Jump to content

User talk:Awkiku/IETF request

Add topic
From Wikimedia Incubator
Latest comment: 13 years ago by AlimanRuna

Imanalla Awkiku. Ña IETF nishkaman kay mañakuyta kacharkankichu? Minchakaman mashi. -- AlimanRuna 15:19, 5 June 2011 (UTC)Reply

Mana kacharkani, kikinka chayka allimi kan yuyapankichu ? Allimi kakpika, kachanata ushanimi. --Awkiku 07:21, 6 June 2011 (UTC)Reply
Shuk tinkikunatami yaparkani. Kunanka allimi kan. Kachariy mashi. -- AlimanRuna 08:21, 6 June 2011 (UTC)Reply
Pagui mashi, kunan ñami e-chaskita kacharkani. --Awkiku 09:14, 7 June 2011 (UTC)Reply
Allipachami mashi -- AlimanRuna 18:53, 7 June 2011 (UTC)Reply