga Ononamölö Tumöri, Öri Tabaloho, Öri Onohada Lalai, Öri Gunungsitoli, Öri Ulu Gunungsitoli, ba tanöbö’önia, lumalö mi yöu ba Hilihao, Sisarahili Gamo, Bawödesölö, Onozitoli Olora, Gawu-gawu Bo’usö, Afia, ofeta ba Tetehösi Afia). Debu-debu ma Dahö-dahö andre lö la’ogunaö ba ginötö wamalua huhuo hada ba “wangohori halöwö” ma ba wamalua “falöŵa”, me tenga sifaböbö ba huku hada Laraga ia, ha ŵaraö zangogunaö ba ginötö wolau olola mbawi wamasao manu-manu mböwö, sitobali famasulo simane hendrihendri ba gotalua wamaehagö olola mbawi.

Debu-debu ma Dahö-dahö andre so mato ha’uga balö, ya’ia da’ö:[edit | edit source]

1. OROISA

Sowatö:
Ba’enaö tenga oroisa, ba enaö tenga böwö,
ihadugö ia böwö, isindroi ba wofanö.
Ba hiza me oroisa, ba hiza me böwö,
faroina mböwö fahösö, fakao mböwö ba wofanö.

Tome:
Uwu zandrari sa nowoma,
ba möiga ma böbögö ba nuwu göfa alitö,
ba dali zao ni’o gasö,
ba khömi ira amagu salaŵa zowatö.

2. TENGA ZAWENA

Sowatö:
Ba tenga zawena,
ba tenga ha ma’ökhö,
mböwö zi meziŵa tedou,
mböwö zi meziŵa muŵa’ö,
tohöna me götö gölia,
tohöna me götö danö.

Tome:
Si nali zi sambua bu’ubu’u,
ba möiga ma böbögö,
ba gu’ö samasui tanö.

3. BAEŴA SI FAOMA BAWA

Sowatö:
Lamane!
tema idania hasa muza ha ma’ökhö,
so nidanö analua sörömi,
raya ba danö ngawanua mazingö sihönö.
Lamane!
so nösi nia mbaeŵa sihönö indrö’indrö,
waso nösi nia mbaeŵa si hönö la’ala’a.
Lamane! da’ö mbaeŵa si hönö gi’o,
ŵaö ua hadia da’ö wö magu balugu ……?

Tome:
Ba duhu ae da’ö wö magu balugu ….. !
Ni ŵa’ö mi megeno
ya’ami satua zalaŵa zowatö,
nidanö analua sörömi raya
ba danö ngawanua mazingö.
Lamane!
so nösi nia mbaeŵa si hönö indrö’indrö,
so nösi nia baeŵa si hönö la’ala’a.
Lamane!
da’ö mbaeŵa si faoma bawa,
bawa göi högö ba bawa göi gi’o.
Tengale amagu balugu… mamane wö’i:
“sa rara wa bawa ami ya’ami salaŵa zowatö,
ba i’o ndra’ aga ya’ aga tome”.
Da’ö ua da’ö wö magu balugu ….. !

4. HALU MALE ANA‘A

Sowatö:
Ba ya’e ua zinofuma khömi magu balugu ….. ?
Ha dia duhu mege me mangowasa raya duada balugu
raya ba danö ngawanua mazingö sihönö,
lamane!
ibözi khönia garamba fama tutu,
ibözi khönia wondrahi töla gana’ a,
ibözi khönia dutu ni helahela.
Lamane!
owulo yaŵa zi siŵa banua fondrakö,
lamane owulo yaŵa zi siŵa talu gola yama,
oi owulo göi ndraono matua sabölö töla,
oi owulo ndraono alawe saganau talinga.
Lamane!
yahaloi yahalokha khönia,
no sa fariŵa tou halu male ana’a
tou khöra ba dalu golayama,
andrö dania satö latuyu
iraono matua sabölö töla,
satö latuyu iraono alawe
sanau talinga,
lamane!
lö oroma ira mbörö hogu.
Da’ö nisofuma khömi salaŵa dome,
hezo mbörö ba hezo so hogu.
Ŵaö ua da’ö wö magu balugu ….. !

Tome:
Ba duhu ae da’ ö magu balugu.
Me mangowasa mege duada balugu raya
ba danö ngawanua mazingö,
me ibözi khönia wondrahi töla gana’a,
ibözi khönia dutu ni helahela,
ba wogaoni sisiŵa banua fondrakö,
ba wogaoini sisiŵa talu golayama.
Andrö dania owulo yaŵa zi siŵa banua fondrakö,
andrö dania owulo si siŵa talu golayama,
owulo göi ndraono matua sabölö töla,
owulo göi ndraono alawe sanau talinga.
Ba duhu da’ö wö amagu balugu, me öŵaö no mege,
no fariŵa tou halu-halu male ana’a
tou khöra badalu golayama,
andrö satö latuyu iraono matua sabölö töla,
satö latuyu ono alawe sanau talinga,
Lamane!
lö oroma ira mbörö hogu,
ba duhu da’ö magu balugu.
Ba andrö dania iŵaö yomo Latuha mböwö si hede-hede,
sangerangerai yomo böwö barö gosali,
sangerangerai yomo böwö barö ledaŵa,
imane he ya’ami ono matua sabölö töla,
ya’ami ono alawe sanau talinga,
mihalö tou halu male ana’a,
siso tou ba dalu golayama,
milau sitou ba nasi ba mbaŵa nadu.
Ba hezo mbalö sabua si tetaru sahöndrö sitou
da’ö dania mbörö,
Tamane Salaŵada!
Börö ami ya’ami salaŵa zowatö,
ba hogu ndra’aga ya’aga tome.
Da’ö wö ua da’ö magu balugu.

5. MBUMBU GOSALI

Sowatö:
Sambua tö nisofuma khömi magu balugu !
Tema dania ha samuza hama’ökhö
me motomo mbalö wairö wa onekhe,
Me motomo mbalö wairö wa’odoma
yaŵa khö duada balugu,
raya ba danö ngawanua mazingö sihönö.
Lamane!
ilau khönia wondrege wa’onekhe,
ilau khönia wondrege wa’ odoma.
Lamane!
ha siŵa luo ha siŵa mbongi,
no awai khönia gosali uwu zörömi,
no awai khönia gosali uwu ledaŵa.
Andrö dania maoso yaŵa duada balugu,
ifakaoini’ö yaŵa zatua si 37 niha,
ba wamoni khönia osali uwu zörömi,
ba wamoni khönia osali uwu ledaŵa.
Lamane! andrö dania me larugi dalu gola yama,
me larugi tou dalu zebolo ira satua 37 niha,
lamane!
lö’ oroma ira mbumbu gosali tanö föna
tanö furi no fagölö-gölö.
Ŵaö ua da’ö magu balugu!

Tome:
Ba duhu ae da’ö magu balugu.
Me motomo mbalö wairö wa onekhe,
balö wairö wa’odoma yaŵa khö duada balugu,
raya ba danö ngawanua mazingö sihönö.
Lamane!
ilau khönia wondrege wa’onekhe,
ilau khönia wondrege wa’ odoma.
Lamane!
ha siŵa luo ha siŵa mbongi,
no awai khönia gosali uwu zörömi,
no awai khönia gosali uwu ledaŵa.
Ba duhu da’ö magu balugu!
ba öŵaö mege ifakaoini’ö yaŵa zatua si 37 niha,
ba wamoni khönia osali uwu zörömi,
ba wamoni khönia osali uwu ledaŵa,
lamane!
andrö dania me larugi dalu golayama,
me larugi tou dalu zebolo ira satua 37 niha,
lafaigi yomo gosali uwu zörömi,
lafaigi gosali uwu ledaŵa,
lamane!
lö’ oroma ira mbumbu gosali tanö föna
ba tanö furi no fagölö-gölö.
Andrö dania iwa’ö yomo Latuha mböwö si hede-hede,
sangera-ngerai yomo böwö barö gosali,
sangera-ngerai yomo böwö barö ledaŵa,
Imane! hezo zangotahögö talu golayama,
zangotahögö talu zebolo imane da’ö föna.
Oföna ami ya’ami salawa zowatö
ba safuria ndra’aga ya’aga tome watalinga mbatö.
Da’ö wö ua da’ö magu balugu !

6. MALU NONO DUADA BALUGU SIDASIWA NIHA

Sowatö:
Tema ha samuza luo ha samuza ma’ ökhö,
me möi malu ndraono duada balugu si dasiŵa niha,
yöu ba danö si’ öna-öna,
yöu ba danö si fulu sadumba.
Lamane!
faohi khöra nasu mböhö,
faohi khöra nasu zökha,
Lamane!
la bözi ndru’u balö du’u,
la börö danö balö tanö,
la hahagö balö alua lira.
Ŵaö ua hana wa simanö magu balugu!

Tome:
Ba duhu ae da’ö amagu balugu!
Me möi malu ndraono duada balugu si dasiŵa niha
yöu ba danö si öna-öna,
yöu ba danö si fulu sadumba,
faohi khöra nasu mböhö,
faohi khöra nasu zökha.
Lamane!
la bözi ndru’u balö du’u,
la börö danö balö tanö,
la hahagö balö alua lira.
Ba iza wö magu balugu!,
Enaö na lö du’u enaö na lö tanö,
ba lö tola falukha faondra ita ma’ökhö.
Örö’i meso ndru’u meso danö, ba no göi alua li,
andrö wa tola ita fadedema li.
Fa dedema li ita tola fa gego,
fa dedema li ita tola fahuhuo.
Da’ö wö ua da’ö magu balugu !.

7. MÖI MALU NDRAONO ZAMAGOWAULU

Sowatö:
Tema dania ha samuza luo ha samuza ma’ ökhö,
me möi malu ndraono duada Zamagowaulu,
lamane!
yahaloi yahalokha khönia,
oi la dödöni gadolu handrifa fabaya ŵa’a,
oi lafafatö duru-duru fabaya bulu,
lasao’ö tou ba dalu golayama,
lamane! no faonö tou talu zebolo,
lö molala dome sikoli,
lö molala dome sanörö lala.
Da’ö ua zinofuma khömi,
ya’ami satua dome watalinga mbatö.
Heza mege itörö umönö solemba ba döla nora,
me alua ia tou ba dalu golayama?
Ŵa’ö ua da’ö ba amagu balugu!.

Tome:
Ba duhu ae da’ö amagu balugu!
Me möi malu ndraono duada Zamagowaulu,
öŵa’ö no mege magu balugu ,
oi la dödöni gadolu handrifa fabaya ŵa’a,
oi lafafatö duru-duru fabaya bulu,
lasao’ö tou ba dalu golayama,
lamane!
no faonö tou talu zebolo,
lö molala dome sikoli,
lö molala dome sanörö lala.
Ösofu megeno amagu balugu,
hezo mege itörö umönö solemba ba döla nora,
me alua ia tou ba dalu golayama.
Andrö mege iwaö yomo Latuha mböwö si hedehede,
sangerangerai yomo böwö barö gosali,
sangerangerai yomo böwö barö ledaŵa,
imane he ya’ami ono matua sabölö töla,
ono alawe sanau talinga.
Mi’eŵa zi sandrohu bawa wato,
mindrohugö zi sandrohu bawa ndraga,
mi ohe yomo barö gosali,
mi ohe yomo barö ledaŵa.
Awena molala wanörö,
andrö omuso dödö numönö,
awena ma’iki gadolu handrifa,
awena ma’iki zatua duru-duru.
Lamane!
la’ohe ita yomo barö gosali,
lamane la ohe ita yomo barö ledaŵa,
Lamane!
labali’ö ita eu galitö,
tobali ita soguna wangasoso gö.
Da’ö ua da’ö magu balugu!

8. NGAWAWA MBURU’U

Sowatö :
Tema dania hasa muza ha ma’ökhö
me mowua wögifögi ana’a ba hörö mbanua,
Lamane!
fahöna yaŵa ngawawa mburu’u,
fahöna yaŵa ngawawa wofo,
Lamane!
a’oi atoru-toru ndraha sangadulo,
lamane no fafaonö tou dalu golayama,
lö molala dome sikoli,
lö molala dome sanörö lala.
Da’ö ni sofuma khömi ya’ami satua dome watalinga mbatö,
hezo mege itörö umönö solemba ba döla nora
me alua tou dome ba dalu golayama.
Ŵaö ua da’ö magu balugu ?

Tome :
Ba duhu da’ö magu balugu !
Me mowua wögifögi ana’a tanda hörö mbanua,
öŵaö megeno magu balugu
fahöna yaŵa ngawawa mburu’u,
fahöna yawa ngawawa wofo,
ba öŵaö na mege oi atoru ndraha sangadolu,
no fafönö tou dalu golayama,
lö molala dome sikoli,
lö molala dome sanörö lala.
Ba duhu da’ö magu balugu!
Ba’ö sofu nasa mege me’ömane,
hezo itörö umönö solemba ba döla nora,
me alua tou dome ba dalu golayama.
Andrö dania iwaö yomo Latuha mböwö si hede-hede,
sangera-ngerai böwö yomo barö gosali,
sangera-ngerai böwö yomo barö ledaŵa,
imane he ya’ami ono matua sabölö töla,
ono matua salio boto;
mi hori tou gadolu wögi-fögi andrö tou ba dalu golayama,
milau sitou ba nasi ba mbaŵa nadu,
sitou ba nasi fondrege zabakha.
Mi bözini göi wahawaha gadolu sitoröi
ya’ami ono alawe sanau talinga.
Andrö dania wa tola molala numönö solemba ba döla nora,
wa tola ofeta dome ba dalu golayama.
Da’ö wö ua da’ö magu balugu !

9. DELA

Sowatö :
Andrö ya’ia wö magu balugu ……!
Tenga dania hasa muza ha ma’ökhö,
melafodela nidanö samalili ahe mazingö,
lafodela nidanö sama sui ahe gombölata langi.
Lamane!
lasu’a melafa lo’o,
lamane gano.
Yahaloi idania yahalokha khönia,
lasu’a melafaedogö,
lamane!
döfa ambo.
Waö ua da’ö wö magu balugu… ?

Tome :
Ba duhu ae da’ö magu balugu !
Melafodela nidanö samalili ahe mazingö,
lafodela nidanö sama sui ahe gombölata langi.
Lamane!
lasu’a melafa lo’o,
lamane gano.
Yahaloi idania yaha lokha khönia,
lasu’a melafaedogö,
lamane döfa ambö.
Duhu da’ ö magu balugu.
Manö sibai numönö solemba ba döla nora,
meno niha sibasaki,
safönu fo’amböta,
meno niha silö uli laharö gana’a.
Börö’i dania me no milau zahuwa wanga’a-nga’azökhi,
Wa no milau zahuwa wangehangehao
khö numönö ö andre solemba ba döla nora,
no mi’a’asogö zilö ba danga,
no mifa zökhi zilö ba duru,
ya’ami yomo zatua zalawa zowatö.
Da’ ö wö ua da’ ö magu balugu !

10. SANGONORO GASÖ HOYA

Sowatö :
Tema dania ha samuza ha ma’ökhö,
me motomo raya duada balugu,
raya ba danö ngawanua mazingö.
Andrö dania maoso ndraono matua sabölö töla
latata’u gasö hoya si siŵa ngaröfa moroi ba ndru’u.
Lamane!
yahaloi yahalokha khönia,
lamane tetutu föna tetutu furi.
Waö da’ö magu balugu !

Tome :
Duhu ae da’ö magu balugu!
me motomo raya duada balugu raya
ba danö ngawanua mazingö.
Andrö dania maoso ndraono matua sabölö töla
la tata’u gasö hoya si siŵa ngaröfa moroi ba ndru’u.
Öwaö no mege magu balugu,
me la’anga lisigö tetutu föna ba tetutu furi.
Ba duhu da’ö magu balugu,
Wa tenga sa’e dania zi siŵa ngaröfa gasö hoya,
ha si siŵa ngaröfa si nali,
ha ni fali’ö ba nuwu duru,
ha sonaha bakha ba nono mbaru.
Manö sibai wö ami ya’ami bakha zalaŵa zowatö.
No mi’ohe bakha bal ala sabölö numönö.
Da’ö wö ua da’ö magu balugu !

11. LAFAILO MBA’ U TÖLA LOYO DANÖ

Sowatö :
Tema dania ha sa muza ha ma’ökhö
me no awai danö wagölö-gölö,
no awai danö wa gaya-gaya
nibago Zilawö Sila’uma Momböi.
Lamane!
lafailo mba’u töla loyo danö,
mamuko danö mo mbumbu ndriala.
Lamane!
lafailo gözö hela-hela danö,
lamane manaere danö mo afi zumbila,
lamane tumue danö mo’afi ganöwö.
Waö ua da’ö magu balugu !

Tome :
Duhu ae da’ö magu balugu !
Mege me la failo ndra tuada si öfa balö danömö.
Ladada raya Hia sifao osali ledawa,
fao göi khönia zi siŵa soi siŵa ngawalö,
Andrö dania manutue danö tanö mo afi zumbila,
maöga danö mo afi ganöwö.
Lamane! La dada yöu Gözö helahela danö,
Andrö dania mamuko danö mo mbumbu ndriala,
obu’u tanö ba dalu gotalua.
Lamane!
La dada Daeli Sanau Talinga tanö ba gatumbukha,
la dada göi Hulu Hada Ana’a
ba Ganaoma tanö ba gaekhula,
Andrö dania awena fagölö danö fadayadaya,
Awena oroma yöu hili Maziaya,
oroma göi raya hili Lölömatua,
No so ba dalu danö Botombawö
soroma moroi ba danö ndrawa.
Lamane Salawada!
Manö sibai wö wa lukhatada ma’ ökhö da’a,
lamane hulö falukha ma’uwu ndra tuada si öfa balö danömö.
He ya’ami,
ya’aga fagölö gohitö,
wamalua fahasara dödö,
Si no tazazi tahuhugö ba zi no numalö,
wamalua khöda falöŵa ma’ökhö.
Da’ö wö ua da’ö magu balugu !

12. LA FAILO DANÖMÖ GEU

Sowatö :
Tema dania ha sa muza ha ma’ökhö
me lafailo danömö geu,
me lafailo danömö la’ore,
Lamane! siwa mboto hili oi fahole,
siwa göi mbawa danö oi manaere.
Waö ua da’ö magu balugu !

Tome :
Ba duhu ae da’ö magu balugu !
Me lafailo danömö geu,
me lafailo danömö la’ore,
Lamane!
siwa mboto hili oi fahole,
siwa göi mbawa danö oi manaere.
Ba duhu da’ö magu balugu !
Tema göi sa muza ma’ökhö
me lafailo danömö magai,
me lafailo danömö wewe.
Lamane! siwa mboto hili oi fakhai,
siwa mboto danö oi fangai no fa’ohe.
manö sibai wa’afalawu khöda danömö zi sökhi,
no oi fakhai ita,
he tome he sowatö, uwu, sitenga bö’ö,
fefu kaoniwa banua talifusö.
Da’ö wö ua da’ö magu balugu !

13. LÖ IDÖLÖ IA BA NOHI TANDRA MBANUA

Sowatö :
Tema dania ha sa muza ha ma’ökhö
memofanö ganöwö danö niha,
me tebua ganöwö danö sebua.
Lamane!
ihene sitou nasi baŵa nadu,
lamane lö idölö ia ba nohi tandra mbanua,
lamane hezo idölö ia.
Waö ua da’ö magu balugu !

Tome :
Duhu ae da’ö magu balugu.
Memofanö ganöwö danö niha me tebua ganöwö danö sebua.
Lamane!
ihene sitou zinga nasi mbaŵa nadu,
lamane lö idölö ia ba nohi tandra mbanua.
Duhu da’ö magu balugu,
lamane idölö mege ia yomo barö gosali,
molemba yomo ia ba zaita ni’o manu-manu.
Lamane!
hana ? möi ia yomo khö Latuha mböwö si hede-hede,
sengerangerai böwö barö gosali,
sangeraingerai böwö barö ledawa.
Lamane!
da’ö yomo zangatulö’ö na fasala,
da’ö yomo zatua si sökhi böwö,
manö wö ya’ami zalaŵa zowatö.
Andrö ligu ba andrö da’ö!

14. SI TÖRA DANÖ

Sowatö :
Tenga dania me no awai danö wa gölö-gölö,
tenga dania me no awai danö wa gaya-gaya,
ni bago Zilawö Sila’uma Momböi.
Lamane!
so khönia zitöra danö ba wa mözi,
so khönia zi töra danö ba wanika.
Da’ö nisofuma khömi ya’ami zatua dome watalinga mbatö,
hezo ibe khönia zitöra danö ba wa mözi,
hezo ibe khönia zi töra danö ba wanika ?.
Waö ua da’ö magu balugu !

Tome :
Ba duhu da’ö magu balugu !
Me awai danö wa gaya-gaya ni bago Zilawö Sila’uma Momböi.
Lamane!
so khönia zitöra danö ba wa mözi,
so khönia zi töra danö ba wanika.
Ba duhu da’ö magu balugu.
Ba ösofu nasa mege magu balugu,
hezo ibe khönia zi töra danö ba wa mözi,
hezo ibe khönia danö si töra ba wanika.
Andrö dania iwaö yomo Latuha Mböwö si hede-hede,
sangerai-ngerai böwö barö gosali,
sangerai-ngerai yomo böwö barö ledawa.
Imane!
no lafa zaumba tou bangai hambo gosali uwu zörömi,
imane no lafau zaumba tou bangai hambo gosali uwu ledawa.
Lamane, no labe’e famadaya danö so afi zumbila,
no labe’e famadaya danö so afi ganöwö.
Andrö dania wano fadaya tou khömi dalu gola yama,
andrö dania wano fadaya tou khömi dalu zebolo,
ba meno fadaya tou khömi dalu golayama,
ba meno fadaya tou khöni dalu zebolo.
Andrö waso dome khömi ba watalinga mbatö.
Da’ö wa ua hö magu balugu!

15. SI TÖRA GEU

Sowatö :
Tema mege me no awai gosali uwu zörömi,
me no awai gosali uwu ledawa,
khö Balugu raya ba danö ngawanua mazingö sihönö.
Lamane!
so khönia geu töra ba zi’u,
so khönia geu töra ba ndröfa.
Lamane!
no ifazaumba tou bangai gosali uwu zörömi,
no ifazaumba tou bangai gosali uwu ledawa.
Lamane, da’ö nisofuma khömi magu balugu.
Hadia iwai mbalö geu töra ba zi’u,
hadia iwai geu töra ba ndröfa.
Waö ua da’ö magu balugu !

Tome :
Ba duhu da’ö magu balugu.
Me no awai gosali uwu ledawa khö Balugu raya
ba danö ngawanua mazingö sihönö.
Lamane!
so khönia geu töra ba zi’u,
so khönia geu töra ba ndröfa.
Lamane!
no ifazaumba tou bangai gosali uwu zörömi,
no ifazaumba tou bangai gosali uwu ledawa.
Ba ö’sofu no mege magu balugu,
hadia iwai khönia mbalö geu töra ba zi’u,
hadia iwai khönia mbalö geu töra ba ndröfa.
Lamane!
andrö dania maoso mbalö wairo wa onekhe,
andrö dania maoso mbalö wairo wa odoma.
Ihalö mbalö geu töra ba zi’u,
ihalö mbalö geu töra ba ndröfa,
I’ ohe yomo ba gosali,
ibe’e famakhai yawa mbuatö sanari,
ifofoe tobali saita ni o’manu-manu
saita ni obögi-bögi.
Örö dania meno so yomo khömi zaita
ya’ami salawa zowatö.
Andrö waso zumange dome khömi ba watalinga mbatö.
Da’ö ua hö magu balugu !

16. ONO GALIMANGO ANA’A

Sowatö :
Tema dania ha sa muza ha ma’ökhö
nono galimango ana’a raya khö duada balugu,
raya ba danö ngawanua mazingö.
Lamane!
waha khönia tanö ba gambölö,
no iforö sitou nono gara mbawa luaha.
Lamane!
waha khönia tanö ba gabera,
no iforö nono gara lulu nidanö.
No faonö nidanö lö molala dome sekoli,
lö molala dome sanörö lala.
Waö ua da’ö magu Balugu !

Tome :
Ba duhu da’ö magu balugu,
Waso nono galimango ana’a raya khö duada balugu,
raya ba danö ngawanua mazingö.
Lamane!
waha khönia tanö ba gambölö,
no iforö sitou nono gara mbawa luaha.
Lamane!
waha khönia tanö ba gabera,
no iforö nono gara lulu nidanö.
No faonö nidanö lö molala dome sekoli,
lö molala dome sanörö lala.
Tamane magu balugu!
he moroi dania lö atage khönia waha tanö ba gambalö,
tanö ba gabera.
Andrö dania nano atage wahania ba iböhöli nono gara niforö nia,
ba meno iböhöli gara niforö nia,
ba mo luaha sa’ae nidanö.
Da’ö ua hö magu balugu !

17. MONDRÖGÖ BUWU

Sowatö :
Tema dania ha sa muza ha ma’ökhö,
me möi mondrögö buwu duada balugu sitou ba nasi bawanadu.
Lamane!
no iduhö khönia doyo mbuwu,
no iriwa siawa mbawa,
lö molala dome sekoli,
lö molala dome sanörö lala.
Waö ua da’ö magu balugu !

Tome :
Tamane magu balugu! Öwaö mege,
me möi mondrögö buwu duada balugu sitou ba nasi bawanadu,
no iduhö sitou khönia doyo mbuwu,
no iriwa siawa mbawa.
Lö’ö le amagu balugu,
talu wö’i ni riwania ba no ifo kiri-kiri siawa mbawa,
enaö tola tetaha bakha gahulua,
ba nano tetaha bakha gahulua,
andrö dania waso zumange dome khömi ba watalinga mbatö.
Da’ö ua hö wö magu balugu !


18. MANGURI MANU

Sowatö :
Tema dania ha sa muza ha ma’ökhö
me manguri manu gaweda Rairai,
Lamane!
menewi me ibe’e gö i’erai khönia nono manu imane siwa,
me i’erai ibe’e gö iada’e imane fulu.
Imane no taya khögu nono manu.
Waö ua hawöisa da’ö magu balugu!

Tome :
Ba duhu ae da’ö magu balugu !
Me manguri manu gaweda Rairai,
lamane menewi me ibe’e gö i’erai khönia nono manu imane siwa,
me i’erai ibe’e gö iada’e; imane fulu.
Imane no taya khögu nono manu.
Tenga taya magu balugu,
tedou wö’i magu balugu,
ya’ia meno tohare mege numönö solemba ba döla nora.
Da’ö ua hö wö magu balugu !

19. GANÖWÖ DANÖ NIHA GANÖWÖ DANÖ NDRAWA

Sowatö:
Tenga dania ha sa muza ha ma’ökhö
me mofanö ganöwö danö niha,
me tebua’ö ganöwö danö sebua.
Lamane, ifa naere-naere khönia gafi tanö ba gambölö,
ifa naere-naere khönia gafi tanö ba gabera,
ifa niri-niri khönia hekhe-hekhe mbu gi’o.
Da’ö nisofuma khömi satua dome watalinga mbatö,
ha’uga khönia la’a-la’a tanö ba gambölö,
ha’uga khönia la’ala’a tanö ba gabera,
ha’uga khönia hekhe-hekhe mbu gi’o.
Da’ö ua wö hö magu balugu !

Tome:
Ba duhu wö da’ö magu balugu.
Me mofanö ganöwö danö niha,
me tebua’ö ganöwö danö sebua.
Lamane, ifa naere-naere khönia gafi tanö ba gambölö,
ifa naere-naere khönia gafi tanö ba gabera,
ifa niri-niri khönia hekhe-hekhe mbu gi’o.
Ba ö’sofu nasa mege magu balugu,
ha’uga khönia la’a-la’a tanö ba gambölö,
ha’uga khönia la’ala’a tanö ba gabera,
ha’uga khönia hekhe-hekhe mbu gi’o.
Ba na da’ö mege huhuora zi’o sangörö lala,
zanema li barö gosali
ba ibadugö ia umönö solemba ba döla nora.
He iwisa mege huhuora zi’o sangörö ba lala,
zanema li barö gosali,
lamane no lafa naba bulu wakhe ndraso,
no la rahu-rahu göi,
lamane he siwa daroma gaotö,
ha sambua zimbo ba dalu mbanua.
Da’ö ua hö wö magu balugu !

20. ONO MBALUGU

Sowatö :
Tenga dania lawa’ö dasiwa yawa nono duada Sirao Uwuzihönö,
yawa ba Deteholi Ana’a.
Lamane oi bakha nga’ötö zi’ulu,
lamane oi bakha nga’ötö zalawa,
lamane lö oroma ira zia’a zia khi,
lamane da’ö zi nofuma khömi ya’ami satua dome dalinga mbatö.
Lamane!
haniha zia’a ba ha niha zia khi.
Waö ua da’ö magu balugu ?


Tome :
Ba duhu ae da’ ö ni wa’ömi ya’ami zatua zalawa zowatö.
Wa dasiwa yawa nono duada Sirao Uwuzihönö,
yawa ba Deteholi Ana’a.
Lamane oi bakha nga’ötö zi’ulu,
lamane oi bakha nga’ötö zalawa.
Ö’sofu nasa mege me’ömane:
“lö oroma ira haniha zi’a ba haniha ziakhi”.
Andrö dania iwaö yawa latuha mböwö si hede-hede,
sangera-ngerai böwö barö gosali,
sangera-ngerai böwö barö le dawa.
Imane, börö döwu farege ndroto-ndrotonia,
ba tanöyaŵa so zia’a gae ba ngaha wo.
Sarara wö Sia’a bakha ami ya’ ami satua zalawa zowatö
ba siakhi ndra’aga ya’ aga tome.
Si’oföna ami ya’ami zalawa zowatö ba safuria ndra’aga ya’aga tome.
Da’ö ua hö magu balugu.

21. SO NIHA BA LÖ OMO BA SO NOMO BA LÖ NIHA
Sowatö:
Tamane amagu salawa Dome, aya wösa dania khömi wa’ebolo dödö,
Wondrugi mi khöma ba zowatö andre.
Masofu ua khömi:
Lamanemane so niha bal ö omo, ba so nomo bal ö niha
Ŵaö ua hana wa simanö magu balugu!
Tome:
Tamane amagu salawa zowatö, owaö mege aya khömi wa’ebolo dödö,
Wondrugima khömi ba zowatö andre.
Ba ösofu nasa mege me ömane:
so niha bal ö omo, ba so nomo bal ö niha
Ba iza wö magu balugu!,
Enaö na lö omo ba enaö na lö niha, ba lö tola falukha faondra ita ma’ökhö.
Örö’i meso nomo ba meso niha, andrö wa tola ita fadedema li.
Fa dedema li ita tola fa gego, fa dedema li ita tola fahuhuo.
Da’ö wö ua da’ö magu balugu !.


Umbu[edit | edit source]


Sura Ni'amoni'ö: Mataio | Mareko | Luka | Yohane | Halöŵö Zinenge | Roma | Korindro I | Korindro II | Galatia | Nefeso | Filifi | Kolose | Tesalonika I | Tesalonika II | Timoteo I | Timoteo II | Tito | Filemo | Heberaio | Yakobo | Fetero I | Fetero II | Yohane I | Yohane II | Yohane III | Yuda | Fama'ele'ö

Fanolo wanura: Lala wanura | Fama'oli nösi | Ngawalö templat | Ngawalö kategori
Kategori: Amaedola | Budaya | Cerpen | Fangi'ila (Ilmu Pengetahuan) | Hendri-hendri | Hoho | Hikaya | Kamus Nias-Jerman | Kese-Kese | Lala wondrino (Resep) | Maena | Manö-manö | Manö-manö Nono Niha | Uso dödö (Entertainment) | Novela | Sejarah | Seni | Sinanö | Sinunö | Sura Ni'amoni'ö | Taromali Ero Migu | Turia Somuso Dödö

Fanolo wofanö: Olayama | Angombakhata | Bawagöli zato | Monganga afo | Nahia wamakori | Nga'örö spesial | Ngawalö wanolo | Sangai halöŵö | Safuria tebulö | Wikibuku | Wikikamus | Wikipedia | Wikiyunior