Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Tembung padha tegesé

From Wikimedia Incubator
Jump to: navigation, search

tlatah

A[edit]

 • agal = kasar
 • ajar = wuruk
 • aji = rega
 • aking = garing
 • alem = ugung
 • ama = lelara
 • aman = tentrem
 • amem = meneng
 • ancas = maksud
 • anjog = jebul
 • aos = mentes
 • apik = becik

Cite error: Closing </ref> missing for <ref> tag</ref> arka

B[edit]

 • babad = sajarah
 • badhut = dhagelan
 • bajang = kunthèt
 • baku = pokok
 • basuki = slamet\* bau = lengen
 • baul = wurung
 • baut = pinter
 • becik = apik
 • begja = untung
 • bering = bot sih
 • béya = wragad
 • blabar = lubèr
 • blatèr = grapyak
 • blilu = bodho
 • budi = nalar
 • bungah = seneng

C[edit]

 • cabar = wurung
 • cacak = jajal
 • cancang = ditaleni
 • cawis = cepak
 • cekel = candhak
 • celathu = omong
 • cethil = medhit
 • clingus = isinan
 • congkrah = crah
 • cuwa = gela

Digulawenthah

 • dahwen = melikan
 • darbe = duwe
 • daya = kakuwatan
 • dedel = muluk
 • deksura = jahat
 • deleng = tonton
 • denawa = buta
 • dhawuh = ngendika
 • dheprok = lungguh
 • sleweran = gobyos
 • dongeng = crita
 • dremba = rakus
 • dunung = panggonan
 • duraka = salah

dawaning

E[edit]

 • edi = sarwa becik
 • edum = bage
 • emoh = suthik
 • empon-empon = jamu

F[edit]

[1]grapyak

 • gagar = wurung
 • gagrak = cara
 • gangsar = lancar
 • garap = olah
 • gawok = gumun
 • gegana = awang-awang
 • gelung = ukel
 • gendul = botol
 • genjah = cepet awoh
 • geseh = beda
 • giris = wedi
 • gladhi = ajar
 • gothang = ora ganep
 • gugur gunung = bebarengan
 • gembala = jenggot

gagasan

H[edit]

Hangemba

I[edit]

 • idham-idhaman = gegayuhan
 • ijen = dhewe

J[edit]

 • jamak = rodha
 1. REDIRECT jalaran = sabab
 • jarit = sewek, tapih
 • jarwa = teges
 • jatmika = trapsila
 • jiwa raga = pati urip
 • jumangkah = mlaku
 • juru = tukang

kalodhanga

 • kadang = sedulur
 • kadigdayan = kasekten
 • kaduk = kakehan
 • kalegan = marem
 • kaleksanan = kelakon
 • kamigilan = gila banget
 • karya = gawe
 • kasiyat = daya
 • kaya = memper
 • keduwung = getun
 • keladuk = kakehan
 • kendel = wani
 • kenthes = penthung
 • ketungkul = kesusul
 • kewek = kemayu
 • kinasih = ditrisnani
 • kumlebet = klebat-klebet

--202.67.40.50 13:26, 13 April 2015 (UTC)loro atine[2]=L==

 • lamba = ora rangkep
 • landhung = dawa
 • langgeng = lestari
 • laras =
 • larab = tutup
 • lantip = gathekan
 • layang = surat
 • loh = subur
 • loma = ora cethil

M[edit]

 • macak = dandan
 • maido = nacat
 • makam = kuburan
 • makarya = nyambut gawe
 • mandhegani = mimpin
 • mandi = ampuh
 • marsudi = ngudi
 • masak = olah-olah
 • mekar = megar
 • mempeng = sengkut
 • memba = niru
 • mirunggan = mligi
 • misuwur = kondhang
 • mitra = kanca
 • mopo = ora tumandang
 • motah = rewel
 • muluk = mumbul
 • mumpuni = pinter samubarang
 • mupangat = piguna
 • murwakani = miwiti
 • murwat = satimbange

==N==ngemot

 • nandang = nglakoni
 • ngambar = misuwur
 • ngawang = ngleyang
 • ngapurancang =
 • ngebreh = boros
 • ngecakake = nindakake
 • ngicipi = ngrasakake
 • ngincup = nyekel (tmrp kupu, kinjeng)
 • ngiteri = ngubengi
 • nglamlami = nengsemake
 • ngundha = ngulukake
 • nyalawadi = aneh
 • nyamikan = pacitan
 • nujuprana = nyenengake

O[edit]

 • ojong = emban
 • oleh-oleh = gawan
 • opah = ongkos
 • owel = eman

Padhang savana[edit]

 • pandung = maling
 • pariwara = iklan
 • pawarta = kabar
 • pepali = larangan
 • perangan = bageyan
 • perjaya = dipateni
 • pindha = kaya
 • piranti = bekakas
 • pirang-pirang = akeh
 • pipis = gerus
 • praja = negara
 • prigel = trampil
 • punagi = kaul
 • punggawa = pegawe
 • padhatan=lumrahdulur
 • sapih = pisah
 • saru = kasar
 • sato = kewan
 • satru = mungsuh
 • sediya = cepak
 • sembada = kuwat, timbang
 • sedya = karep
 • seneng = bungah
 • sengkud = mempeng
 • sepele = remeh
 • seru = banter
 • sesorah = pidhato
 • segeg = mandheg
 • sikara = pilara
 • simpir = sengkleh
 • sinangling = digilapake
 • sinarawedi = raket
 • sinuba-suba = diurmati
 • sinawang = dideleng
 • sregeb = taberi
 • sulih = ganti
 • sumurup = ngerti
 • surak = mbengok

T[edit]

 • taberi = sregeb, open
 • tansah = pijer
 • tentrem = ayem
 • tesmak = kacamata
 • tuhu = nyata
 • tuladha = conto
 • tuna = rugi
 • tuwuh = thukul

U[edit]

 • ubarampe = piranti
 • ubaya = janji
 • ugung = uja
 • umpaka = aleman
 • unggul = menang
 • urakan = ugal-ugalan
 • urmat = ngajeni

W[edit]

 • wade = jarit, dagangan
 • wara-wara = biwara
 • waras = saras, bagas
 • warta = kabar
 • waspada = ngati-ati
 • watara = kira-kira
 • wekasan = wasana
 • welas = tresna
 • wingit = angker
 • wuninga = weruh

Yuswa

 • yasa = gawe
 • yayah = bapak

References[edit]

 1. --~~~~loro atineA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

k